PHÂN TÍCH HÀNH VI RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TRONG CÁC NHÀ HÀNG LÀO VÀ VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 21/05/21                Ngày đăng: 24/05/21

Các tác giả

Sengthong Vongphachanh Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu tập trung vào việc xác định các yếu tố tác động đến hành vi rối loạn chức năng và kiểm tra sự khác biệt về nhận thức giữa hành vi của người tiêu dùng Lào và Việt Nam đối với dịch vụ nhà hàng. Một số giả thuyết được đề xuất dựa trên những đặc điểm của người tiêu dùng mà có thể thúc đẩy hành vi rối loạn chức năng. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp để phát triển bảng câu hỏi, các kịch bản liên quan đến hành vi rối loạn chức năng cũng được xây dựng. Người trả lời được yêu cầu đánh giá mức độ phù hợp của từng hành vi và trả lời một nhóm câu hỏi dựa trên giả thuyết đã phát triển. Dữ liệu được thu thập qua Internet (Facebook, phương tiện trực tuyến), và các phương pháp thống kê được sử dụng để phân tích là phân tích hồi quy, EFA và CFA. Kết quả chỉ ra rằng ảnh hưởng giữa các cá nhân như tính cách quyết đoán, sự thể hiện bản thân, sự khéo léo về đạo đức và sự mưu mô xảo quyệt, cùng với các khía cạnh liên quan đến tình huống, chẳng hạn như sự không hài lòng và sự chấp nhận tác động mạnh mẽ đến hành vi rối loạn chức năng. Kết quả cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt về nhận thức giữa hành vi của người tiêu dùng Lào và Việt Nam đối với dịch vụ nhà hàng.

Từ khóa


Rối loạn chức năng; Hành vi người tiêu dùng; Quyết đoán; Khéo léo về đạo đức; Chủ nghĩa vụ lợi cá nhân; Sự không hài lòng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] L. C. Harris and K. L. Reynolds, “The Consequences of Dysfunctional Customer Behaviour,” Journal of Service Research, vol. 6, no. 2, pp. 144-161, 2003.

[2] R. A. Fullerton and G. Punj, “Repercussions of promoting an ideology of consumption: consumer misbehavior,” Journal of Business Research, vol. 57, no. 11, pp. 1239-1249, Nov. 2004.

[3] R. P. Fisk, L. C. Harris, S. Grove, D. Greer, K. Daunt, R. Russell-Bennett, and J. Wirtz, “Customers behaving badly: a state of the art review, research agenda and implications for practitioners,” Journal of Services Marketing, vol. 24, no. 6, pp. 417-429, 2010.

[4] A. A. Grandey, D. N. Dickter, and H-P. Sin, “The customer is not always right: customer aggression and emotion regulation of service employees,” Journal of Organizational Behavior, vol. 25, no. 3, pp. 397- 418, 2002.

[5] C. Boyd, “Customer Violence and Employee Health and Safety,” Journal of Work Employment & Society, vol. 16, no. 1, pp. 151-169, 2002.

[6] P. Dabholkar, C. Shepherd, and D. Thorpe, “A Comprehensive Framework for Service Quality: An Investigation of Critical Conceptual and Measurement Issues through a Longitudinal Study,” Journal of Retailing, vol. 76, no. 2, pp. 139-73, 2000.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4377

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved