ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/04/21                Ngày hoàn thiện: 27/05/21                Ngày đăng: 27/05/21

Các tác giả

Phạm Thị Tố Oanh Email to author, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt


Bốn phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với lượng chất thải rắn sinh hoạt ước khoảng 153 tấn/ngày. Mục tiêu của nghiên cứu này đánh giá hiện trạng và giải pháp quản lý ở quy mô cấp quận sẽ góp phần là bài học tốt có ý nghĩa để quản lý CTRSH quy mô lớn hơn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu là thu thập thông tin, phương pháp đánh giá dựa vào cộng đồng, phương pháp thống kê, xử lý số liệu, tính toán, phương pháp phân tích. Lượng CTRSH được thu gom chiếm 90%. Hệ số phát sinh CTRSH trên đầu người trung bình là 0,52 kg/người/ngày. Thành phần hữu cơ chiếm 53% - 54%. Các thành phần còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ (như nilon, nhựa là 11,2% - 13,5%). Kết quả điều tra cho thấy, 90% người dân đánh giá thời gian và tần suất thu gom hợp lý, công tác thu gom đạt hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị. Chất thải rắn hiện nay chưa được phân loại rác tại nguồn và sau thu gom được chuyển đến bãi chôn lấp. Tuy nhiên công tác quản lý CTRSH còn hạn chế trong hệ thống quy định, thông tin, tuyên truyền, chưa có định hướng phù hợp xu hướng gia tăng lượng thải, hạn chế trong quản lý khu vực tập kết và xử lý chất thải. Các giải pháp về chính sách; nâng cao năng lực của quản lý về bảo vệ môi trường như tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức; công nghệ, vị trí tập kết và trạm trung chuyển đã được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 4 phường.


Từ khóa


Chất thải rắn sinh hoạt; Hiện trạng; Giải pháp; Quản lý; Xử lý

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] General Department, National environment report on soild waste management, 2019.

[2] Decree 38/2015/NĐ-CP, dated 24/04/2015 on management of soild waste and waste.

[3] Decree 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 on management of soild waste.

[4] T. T. O. Pham, “Status and waste treatment technology in Khac Niem rice noodle village, Bac Ninh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 02, pp. 104-110, 2020.

[5] T. T. O. Pham, “Assessment on management of domestic solid, waste and sollutions in Dong Hung district, Thai Binh,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 06/2, pp. 528-535, 2020.

[6] T. N. T. Nguyen, “Evaluating curent status and proposing sollutions for domestic solid wastes management in Bac Ninh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 06/2, pp. 355-361, 2020.

[7] Moi Hanoi newspaper, Hanoi implements urgent sollutions to strengthen solid waste management, dated 1/4/2021, Hanoi.

[8] Hanoi cityCommittee (2013), QD 7936/QĐ-UBND, dated 27/12/2013 on regulations on cleaning service charges for ordinary industrial solid waste in Hanoi city, 2013.

[9] Hanoi cityCommittee (2014), QD 44/2014/QĐ-UBND dated 20/08/2014 on collcetion of cleaning fees for daily-life solid waste of households and individuals in Hanoi city, 2014.

[10] Cau GiayCommittee, Report on the management of daily –life solid waste in Cau Giay district, 2018-2020.

[11] Cau GiayCommittee, People report, 2015-2020.

[12] X. N. Nguyen, Waste and solid waste treatment technology, Science and technology publisher, 2004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4435

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved