ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN VỀ CHẤT THẢI NHỰA VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/05/21                Ngày hoàn thiện: 26/05/21                Ngày đăng: 01/06/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Hường Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Tuyết, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Itphavanh Duangphachanh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
4. Đặng Thu Huyền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
5. Trần Trung Hiếu, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
6. Trần Thị Hải Vỹ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo tập trung nghiên cứu hiện trạng phát sinh chất thải nhựa của sinh viên Trường Đại học Khoa học, cùng với đó là đánh giá nhận thức của sinh viên trong trường về việc giảm thiểu chất thải nhựa. Tác giả sử dụng phương pháp thu thập thông tin, điều tra khảo sát thực tế và phương pháp thống kê xử lý thông tin. Tác giả đã khảo sát 188 sinh viên. Tập trung vào nhóm sinh viên 4 ngành Luật, Du lịch, Khoa học Quản lý, Quản lý tài nguyên & môi trường. Kết quả thu được rác thải nhựa phát sinh của sinh viên hàng ngày chủ yếu là: Chai nước uống, túi ni- lông, hộp xốp, vỏ bim bim bánh mì, cốc & ống hút. Có tới 95,7% sinh viên Khoa tài nguyên & Môi trường có nhận thức đúng về thời gian phân hủy của túi ni – lông. Đa phần sinh viên đều nhận thức được tác hại của chất thải nhựa tới môi trường như: Suy giảm đa dạng sinh học, suy giảm cảnh quan, tắc nghẽn cống rãnh... Nhóm sinh viên năm 3, 4 có các hành động tích cực để làm giảm thiểu chất thải nhựa hơn là nhóm sinh viên năm 1, 2 khi mà các em đã được học học phần Môi trường & Phát triển bền vững. Các hành động đó như: mang bình nước cá nhân, giảm thiểu ít nhất 1 túi ni- lông/ ngày.

Từ khóa


Chất thải nhựa; Nhận thức; Sinh viên; Đại học Khoa học; Giảm thiểu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Unesco, Current situation of plastic waste in Cu Lao Cham Biosphere Reserve - Hoi An, Youth innovation for ocean, 14/07/2020. [Online]. Available: https://en.unesco.org/sites/default/files/tai_lieu_tham_khao_ chuong_trinh_tim_kiem_y_tuong_sang_tao_vi_mot_dai_duong_khong_nhua_.pdf. [Accessed Apr. 16, 2021].

[2] United Nations Environment programe, Youth X change lifestyle and climate change, 2011.

[3] T. H. Nguyen, “Assessment of Cognitive - Attitude - Behavior of Studens in Can Tho University on climate change,” Journal of natural resources and environment, Can Tho university, vol. 2020, pp. 96 - 112, 2020.

[4] T. G. Nguyen, “Primary surveillange compositon and current conditions of plastic waste management in Long Tri a commune, Chau Thanh district, Hau Giang province,” Journal of natural resources and environment, Can Tho university, vol. 2020, pp. 76- 85, 2020.

[5] T. D. Vo, “Assessing the people's perception of river water pollution,” Journal of science, Can Tho University, vol. 15b, pp. 38- 45, 2010.

[6] V. H. T. Nguyen, “Raising awareness of plastic waste restriction for preschool children and primary school students in Thai Nguyen City and Song Cong City, Thai Nguyen Province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 04, pp. 125 - 131, 2020.

[7] Reporting every quarterly, The number of students are studing in Thai Nguyen Uninversity of Sciencies, Office of Student Affairs – TNUS, 12/2020.

[8] Ministry of natural resources and environment, Environmental Protection law, 2020.

[9] Centre for social research and development, The Handbook on Reducing - Classifing - Recycling Plastic Waste, 2019.

[10] Ministry of Natural Resources and Environment, National environmental status report, 2019.

[11] FPT Secutities, Reporting of plastic industry, Solving the raw material problem, maintaining growth momentum, 8/2019. [Online]. Available: http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/09/13/FPTSPlastic _Industry_ReportAug2019_e5e64506.pdf. [Accessed Apr. 16, 2021].

[12] Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City, Training document on strengthening ny-lon bag use and disposal control, 2015.

[13] Kirsty Bell and Suzie Cave, Comparison of environmental impact of plastic, paper and cloth bags, Northern ireland assembly, 2011.

[14] V. T. H. Nguyen, Plastic waste - death from sea creatures, 02/07/2020. [Online]. Available: https://viettimes.vn/rac-thai-nhua-tu-than-cua-cac-loai-sinh-vat-bien-post133427.html. [Accessed Ap. 16, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4452

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved