LỚP HỌC PHẦN ĐA QUỐC GIA TRONG XU THẾ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 24/05/21                Ngày đăng: 24/05/21

Các tác giả

Đỗ Lệ Hà Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, các trường đại học nước ngoài thực hiện nhiều chính sách thu hút sinh viên Việt Nam đến học tập và cũng có nhiều sinh viên quốc tế chọn các trường đại học của Việt Nam là điểm đến để học tập và trải nghiệm văn hóa, từ đó, lớp học phần đa quốc gia được hình thành. Với mục tiêu nghiên cứu vai trò, sự cần thiết của lớp học phần đa quốc gia trong xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học, bài báo đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn và những điểm cần cải tiến trong quá trình tổ chức đào tạo các lớp học phần này. Bài báo đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua quan sát thực tế, nghiên cứu tình huống và phỏng vấn sâu giảng viên, sinh viên Việt Nam và quốc tế tại Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo động lực cho quá trình quốc tế hóa nhà trường như đổi mới quản lý, tạo các điều kiện để giảng viên phát triển năng lực bản thân, tăng cường tương tác trong lớp học và cơ hội khám phá các nền văn hóa mới.


Từ khóa


Lớp học phần đa quốc gia; Quốc tế hóa; Hội nhập; Đa văn hóa; Ngôn ngữ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. S. Chen and L. Sujarittanonta, “Enhancing Intercultural Collaborative Learning in a Multinational Classroom: Case of Taiwan,” Asian Social Science, vol. 10, no. 15, pp. 221-228, 2014.

[2] B. Crose, “Internationalization of the Higher Education Classroom: Strategies to Facilitate Intercultural Learning and Academic Success,” International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, vol. 23, pp. 388-395, 2011.

[3] M. A. Alsubaie, “Examples of Current Issues in the Multicultural Classroom,” Journal of Education and Practice, vol. 6, no.10, pp. 86-89, 2015.

[4] A. Chouari, “Cultural Diversity and the Challenges of Teaching Multicultural Classes in the Twenty-First Century,” Arab World English Journal, vol.7, no. 3, pp. 3-17, 2016.

[5] J. Safipour, S. Wenneberg, and E. Hadziabdic, “Experience of Education in the International Classroom-A Systematic Literature Review,” Journal of International Students, vol. 7, no. 3, pp. 806-824, 2017.

[6] United Nations, Global Education Monitoring, Japan International Cooperation Agency, “Global Education Monitoring Report,” 2019, pp. 3-9.

[7] The United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization and UNESCO Bangkok, “The International Mobility of Students in Asia and the Pacific,” 2013, pp. 1-5.

[8] US Embassy Hanoi, “Public affairs section,” 2018. [Online]. Available: https://vn.usembassy.gov/vi/pr14112018/ [Accessed November 25, 2020].

[9] Ministry of Education and Training, “Report Summary of School Year 2018-2019, implementation of Tasks for School Year 2019-2020,” 2019, p. 14.

[10] Thai Nguyen University, “Report Summary of International Cooperation,” 2019, pp. 1-4.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4380

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved