TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN CÔNG BỐ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHI CHO VAY DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 30/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

Nguyễn Tiến Đạt Email to author, Học viện Ngân hàng

Tóm tắt


Tại Việt Nam, thông tin kế toán công bố phục vụ nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại nhận được ít sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhưng số lượng các nghiên cứu phục vụ nhu cầu của những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán lại rất nhiều. Trong khi đó, các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vẫn duy trì xu hướng sử dụng các khoản vay ngân hàng nhiều hơn so với tiếp cận nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, phần lớn là do quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn của các doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của bài báo này là làm rõ vấn đề liệu rằng các thông tin kế toán có đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp niêm yết hay không và xác định xem rằng trong số các báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì báo cáo nào là hữu ích nhất cho việc thẩm định này. Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu được thu thập từ khảo sát bảng hỏi, được gửi đến cho các cán bộ thẩm định ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Các câu hỏi được thiết kế theo thang đo 5 điểm của Likert. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với khách hàng doanh nghiệp niêm yết, thông tin kế toán công bố là nguồn thông tin quan trọng nhất khi quyết định có hay không phê duyệt khoản vay cho doanh nghiệp và cả 3 báo cáo tài chính đều có tầm quan trọng lớn trong quá trình phê duyệt này.

Từ khóa


Công bố kế toán; Công ty niêm yết; Ngân hàng thương mại; Hữu ích; Đáng tin cậy

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Schneider, "Studies on the Impact of Accounting Information and Assurance on Commercial Lending Judgments," Journal of Accounting Literature, vol. 41, pp. 63-74, 2018.

[2] G. Dell’ariccia and R. Marquez, "Lending Booms and Lending Standards," Journal of Finance, vol. 61, no. 5, pp. 2511-2546, 2006.

[3] B. Credit, "Who is the customer? Revisiting the Five Cs of Credit," Business Credit, vol. 113, no. 4, pp. 50-53, 2011.

[4] P. R. Beaulieu, "Commercial Lenders' Use of Accounting Information in Interaction with Source Credibility," Contemporary Accounting Research, vol. 10, no. 2, pp. 557-585, 1994.

[5] T. B. N. Nguyen, "Improvement financial statements of Vietnam SMEs," PhD. dissertation, Vietnam Academy of Finance, 2019.

[6] C. Yap, "Users' perceptions of the need for cash flow statements - Australian evidence," European Accounting Review, vol. 6, no. 4, pp. 653-672, 1997.

[7] A. Berry and J. Robertson, "Overseas bankers in the UK and their use of information for making lending decisions: Changes from 1985," The British Accounting Review, vol. 38, no. 2, pp.175-191, 2006.

[8] A. Schneider, "The Effect of Auditor Dismissals and Resignations on Commercial Lending Decisions" In Advances," Accounting Behavioral Research, vol.16, pp. 241-262, 2013.

[9] K. G. Stanga and M. G. Tiller, "Need of loan officers for accounting information from large vesus samll companies," Accounting and Business Research, vol. LIX, pp. 63-70, 1984.

[10] Prime Minister of Vietnam, Decision 242/QD-Tt, 28/02/2019, Decision approving the scheme for restructuring securities and insurance markets by 2020 and vision to 2025.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4375

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved