CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/04/21                Ngày hoàn thiện: 17/05/21                Ngày đăng: 21/05/21

Các tác giả

1. Nguyễn Phương Thảo Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Lan Anh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Thị Thu Hằng, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Nga, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thanh tra thuế và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến kết quả thanh tra thuế. Thông qua kết quả khảo sát 250 cán bộ thuế trong Cục Thuế tỉnh Lào Cai, bài viết vận dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phương pháp phân tích hồi quy để đánh giá thực trạng và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tới kết quả thanh tra thuế. Dựa trên hệ số hồi quy chuẩn hóa (Beta Standardized Coefficients), các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra thuế được xếp hạng theo mức độ tác động như sau: công cụ hỗ trợ và phương tiện vật chất, hệ thống quy định pháp luật, sự phối hợp trong nội bộ cơ quan thuế, thủ tục giám sát, thái độ và sự phối hợp của người nộp thuế, chế độ đãi ngộ đối với thanh tra viên, cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, năng lực phẩm chất của cán bộ kiểm tra, quy trình và phương pháp thanh tra và cuối cùng là sự phối hợp của các bên liên quan. Từ đó, bài báo đề xuất một số giải pháp nâng cao kết quả thanh tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Lào Cai trong giai đoạn tới.

Từ khóa


Hoạt động thanh tra thuế; Các nhân tố ảnh hưởng; Kết quả thanh tra thuế; Cục Thuế; Tỉnh Lào Cai

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. P. T. Le, “Renewing the inspection and examination of taxpayers in Vietnam,” MA. thesis, VNU University of Economics and Business, Vietnam, 2009.

[2] T. T. H. Ngo, “Improving the efficiency of tax inspection and examination for taxpayers in the process of modernizing tax administration in Vietnam,” MA. thesis, VNU University of Economics and Business, Vietnam, 2012.

[3] T. T. A. Nguyen, “Inspection and inspection activities at the Department of Taxation of Lam Dong province came to the conclusion of Lam Dong Provincial Department of Taxation,” MA. thesis, VNU University of Economics and Business, Vietnam, 2012.

[4] H. G. Le, “Tax inspection for small and medium-sized enterprises at the Department of Taxation of Quang Xuong, Thanh Hoa,” MA. Thesis, VNU University of Economics and Business, 2016.

[5] H. L. Nguyen, “Solutions to improve organizing and renovating tax specialized inspection activities,” Journal of Industry and Trade, 2020. [Online]. Available: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/giai-phap-hoan-thien-to-chuc-va-doi-moi-hoat-dong-thanh-tra-chuyen-nganh-thue-75527.htm. [Accessed November 15, 2020].

[6] N. Thai, “Measures to improve the efficiency of inspection and examination of corporation income tax of foreign direct investment enterprises at the tax office of Khanh Hoa province,” Conference of Tax , Nha Trang University, Vietnam, 2014.

[7] D. D. Le, “Some solutions to improve the quality of tax inspection and comparison,” State audit newspaper, 2020. [Online]. Available: http://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-kiem-tra-doi-chieu-thue-144339. [Accessed November 20, 2020].

[8] Department of Taxation of Lao Cai province, Report on Review of tax inspection, 2018, 2019, 2020.

[9] Government Inspectorate, “Decision No 2957/2008/QĐ-TTCP Promulgating the Regulations on reception, processing and monitoring, summarizing and reporting on the work of the Government Inspectorate's letter processing,” issued 31/12/2008.

[10] K. D. Nam, N. T. B. Minh, T. N. Thao, and N. T. K. Hanh, “Factors affecting the observance of tax laws by business households in Thu Duc District - Ho Chi Minh City,” Journal of Business Finances, no. 3, 2020. [Online]. Available: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cac-nhan-to-anh-huong-den-viec-chap-hanh-phap-luat-thue-cua-cac-ho-kinh-doanh-tai-qthu-duc--tpho-chi-minh-d11937.html. [Accessed December 16, 2020].

[11] L. H. Mai, D. H. Le, “Factors affecting the quality of tax administration at the Department of Taxation of Ung Hoa district, Hanoi,” Journal of Economics and Policy, no. 1, pp. 178 – 188, 2018.

[12] R. B. Cattel, The scientific use of factor analysis in behavioal and life sciences. New York: Plenum, 1978.

[13] Department of Taxation of Lao Cai province, “Report on Organization and Personnel,” 2018, 2019, 2020.

[14] Electronic information portal of Lao Cai province, “Natural condition,” [Online]. Available: https://laocai.gov.vn/4/467/54238/dieu-kien-tu-nhien. [Accessed December 16, 2020].

[15] Department of Taxation of Lao Cai province, “Report on Summary of Tax work,” 2018, 2019, 2020.

[16] General Department of Taxation, Decision 1215/QĐ-TCT on amendments to tax inspection procedures, issued 03/9/2020.

[17] Vietnamese Congress, Law No. 38/2019/QH14 on Tax Management, issued 13/6/2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4397

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved