NÉT TƯƠNG ĐỒNG TRONG CẤU TRÚC KHÔNG GIAN – THỜI GIAN Ở HAI TIỂU THUYẾT ĐẤT VỠ HOANG CỦA MIKHAIN SÔLÔKHỐP VÀ BÃO BIỂN CỦA CHU VĂN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/05/21                Ngày hoàn thiện: 17/06/21                Ngày đăng: 18/06/21

Các tác giả

Đoàn Đức Hải Email to author, Trung tâm Đào tạo từ xa – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là chỉ ra những nét tương đồng cơ bản nhất trong cấu trúc không gian – thời gian của hai tác phẩm. Phương pháp nghiên cứu như khảo sát, thống kê, so sánh – lịch sử trong đó đối chiếu so sánh trên cơ sở những khái niệm cơ bản của lý luận văn học là công cụ chủ đạo được sử dụng trong nghiên cứu này. Quá trình khảo sát hai tác phẩm, chúng tôi nhận thấy có sự tương đồng trong cấu trúc không gian – thời gian trên một số bình diện: không gian đại cảnh là công cuộc tập thể hoá nông nghiệp, xây dựng nông trang, hợp tác xã những năm đầu sau cách mạng thành công; không gian trung cảnh là mùa vụ, kế hoạch lao động sản xuất hay các lễ hội; không gian cận cảnh là khung cảnh gia đình, đội sản xuất… Về cấu trúc thời gian với trục thời gian tuyến tính xuyên suốt là những dấu mốc lịch sử cụ thể, dấu mốc thời gian mùa vụ… Kết quả của nghiên cứu này góp phần khẳng định sự ảnh hưởng của văn học Xô viết và phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa tới văn học Việt Nam hiện đại trong một giai đoạn lịch sử văn học nhất định, là tư liệu đối chiếu, so sánh trong hoạt động nghiên cứu lịch sử văn học và giảng dạy trong nhà trường.


Từ khóa


Văn học Việt Nam; Bão biển; Chu Văn, Đất vỡ hoang; Mikhain Sôlôkhốp; Cấu trúc không gian - thời gian

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. D. D. Tran, “Some theoretical problems arise when reading Bao bien,” Journal of Literature, no. 1, pp. 96-111, 1971.

[2] T. D. D. Tran, “New reality in the countryside in fiction,” Journal of Literature, no. 3, pp. 110-123, 1975.

[3] Phong Le, “Outline of the relationship between Soviet literature and Vietnamese literature,” Journal of Literature, no. 6, pp. 9-25, 2009.

[4] N. H. Pham, “The influence of Soviet literature on Vietnamese prose prose”, 2017. [Online]. Available: http://www.baophuyen.com.vn/93/18000/anh-huong-cua-van-hoc-xo-viet-den-van-xuoi-cach-mang-vietnam.html. [Accessed Apr. 25, 2020].

[5] D. H. Doan, “Socialist realism literature and Vietnamese novels 1960-1975 in terms of central character type,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 91, no. 03, pp. 93-100, 2012.

[6] T. H. T. Nghiem, “The art world in Bao bien Chu Van (in comparison with Dat vo hoang of Sholokhov),” Master thesis in Literature, University of Education - Thai Nguyen University, 2010.

[7] D. H. Doan (2012), “A number of similarities in the character system in Dat vo hoang of Mikhail Sholokhov and Bao bien of Chu Van,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07/3, pp. 447-454, 2020.

[8] B. H. Le, D. S. Tran, and K. P. Nguyen, Dictionary of literary terminology. Education Publishing House, Hanoi, 2009

[9] M. Solokhop, Dat vo hoang. Literature Publishing House, Hanoi, 2005.

[10] V. Chu, Bao bien (2 episodes). Literature Publishing House, Hanoi, 1969.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4536

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved