ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ Ở VIỆT NAM | Thành | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/05/21                Ngày hoàn thiện: 22/06/21                Ngày đăng: 25/06/21

Các tác giả

1. Nguyễn Tiến Thành Email to author, Trường Đại học Thủy lợi
2. Lê Phương Dung, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này đi sâu phân tích những tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe con người dựa vào chỉ số căng thẳng tương đối (Relative Strain Index, RSI) cho toàn Việt Nam. Các số liệu nhiệt độ được sử dụng trong thời kỳ từ 1990-2019 tại 102 trạm trên quy mô cả nước và các số liệu nhiệt độ theo các kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất bao gồm SSP2-4.5 và SSP5-8.5 được lấy từ Liên đoàn hệ thống lưới Trái đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dưới cả hai kịch bản, thời kỳ tác động của nhiệt độ gây căng thẳng đến con người nhất là vào các tháng 5. Đặc biệt dưới cả hai kịch bản thì cảm giác nóng và lạnh, không thoải mái, bực bội xuất hiện gần như toàn miền lãnh thổ, tập trung từ tháng 4 tới tháng 9. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có thời gian tác động của nhiệt độ gây khó chịu tới sức khỏe con người là dài nhất, từ tháng 2 tới tháng 12.

Từ khóa


RSI; Biến đổi khí hậu; Sức khỏe; SSP; Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Health Vietnam of Vietnam, “National stratergy for the prevention and control of noncommunicable diseasese, period 2015-2025,” 2015. [Online]. Available: https://vncdc.gov.vn/files/ document/2016/4/chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-benh-khong-lay-nhiem.pdf. [Accessed March 21, 2021].

[2] Ministry of Health Vietnam of Vietnam, “Approved action plan of health coping with climate change, period 2019-2030 with a vision to 2050,” (In Vietnamese), 2018. [Online]. Available: https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-7562-qd-byt-2018-ke-hoach-hanh-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-giai-doan-2019-2030-64726.html. [Accessed March 21, 2021].

[3] Y. Epstein and D. S. Moran. “Themal Comfort and the Heat Stress Indices,” Industrial Health, vol. 44, pp. 388-398, 2006.

[4] C. J. Balafoutis and T. J. Makrogiannis, “Hourly discomfort conditions in the city of Thessaloniki (North Greece) estimated by the relative strain index (RSI),” In Proceedings of the Fifth International Conference on Urban Climate, 2003, pp. 1-11.

[5] N. Ionac, “The heat stress in Moldavian Countries,” In Proceedings of the Geographic Seminar “D. Cantemir”, Bucharest, Romania, 2005, vol. 26, pp. 53-60.

[6] V. T. Nguyen, “Application of climate information for health and tourism in Vietnam,” (In Vietnamese), Hydrometeorological Journal, vol. 5, no. 605, pp. 6-10, 2011.

[7] K. V. Nguyen, T. H. Nguyen, K. L. Phan, and T. H. Nguyen, Bioclimatic diagrams of Vietnam. Vienam National University Pulishing House, 2000.

[8] T. Thuc and V. T. Nguyen, Application of climate information and forecasting for socio-economic fields and natural disaster prevention in Vietnam. Science and Technics Publishing house, 2012.

[9] G. H. Fang, J. Yang, Y. N. Chen, and C. Zammit, "Comparing bias correction methods in downscaling meteorological variables for a hydrologic impact study in an arid area in China," Hydrology and Earth System Sciences, vol. 19, no. 6, pp. 2547-2559, 2015.

[10] M. Luo, T. Liu, F. Meng, Y. Duan, A. Frankl, A. Bao, and M. De Maeyer, “Comparing bias correction methods used in downscaling precipitation and temperature from regional climate models: A case study from the Kaidu River Basin in Western China,” Journal of Water, vol. 10, no. 8, pp. 1046-1067, 2018.

[11] D. H. K. Lee and A. Henschel, “Effects of physiological and clinical factors on the response to heat,” Journal of Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 134, no. 2, pp. 734–749, 1966.

[12] O. Räty, J. Räisänen, and J. S. Ylhäisi, “Evaluation of delta change and bias correction methods for future daily precipitation: intermodel cross-validation using ENSEMBLES simulations,” Climate Dynamic Journal, vol. 100, no. 42, pp. 2287–2303, 2014.

[13] N. N. A. Tukimat, “Assessing the implementation of bias correction in the climate prediction,” In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing, 2018, vol. 342, no. 1, p. 012004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4561

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved