CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/04/21                Ngày hoàn thiện: 03/06/21                Ngày đăng: 04/06/21

Các tác giả

1. Trần Thị Thanh Xuân Email to author, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
2. Nguyễn Tú Anh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu của bài báo là xác định những nhân tố chủ yếu giúp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận và thực hiện phỏng vấn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tác giả đã xác định được tám nhân tố phục vụ cho việc nghiên cứu. Đã có 205 bản câu hỏi điều tra được gửi đến các công ty có vốn đầu tư tại 7 khu công nghiệp đã và đang hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên để khảo sát. Kết quả điều tra cho thấy một số nhân tố được đánh giá là quan trọng hơn các nhân tố khác. Trong đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nhân lao động, chính sách hỗ trợ đầu tư và lợi thế đầu tư là những nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mang tính quyết định khi nhà đầu tư xem xét lựa chọn địa điểm đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.


Từ khóa


Khu công nghiệp; Thu hút đầu tư; Nhân tố ảnh hưởng; Giải pháp hoạch định đầu tư; Giải pháp thu hút vốn đầu tư

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Thai Nguyen Industrial zones Management Board, Report "The situation of attracting investment, granting new business establishment licenses and the operation situation of enterprises in the province in 2019, main tasks and solutions year 2020", 2019.

[2] P. H. Dinh, “Investor Satisfaction in Industrial Zones in Vietnam,” Journal of Economic Development, Ho Chi Minh City University of Economics, no. 2, pp. 57-63, April 2010.

[3] M. T. Nguyen, "Factors affecting the attraction of foreign direct investment into a locality in Vietnam," Journal of Science and Technology, University of Danang, vol. 40, no. 5, pp. 270-277, 2010.

[4] N. K. G. Ha, Q. H. Le, and T. C. H. Nguyen, “Survey of factors to attract investment in Quang Tri province,” Scientific Journal of Dong Thap University, no. 3, pp.19-29, June 2013.

[5] K. Xu, “Research on attracting foreign direct investment capital for developing countries: the case study of Mozambique,” Journal of Science and Technology Development, vol. 17, no. Q3, pp. 112-123, 2014.

[6] T. T. Nguyen, “Reflecting FDI attraction in Thai Nguyen,” Finance Magazine, no. 9, pp. 35-42, 2019.

[7] Thai Nguyen Provincial Industrial Zones Authority, Final Report, 2020, pp. 4-6.

[8] Thai Nguyen Provincial Industrial Zones Authority, Report on the operation of enterprises in Thai Nguyen Industrial Park, 2020, pp. 5-12.

[9] Thai Nguyen Statistics Office, Thai Nguyen Statistical Yearbook 2019, Hanoi Statistical Publishing House, 2020

[10] People's Committee of Thai Nguyen province, "Resolution of the Party Congress of the Northern Mountainous Provinces for the 2016-2021 term," presented in the 8th Standing Conference of the People's Councils of the Northern Midlands and Mountainous Provinces term 2016-2021, December 25, 2020.

[11] D. T. Dinh, “Environmental Management in Foreign Investment Enterprises in Vietnam,” VNU Science Journal, vol. 31, no. 5, pp. 46-55, 2015.

[12] V. T. Nguyen, Textbook of research practice in economics and business administration, National Economics University Publishing house, 2014, pp. 35-42.

[13] VCCI, PCI Provincial Competitiveness Index, Youth Publishing house, 2019, pp. 47, 135-150.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4398

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved