CHỌN LỌC IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÚC ĐẠI ĐÓA (Chrysanthemum × morifolium) CHỊU MẶN | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

CHỌN LỌC IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÚC ĐẠI ĐÓA (Chrysanthemum × morifolium) CHỊU MẶN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/05/21                Ngày hoàn thiện: 28/07/21                Ngày đăng: 31/07/21

Các tác giả

1. La Việt Hồng Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2. Lê Hoàng Đức, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Chu Đức Hà, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
4. Cao Phi Bằng, Trường Đại học Hùng Vương
5. Phùng Thị Hà, Trường THPT Yên Lãng - Hà Nội

Tóm tắt


Cây hoa cúc là một trong những cây được trồng rộng rãi và cũng là một trong những loại hoa cây cảnh quan trọng nhất trên thế giới.  Trong nghiên cứu này, chúng tôi thiết lập hệ thống tái sinh chồi bất định từ mảnh là cây hoa cúc đại đóa, sau đó xác định nồng độ NaCl làm áp lực chọn lọc trực tiếp chồi bất định, đồng thời phân tích sự đa dạng di truyền của các dòng sau chọn lọc được thực hiện bằng ISSR-PCR. Kết quả cho thấy, môi trường phù hợp nhất để tái sinh chồi bất định từ mảnh lá ở cúc đại đóa là MS, đường 30 g/lsucrose, 7 g/l  agar, pH 5,8, bổ sung 0,5 mg/lBAP. Sau 5 tuần nuôi cấy, số chồi/mẫu, số lá/chồi và chiều cao chồi lần lượt là 4,37 (chồi/mẫu); 4,25 (lá/chồi) và 1,96 (cm). Môi trường để chọn lọc trực tiếp chồi in vitro chịu mặn là môi trường tái sinh chồi bất định có bổ sung muối NaCl 100 mM. Mồi ISSR 873 [5'-(GACA)4-3'] là phù hợp để phân tích mối quan hệ di truyền các dòng cúc sau chọn lọc. Bằng phân tích ISSR-PCR, năm dòng cúc sau chọn lọc (D1-D5) thể hiện sự đa dạng di truyền. Những dòng cúc này là nguyên liệu tốt cho các phân tích tiếp theo về tính chịu mặn.

Từ khóa


Hoa cúc; Chọn lọc; Chịu mặn; Đại đóa; Đa dạng di truyền

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. Vanlal, "Effect of saline stress on growth and biochemical indices of chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) germplasm," Indian Journal of Agricultural Sciences, vol. 89, no. 1, pp. 41-45, 2019.

[2] J. Su, J. Jiang, F. Zhang, Y. Liu, L. Ding, S. Chen, and F Chen, "Current achievements and future prospects in the genetic breeding of chrysanthemum: A review," Horticulture Research, vol. 6, no. 109, pp. 1-10, 2019.

[3] R. Subramaniam and P. Arumugam, "In vitro screening for salt tolerance in rice (Oryza sativa L.)," Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences, no. 17, pp. 91-95, 2015.

[4] A. A. Nikam, R. M. Devarumath, and M. G. Shitole, "Gamma radiation, in vitro selection for salt (NaCl) tolerance, and characterization of mutants in sugarcane (Saccharum officinarum L.)," In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, vol. 50, pp. 766-776, 2014.

[5] H. A. A Ahmed, N. K. Şahin, G. Akdoğan, C. Yaman, D. Köm, and S. Uranbey, "Variability in salinity stress tolerance of potato (Solanum tuberosum L.) varieties using in vitro screening," Ciência e Agrotecnologi, vol. 44, pp. e004220, 2020.

[6] Z. Hossain, A. K. Mandal, S. K. Datta, and A. K. Biswas, "Development of NaCl-tolerant line in Chrysanthemum morifolium Ramat. through shoot organogenesis of selected callus line," Journal of Biotechnology, vol. 129, no. 4, pp. 658-667, 2007.

[7] M. K. Rai, R. K. Kalia, R. Singh, M. P. Gangola, and A. K. Dhawan, "Developing stress tolerant plants through in vitro selection–An overview of the recent progress," Environmental and Experimental Botany, vol. 71, no. 1, pp. 89-98, 2011.

[8] T. Murashige and F. Skoog, "A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures," Physiologia Plantarum, vol. 15, no. 3, pp. 473-497, 1962.

[9] A. Healey, A. Furtado, T. Cooper, and R. J. Henry, "Protocol: a simple method for extracting next-generation sequencing quality genomic DNA from recalcitrant plant species," Plant Methods, vol. 10, p. 21, 2014.

[10] N. T. Le, H. P. Nguyen, T. D. Mai, T. B. Thai, T. T. Nguyen, D. V. B. Le, K. Q. Nguyen, and N. Q. N. Phan, "Genetic diversity investigation and molecular markers establishment for identification of several initially selective avocado (Persea americana Miller) strains in Lam Dong province," Journal of Sciences - Da Lat University, vol. 6, no. 4, pp. 1-14, 2016.

[11] N. Sarla, C. N. Neeraja, and E. A. Siddiq, "Use of anchored (AG)n and (GA)n primers to assess genetic diversity of Indian landraces and varieties of rice," Current Sciences, vol. 89, pp. 1371-1381, 2005.

[12] A. B. Pavel and C. I. Vasile, "PyElph, a software tool for gel images analysis and phylogenetics," BMC Bioinformatics, vol. 13, p. 9, 2012.

[13] S. Jamshidi, "NTSYSpc 2.02e Implementation in molecular biodata analysis (clustering, screening, and individual selection)," International Conference on Environmental and Computer Science, vol. 19, pp. 165-169, 2011.

[14] V. M. Nguyen, V. H. La, and X. P. Ong, Methods in plant physiology. Vietnam National University Press, Hanoi, 2013.

[15] R. Kazeroonian, A Mousavi, S. K. Jari, and M. Tohidfar, “Factors Influencing in vitro Organogenesis of Chrysanthemum morifolium cv. ‘Resomee Splendid,” Iranian J Biotech, vol. 16, no. 2, pp. 132-139, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4445

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved