ỨNG DỤNG CHỈ SỐ WQI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG RAY, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/04/21                Ngày hoàn thiện: 14/05/21                Ngày đăng: 25/05/21

Các tác giả

1. Phan Thị Thanh Thủy Email to author, Viện Nghiên cứu Môi trường - Trường Đại học Quốc gia Đông Hoa, Đài Loan Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai
2. Nguyễn Văn Việt, Viện Nghiên cứu Môi trường - Trường Đại học Quốc gia Đông Hoa, Đài Loan Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai
3. Nguyễn Kiều Lan Phương, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
4. Lee Chun-Hung, Viện Nghiên cứu Môi trường - Trường Đại học Quốc gia Đông Hoa, Đài Loan

Tóm tắt


Sông Ray là một trong những hệ thống sông chảy qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Nước sông có tầm quan trọng trong việc phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay chất lượng nước ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu. Do đó, nghiên cứu nàyđược thực hiện với mục đích xác định và đánh giá các thông số hóa lý quan trọng. Mẫu được thu định kỳ 4 tháng trong năm 2019 (tháng 3, 6, 10, 12) giữa hai mùa khô và mùa mưa bao gồm 13 thông số hóa lý như nhiệt độ, pH, độ đục, oxy hòa tan (DO), amoni (NH4-N), nitrat (NO3-N), nitrit (NO2-N), photphat (PO4-P), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), sắt (Fe), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh học (BOD5) và tổng coliform. Phương pháp thu và phân tích mẫu dựa theo phương pháp chuẩn Andrew, 1995. Kết quả sau 4 đợt phân tích mẫu cho thấy chất lượng nước tại các vị trí M2, M3 (mùa khô) và M2, M9, M10 (mùa mưa) bị ô nhiễm nặng nhất. Ngoài ra, chỉ số WQI mùa khô cao hơn mùa mưa. Vì vậy, đánh giá chất lượng nước sông Ray có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát và quản lý môi trường nước mặt ở Việt Nam.

Từ khóa


Chất lượng nước; Nước mặt; Phân loại; Sông Ray; WQI (chỉ số chất lượng nước)

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. Wang, L. Da, K. Song, and B.-L. Li, "Temporal variations of surface water quality in urban, suburban and rural areas during rapid urbanization in Shanghai, China," Environmental Pollution, vol. 152, no. 2, pp. 387-393, 2008.

[2] A. S. Todd, A. H. Manning, P. L. Verplanck, C. Crouch, D. M. McKnight, and R. Dunham, "Climate-change-driven deterioration of water quality in a mineralized watershed," Environmental Science Technology, vol. 46, no. 17, pp. 9324-9332, 2012.

[3] S. R. Carpenter, N. F. Caraco, D. L. Correll, R. W. Howarth, A. N. Sharpley, and V. H. Smith, "Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen," Ecological Applications, vol. 8, no. 3, pp. 559-568, 1998.

[4] M. Milovanovic, "Water quality assessment and determination of pollution sources along the Axios/Vardar River, Southeastern Europe," Desalination, vol. 213, no. 1-3, pp. 159-173, 2007.

[5] P. Samantray, B. K. Mishra, C. R. Panda, and S. P. Rout, "Assessment of water quality index in Mahanadi and Atharabanki Rivers and Taldanda Canal in Paradip area, India," Journal of Human Ecology, vol. 26, no. 3, pp. 153-161, 2009.

[6] V. Simeonov, J. Stratis, C. Samara, G. Zachariadis, D. Voutsa, A. Anthemidis, and T. Kouimtzis, "Assessment of the surface water quality in Northern Greece," Water Research, vol. 37, no. 17, pp. 4119-4124, 2003.

[7] P. Simeonova, V. Simeonov, and G. Andreev, "Water quality study of the Struma river basin, Bulgaria (1989–1998)," Central European Journal of Chemistry, vol. 1, no. 2, pp. 121-136, 2003.

[8] S. Panda, V. Garg, and I. Chaubey, "Artificial neural networks application in lake water quality estimation using satellite imagery," Journal of Environmental Informatics, vol. 4, no. 2, pp. 65-74, 2004.

[9] K. P. Singh, A. Basant, A. Malik, and G. Jain, "Artificial neural network modeling of the river water quality—a case study," Ecological Modelling, vol. 220, no. 6, pp. 888-895, 2009.

[10] N. H. Than and T. LY CD, "Application of a Neural Network Technique for Prediction of the Water Quality Index in the Dong Nai River, Vietnam," Journal of Environmental Science Engineering B, vol. 5, pp. 363-370, 2016.

[11] A. Akkoyunlu and M. E. Akiner, "Pollution evaluation in streams using water quality indices: A case study from Turkey's Sapanca Lake Basin," Ecological Indicators, vol. 18, pp. 501-511, 2012.

[12] X. Nong, D. Shao, H. Zhong, and J. Liang, "Evaluation of water quality in the South-to-North Water Diversion Project of China using the water quality index (WQI) method," Water Research, vol. 178, 2020, Art. no. 115781.

[13] A. D. Sutadian, N. Muttil, A. G. Yilmaz, and B. Perera, "Development of river water quality indices—a review," Environmental Monitoring Assessment, vol. 188, no. 1, 2016, Art. no. 58.

[14] D. Katyal, "Water quality indices used for surface water vulnerability assessment," International Journal of Environmental Sciences, vol. 2, no. 1, pp. 154-173, 2011.

[15] I. Akoteyon, A. Omotayo, O. Soladoye, and H. Olaoye, "Determination of water quality index and suitability of urban river for municipal water supply in Lagos-Nigeria," European Journal of Scientific Research, vol. 54, no. 2, pp. 263-271, 2011.

[16] W. Sun, C. Xia, M. Xu, J. Guo, and G. Sun, "Application of modified water quality indices as indicators to assess the spatial and temporal trends of water quality in the Dongjiang River," Ecological Indicators, vol. 66, pp. 306-312, 2016.

[17] M. Nasirian, "A new water quality index for environmental contamination contributed by mineral processing: a case study of Amang (Tin Tailing) processing activity," Journal of Applied Science, vol. 7, no. 20, pp. 2977-2987, 2007.

[18] Ş. Şener, E. Şener, and A. Davraz, "Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey)," Science of the Total Environment, vol. 584, pp. 131-144, 2017.

[19] Z. Wu, X. Lai, and K. Li, "Water quality assessment of rivers in Lake Chaohu Basin (China) using water quality index," Ecological Indicators, vol. 121, 2021, Art. no. 107021.

[20] H. H. Nguyen, G. Everaert, W. Gabriels, T. H. Hoang, and P. L. Goethals, "A multimetric macroinvertebrate index for assessing the water quality of the Cau river basin in Vietnam," Limnologica, vol. 45, pp. 16-23, 2014.

[21] O. D. Vietnam, "River and Lake," 2018. [Online]. Available: https://vietnam.opendevelopmentmekong.net/vi/topics/rivers-and-lakes/#:~:text=Vi%E1%BB%87t% 20Nam%20c%C3%B3%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng,%C4%91%C3%B3%20c%C3%B3%20109%20s%C3%B4ng%20ch%C3%ADnh. [Accessed Dec. 20, 2020].

[22] T. T. Nguyen ., Némery, J., Gratiot, N., Strady, E., Tran, V. Q., Nguyen, A. T., . . . Peyne, A. "Nutrient dynamics and eutrophication assessment in the tropical river system of Saigon–Dongnai (southern Vietnam)," Science of the Total Environment, vol. 653, pp. 370-383, 2019.

[23] L. V. T. Noi and V. Nitivattananon, "Assessment of vulnerabilities to climate change for urban water and wastewater infrastructure management: Case study in Dong Nai river basin, Vietnam," Environmental Development, vol. 16, pp. 119-137, 2015.

[24] P. Thi Minh Hanh, S. Sthiannopkao, D. T. Ba, and K.-W. Kim, "Development of water quality indexes to identify pollutants in Vietnam’s surface water," Journal of Environmental Engineering, vol. 137, no. 4, pp. 273-283, 2011.

[25] T. T. Lan and N. P. Long, "Assessment of surface water quality by water quality index (WQI) at the Cai Sao canal, An Giang province, Vietnam," Livestock Research for Rural Development, vol. 23, no. 7, pp.151-157, 2011.

[26] H. Pham, M. Rahman, N. Nguyen, P. L. Vo, T. L. Van, and H. Ngo, "Assessment of Surface Water Quality Using the Water Quality Index and Multivariate Statistical Techniques A Case Study: The Upper Part of Dong Nai River Basin, Vietnam," Journal of Water Sustainability, vol. 7, pp. 225-245, 2017.

[27] Statistical and Office, "Statistical Yearbook of Ba Ria - Vung Tau 2018," 2018. [Online]. Available: http://www.cosis.vn/khct-brvt/. [Accessed Dec. 15, 2020].

[28] W. E. Federation and A. Association, Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association: Washington, DC, USA, 2005.

[29] R. M. Brown, N. I. McClelland, R. A. Deininger, and R. G. Tozer, A Water Quality Index- Do We Dare. Water Sewage Works, 1970.

[30] D. Kumar and B. J. Alappat, "NSF-water quality index: does it represent the experts’ opinion?," Practice Periodical of Hazardous, toxic, radioactive waste Management, vol. 13, no. 1, pp. 75-79, 2009.

[31] V. E. Administration, "WQI water quality index calculation method," 2010. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-711-QD-TCMT-2015-Bo-trong-so-trong-cong-thuc-tinh-toan-chi-so-chat-luong-nuoc-286911.aspx. [Accessed Dec. 15, 2020].

[32] S. Jonnalagadda and G. Mhere, "Water quality of the Odzi River in the eastern highlands of Zimbabwe," Water Research, vol. 35, no. 10, pp. 2371-2376, 2001.

[33] S. Tyagi, B. Sharma, P. Singh, and R. Dobhal, "Water quality assessment in terms of water quality index," American Journal of Water Resources, vol. 1, no. 3, pp. 34-38, 2013.

[34] M. O. N. R. A. Environment, "Decision 879 / QD-TCMT guiding calculation of water quality index," 2011. [Online]. Available: https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Quyet-dinh-879-QD-TCMT-so-tay-huong-dan-ky-thuat-tinh-toan-chi-so-126098.aspx. [Accessed Dec. 15, 2020].

[35] M. O. N. R. A. Environment, QCVN 08:2008 is the Vietnamese national technical regulation for surface water quality, 2008.

[36] M. al-Hadithi, "Application of water quality index to assess suitability of groundwater quality for drinking purposes in Ratmao–Pathri Rao watershed, Haridwar District, India," Am J Sci Ind Res, vol. 3, no. 6, pp. 395-402, 2012.

mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:

EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='mso-element:field-end'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4385

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved