SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/06/21                Ngày hoàn thiện: 25/06/21                Ngày đăng: 28/06/21

Các tác giả

1. Ngô Thị Lan Anh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dạy học bằng phương pháp đóng vai rất thích hợp với các môn khoa học xã hội, trong đó có môn Giáo dục công dân. Sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10 là việc giáo viên định hướng hoạt động nhận thức, giáo dục thái độ, hình thành và phát triển kỹ năng của học sinh. Việc định hướng này được thực hiện thông qua hoạt động thiết kế, tổ chức cho người học sắm vai các tình huống Giáo dục công dân. Qua đó, người học có thể thể hiện chính kiến, quan điểm, lập trường cá nhân; thể hiện thái độ, tư tưởng và cách ứng xử, cách giải quyết tình huống nảy sinh trong thực tiễn của môn học như các vấn đề về thế giới quan, về giáo dục đạo đức… Khi sử dụng phương pháp đóng vai vào dạy học một số nội dung cụ thể của môn Giáo dục công dân lớp 10 đặc biệt phần “Công dân với đạo đức” sẽ phát huy được tính tích cực, sáng tạo của người học, tạo ra sự hấp dẫn của môn học đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong dạy học hiện nay. Bài báo sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh để chỉ ra nhưng ưu thế của việc sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Giáo dục công lớp 10. Kết quả nghiên cứu của bài báo mang giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 ở các trường trung học phổ thông nước ta hiện nay.


Từ khóa


Phương pháp dạy học; Phương pháp dạy học đóng vai; Giáo dục công dân; Thế giới quan; Giáo dục đạo đức

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. N. Nguyen, “Applying some teaching theories in teaching method innovation in high schools,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 10, pp. 136-144, 2020.

[2] T. T. Vu and T. H. Pham, “The role of group discussion method in teaching Ho Chi Minh Thought subject to the orientation of capacity development,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 04, pp. 42-49, 2020.

[3] T. K. Nguyen, T. T. Hoang, and T. M. Ngoc, “Applying the case study method in teaching the "Citizens with Ethics" section on civics education 10th grade at Thai Nguyen High School,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 198, no. 05, pp. 89-96, 2019.

[4] V. Q. Nguyen, “Applying cooperative teaching methods in teaching and learning lessons to complete the bourgeois revolution in Europe, 10th grade high school – standard program,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 129, no. 15, pp. 151-155, 2014.

[5] T. K. Nguyen, “Applying the flipped classroom model in teaching civics at high schools,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 179, no. 03, pp. 109-114, 2018.

[6] V. D. Dinh and T. T. N. Duong, Teaching Methods of civics education at High School. Pedagogical University Publishing House, Hanoi, 2011.

[7] B. Meiera and V. C. Nguyen, Modern Teaching Theory. Pedagogical University Publishing House, Hanoi, 2018.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4603

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved