ĐẶC ĐIỂM CHỦNG XẠ KHUẨN TA3.A03 PHÂN LẬP TỪ TRẦM TÍCH BIỂN VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/21                Ngày hoàn thiện: 27/05/21                Ngày đăng: 27/05/21

Các tác giả

1. Đỗ Thị Tuyến Email to author, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
2. Đỗ Thị Thu Hồng, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

Tóm tắt


Xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces có nguồn gốc từ biển là nguồn cung cấp nhiều hợp chất chuyển hóa thứ cấp với các hoạt tính sinh học đa dạng. Chủng xạ khuẩn TA3.A03 phân lập từ trầm tích biển được nghiên cứu các đặc điểm sinh học và định danh dựa trên trình tự gen 16S rRNA. Chủng TA3.A03 có khả năng tổng hợp các enzyme ngoại bào đa dạng (cellulase, protease, amylase, lipase). Chủng thể hiện hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng chống lại các vi khuẩn kiểm định được khảo sát. Chủng có khuẩn ty khí sinh màu xám trên tất cả các môi trường thử nghiệm, cuống sinh bào tử dài và bào tử không di động. Khuẩn ty khí sinh và khuẩn ty cơ chất phát triển tốt và không bị phân nhánh. Chủng phát triển ở các điều kiện 1-7% (w/v) NaCl; pH 5,0-9,0 và nhiệt độ từ 20-45°C. Chủng TA3.A03 mang các đặc điểm sinh lý, sinh hoá điển hình của các thành viên thuộc chi xạ khuẩn Streptomyces. Kết quả so sánh với trình tự gen tương đồng trên Genbank cho thấy chủng TA3.A03 có liên quan chặt chẽ với chủng INA 766 thuộc loài Streptomyces zhihengii (độ tương đồng 98,19%). Dựa trên các xét nghiệm sinh lý, sinh hóa và hóa học, chủng xạ khuẩn nghiên cứu được định tên là Streptomyces sp. TA3.A03.

Từ khóa


Xạ khuẩn; Enzyme ngoại bào; Ưa mặn; Trầm tích; Streptomyces

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] M. Cai, X. Y. Zhi, S. K. Tang, Y. Q. Zhang, L. H. Xu and W. J. Li, “Streptomonospora halophila sp. nov., a halophilic actinomycete isolated from a hypersaline soil,” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 58, pp.1556-1560, 2008.

[2] M. Donia and M. T. Hamann, “Marine natural products and their potential applications as anti-infective agents,” Lancet Infectious Disease, vol.3, pp. 338-348, 2003.

[3] B. Meena, L. A. Rajan, N. V. Vinithkumar, and R. Kirubagaran, “Novel marine actinobacteria from emerald Andaman & Nicobar Islands: a prospective source for industrial and pharmaceutical byproducts,” BMC Microbiology, vol. 13, pp. 145-153, 2013.

[4] H. Tatsuhiko, D. Hideyuki, U. Ichiro, W. Lars, and R. Adhikari, “Global diversity of microbial communities in marine sediment,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 117, no. 44, pp. 27587-27597, 2020..

[5 P. Solanki and V. Kothari, “Halophilic Actinomycetes: Salt-loving Filaments,” International Journal of Life Sciences and Technology, vol. 4, no. 2, pp.7-13, 2011.

[6] K. Duncan, B. Haltli, K. A. Gill, and R. G. Kerr, “Bioprospecting from marine sediments of New Brunswick, Canada: Exploring the relationship between total bacterial diversity and actinobacteria diversity,” Marine Drugs, vol. 12, pp. 899-925, 2014.

[7] D. S. Dalisay, D. E. Williams, X. L. Wang, R. Centko, J. Chen, and R. J. Andersen, “Marine sediment-derived Streptomyces bacteria from British Columbia, Canada are a promising microbiota resource for the discovery of antimicrobial natural products,” PLoS ONE, vol. 8, pp.1–14, 2013.

[8] U. Managamuri, M. Vijayalakshmi, V. S. Ganduri, S. B. Rajulapati, B. Bonigala, B. S. Kalyani, and S. Poda, “Isolation, identification, optimization, and metabolite profiling of Streptomyces sparsus VSM-30,” 3 Biotech., vol. 7, no. 3, 2017, doi: 10.1007/s13205-017-0835-1.

[9] T. T. Tran, T. H. Tran, D. H. Chu, P. T. Pham, and V. G. Nguyen, “Characterisation of marine-derived Streptomyces spp. against pathogenic bacteria,” Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 60, no. 10, pp. 13-17, 2018.

[10] M. Huang, J. J. Fei, N. Salam, C. J. Kim, W. N. Hozzein, M. Xiao, H. Q. Huang, and W. J. Li, “Streptomyces zhihengii sp. nov., isolated from rhizospheric soil of Psammosilene tunicoides,” Archive of Microbiology, vol. 198, pp. 743–749, 2016.

[11] M. Madigan and J. Martinko, Brock biology of Microorganisms. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2006, pp. 422-426.

[12] E. Shirling and G. D. Gottlieb, “Methods for characterization of Streptomyces species,” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 16, pp. 313-340, 1966.

[13] T. H. N. Vu, Q. H. Nguyen, T. M. L. Dinh, N. T. Quach, T. N. Khieu, H. Hoang, S. C. Ky, T. T. Vu, H. H. Chu, J. Lee, H. Kang, W. J. Li, and Q. T. Phi, “Endophytic actinomycetes associated with Cinnamomum cassia Presl in Hoa Binh province, Vietnam: Distribution, antimicrobial activity and, genetic features,” The Journal of General and Applied Microbiology, vol. 66, no. 1, pp.24-31, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4381

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved