TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN PHÒNG TRONG VIỆC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/06/21                Ngày hoàn thiện: 30/06/21                Ngày đăng: 30/06/21

Các tác giả

Bùi Quỳnh Trang Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Duy trì hoạt động thường nhật của văn phòng khác với các hoạt động trong tổ chức, đặc tính hoạt động này xuất phát từ chức năng của văn phòng để đảm bảo tiếp nhận được mọi nguồn tin của mọi đối tượng đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị nên những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của văn phòng đang được đặt ra để tìm hiểu, nghiên cứu. Trách nhiệm của văn phòng trong việc hoạt động quản trị văn phòng được dựa trên nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó tác giả chủ yếu sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, diễn giải, đồng thời dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp thu được từ các bài báo, sách, quan điểm của các nhà học giả, tác giả đã phân tích, đánh giá thực tiễn và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng nhận thức đúng đắn về về vị trí và vai trò của công tác văn phòng đối với hoạt động của Liên đoàn lao động nói chung cũng như trong hoạt động quản lý hành chính để từng bước đưa công tác văn phòng tại cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống đi vào nề nếp.


Từ khóa


Quản trị văn phòng; Vai trò; Văn phòng; Trách nhiệm của văn phòng; Giải pháp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. H. Nguyen and V. M. Nguyen, “Public management in Vietnam and the need to develop and enact the Law on Public Administration,” State management review, vol. 02, pp. 11-15, 2016.

[2] A. T. Cam, “The effects of culture on office activities,” State records and archives department of Vietnam, vol. 03, pp. 74-76, 2005.

[3] H. D. Le, “Event organization skills for office workers,” State records and archives department of Vietnam, vol. 10, pp. 34-37, 2011.

[4] P. M. Nguyen, “Improve the effectiveness and efficiency of state management in the current period,” State management review, vol. 1, pp. 87-95, 2020.

[5] H. T. Le, “Building an office information system,” Proceedings of the Scientific Conference on Office Administration - Theory and practice, Vietnam national university Press Hanoi, 2005, pp.152-166

[6] P. M. Nguyen, “Some issues on compiling and promulgating regulations and working regulations at current agencies,” Proceedings of Scientific Conference on Office Administration - Theory and practice, Vietnam National university Press Hanoi, 2005, pp. 60-72

[7] T. D. L. Pham, “Office administration: Concepts and organizational models,” State records and archives department of Vietnam, vol. 12, pp. 16-19, 2010.

[8] T. D. L. Pham, “E-Government - Opportunities and challenges for mining organizations using archives,” State records and archives department of Vietnam, vol. 11, pp. 57-60, 2014.

[9] T. V. Doan, Management Information Systems, Hanoi University of Culture, Materials of the Department of Archives and Office Administration, 2004.

[10] H. N. T. Nguyen and T. V. Hoang, “State management activities in the context of industrial revolution 4.0,” (in Vietnamese), State management review, vol. 02, pp. 91-94, 2019.

[11] N. T. T. Nguyen, “State management of technology transfer,” State management review, vol. 10, pp. 105-110, 2018.

[12] T. V. Tat, “State administrative apparatus reform – the current situation and tasks,” (in Vietnamese), State management review, vol. 05, pp. 28-33, 2018.

[13] T. T. Tran, “The nature and position of the planning and inspection function in office administration,” Proceedings of the Scientific Conference on Office Administration - Theory and Practice, Vietnam national university Press Hanoi, 2005, pp. 177-189

[14] The office of the Government, “Functions and tasks of the office of the Government,” November 11, 2016. [Online]. Available: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/gioi-thieu-vpcp/chuc-nang-nhiem-vu.vgp. [Accessed May 20, 2021].

[15] T. T. Nguyen, “Some recommendations on training and fostering cadres, civil servants and public employees,” (in Vietnamese), State management review, vol. 11, pp. 37-41,2019.

[16] V. C. Trieu, “Improving the quality of training and fostering cadres and civil servants to meet the requirements of development and international integration,” State management review, vol. 01, pp. 10-14, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4584

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved