NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH LUÂN CANH LÚA - KHOAI TÂY (SRI ĐỐI VỚI LÚA VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHOAI TÂY) TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/04/21                Ngày hoàn thiện: 06/01/21                Ngày đăng: 02/06/21

Các tác giả

1. Hoàng Văn Phụ Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Xuân Linh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
3. Đặng Hoàng Hà, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mô hình luân canh lúa/khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu (SRI-GMP) được xây dựng và triển khai tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2018 - 2019. Nghiên cứu nhằm so sánh giữa canh tác lúa thông thường (độc canh lúa không áp dụng SRI là đối chứng); độc canh cây lúa có áp dụng SRI; và SRI-GMP. Áp dụng SRI-GPM thúc đẩy cân bằng sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính, giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năng suất khoai tây đạt 25 tấn/ha làm tăng thu nhập từ 4,9 triệu đồng/ha, 210,5 nghìn đồng/ngày công và 1,09 đồng/đồng vốn đầu tư ở canh tác lúa độc canh thông thường lên 141,3 triệu đồng/ha, 644,4 nghìn đồng/ngày công và 2,75 đồng/đồng đối với vốn đầu tư khi áp dụng SRI-GPM tương ứng. SRI-GPM đã tạo ra sự kết nối hợp tác giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền, tạo cơ hội cho nông dân tham gia vào chuỗi giá trị nâng cao giá trị gia tăng và ổn định kinh tế cho người dân địa phương.

Từ khóa


Hệ thống thâm canh lúa (SRI); Phương pháp làm đất tối thiểu; Lúa; Khoai tây; Phát triển bền vững

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] V. P. Hoang, “The study on System of Rice Intensification (SRI) in Spring season, 2004 in Thai Nguyen,” (in Vietnamese), Journal of Science & Technology - Ministry of Agriculture and Rural Development, no. 53, pp. 40-43, 2005.

[2] V. P. Hoang, “The study on technical measures in the System of Rice Intensification (SRI) on rainfed land in Vo Nhai district, Thai Nguyen province,” (in Vietnamese), Journal of Science & Technology - Ministry of Agriculture and Rural Development, no. 10, pp. 26-32, 2012.

[3] V. P. Hoang, N. Q. Nguyen and T. H. Nguyen, “The System of Rice Intensification (SRI): The scientific basis and approach of ecological agriculture,” 2016. [Online]. Available: http://sri.ciifad.cornell.edu/countries/vietnam/vn_HVPhu_SRI_scientific_bases_and_ecoagriculture_approach0916.pdf. [Accessed Mar. 12, 2021].

[4] T. D. Ngo and V. P. Hoang, “System of Rice Intensification in Vietnam: A Decade Journey,” presented at the event entitled The SRI Journey in Vietnam: A Decade On, Thai Nguyen, Vietnam, Sept. 27-28, 2016. [Online]. Available: https://vietnamsri.wordpress.com/2017/04/25/the-10-years-journey-of-sri-in-vietnam/. [Accessed Mar. 18, 2021].

[5] T. T. A. Truong, J. Fry, P. V. Hoang, and H. H. Hoang, “Comparative energy and economic analyses of conventional and System of Rice Intensification (SRI) methods of rice production in Thai Nguyen Province, Vietnam,” Paddy and Water Environment, Publisher Springer Japan, vol. 15, no. 4, pp. 931-941, 2017.

[6] General Department of Crop Production, Decision No. 204/QD-TT-CLT, Technical package of growing potatoes using a minimally tillage method with straw covered, (in Vietnamese), May 28, 2013.

[7] M. R. Carter, D. Holmstrom, J. B. Sanderson, J. Ivany, and R. DeHaan, “Comparison of conservation with conventional tillage for potato production in Atlantic Canada: crop productivity, soil physical properties and weed control,” Canadian Journal of Soil Science, vol. 85, pp. 453–461, 2005.

[8] S. Sadanandan, P. Natarajan, D. Antony, and V. P. Vipinkumar, “Data tools: Participatory Rural Appraisal Techniques,” Cochin University of Science and Technology, 2007. [Online]. Available: http://eprints.cmfri.org.in/9894/1/Data_Tools_Participatory_Rural_Appraisal_Techniques.pdf. [Accessed Mar. 10, 2021].

[9] W. C. Philip, J. R. Bell and P. A. Cook, Practical Field Ecology: A Project Guide. John Wiley & Sons Ltd. 2011, pp. 60-94.

[10] L. A. Ribera, F. M. Hons, and J. W. Richardson, “An Economic Comparison between Conventional and No‐Tillage Farming Systems in Burleson County, Texas,” Agronomy Journal, 2004. [Online]. Available: https://doi.org/10.2134/agronj2004.4150. [Accessed Mar. 19, 2021].

[11] C.H. Sijtsma, A. J. Campbell, N. B. McLaughlin, and M. R. Carter, “Comparative tillage costs for crop rotations utilizing minimum tillage on a farm scale,” Soil and Tillage Research, vol. 49, no. 3, pp. 223-231, 1998, doi: 10.1016/S0167-1987(98)00175-5.

[12] N. Uphoff, I. Anas, O. P. Rupela, A. K. Thakur, and T. M. Thyagarajan, “Learning about positive plant-microbial interactions from the system of rice intensification (SRI),” Aspect Applied Biology, vol. 98, pp. 29-54, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4422

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved