VAI TRÒ CỦA LÒNG TIN KHÁCH HÀNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA MARKETING HỖN HỢP VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 20/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

Khamla PHOMMANY Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra vai trò trung gian của lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu trong mối quan hệ giữa marketing hỗn hợp và hiệu quả chiến lược thương hiệu tại Bệnh viện Quốc tế tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 188 nhân viên và bệnh nhân từ bệnh viện và họ được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi tiểu sử. Phân tích nhân tố khám phá là phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này và các mối tương quan Pearson được tính toán để điều tra mối quan hệ giữa các biến với sự trợ giúp của Gói thống kê cho Khoa học xã hội. Kết quả cho thấy rằng sự tin tưởng của bệnh nhân dùng làm trung gian hoàn toàn mối quan hệ giữa cách tiếp thị kết hợp và hiệu quả của chiến lược thương hiệu. Cuối cùng, kết quả cho thấy có tác động tích cực và có ý nghĩa lớn giữa tiếp thị hỗn hợp và sự tin tưởng của bệnh nhân, đặc biệt là cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ cao của bệnh viện làm cho bệnh nhân tin tưởng vào thương hiệu của họ và hơn nữa tất cả thành phần của chiến lược tiếp thị hỗn hợp đều có tác động lớn đến hiệu quả của chiến lược thương hiệu. Tuy nhiên, bệnh viện nên áp dụng các loại thuốc và phương pháp điều trị chất lượng cao với giá thành hợp lý để tăng hiệu quả của chiến lược thương hiệu.


Từ khóa


Vai trò; Lòng tin khách hàng; Mối quan hệ; Marketing hỗn hợp; Chiến lược thương hiệu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. L. Wiener, “Are Warranties Accurate Signals of Product Reliability?” Journal of Consumer Research, vol. 12, no. 2, pp. 245–250, 1985.

[2] T. Erdem and J. Swait, “Brand Equity as a Signaling Phenomenon,” Journal of Consumer Psychology, vol. 7, no. 2, pp. 131–157, 1998.

[3] D. Ribbink, A. C.R. van Riel, V. Liljander, and S. Streukens, “Comfort your Online Customer: Quality, Trust, and Loyalty on the Internet,” Managing Service Quality, vol. 14, no. 6, pp. 446–456, 2004.

[4] P. Herbig and J. Milewicz, “To be or not to be…credible that is: a model of reputation and credibility among competing firms,” Marketing Intelligence & Planning, vol. 13, no. 6, pp. 24-33, 1995.

[5] P. Kotler and G. Armstrong, Principle of marketing, 14th ed., Prentice Hall, New Jersey, 2011.

[6] W. G. Camp, “Formulating and Evaluating Theoretical Frameworks for Career and Technical Education Research,” Journal of Vocational Educational Research, vol. 26, no. 1, pp. 27-39, 2001.

[7] J. C. Nunnally, Psychometric theory. New York: McGraw-Hill Inc, 1978.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4378

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved