ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÃNH ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI (1996 - 2020)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/06/21                Ngày hoàn thiện: 20/06/21                Ngày đăng: 25/06/21

Các tác giả

1. Nguyễn Hữu Toàn Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thanh Hà, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết này tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đối với quá trình xây dựng và phát triển của ĐHTN trong giai đoạn 1996 – 2020. Bằng những phương pháp nghiên cứu như: phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc, kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, bài viết làm nổi bật những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ ĐHTN cũng như những kết quả đạt được của ĐHTN qua các kỳ đại hội Đảng. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ ĐHTN, trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ĐHTN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ĐHTN trở thành một trong ba trung tâm lớn của đất nước về giáo dục và đào tạo. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, cũng như để đạt được những mục tiêu trong thời gian tới, có thể khẳng định nguồn lực để tạo nên những giá trị đó chính là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo, của đội ngũ cán bộ viên chức và người học, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ ĐHTN qua các thời kỳ.


Từ khóa


Đại học Thái Nguyên; Đảng bộ; Đại hội; Định hướng; Mục tiêu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ho Chi Minh Complete episode, episode 15, National Political Publishing House, Hanoi, 2011, p. 622.

[2] T. L. Vu and T. H. Vu, “Maintaining unity and unity in the Party according to Ho Chi Minh's thought,” Communist magazine, August 24, 2020. [Online]. Available: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/ guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/817184/view_content#. [Accessed March 20, 2021].

[3] Communist Party of Vietnam, Documents of the 13th National Congress of Deputies, episode 2, National Political Publishing House, Hanoi, p. 227, 2021.

[4] T. B. Nguyen, “Continue to build and correct the clean and strong Party, worthy of the role of the driver of the Vietnamese revolutionary boat in the face of new opportunities and challenges,” Communist magazine, March 25, 2020. [Online]. Available: https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/tiep-tuc-xay-dung-chinh-don-dang-trong-sach-vung-manh-xung-dang-voi-vai-tro-nguoi-cheo-lai-con-thuyen-cach-mang-viet-nam-truoc-thoi-co-va-thach-thuc-m. [Accessed April 20, 2021].

[5] K. V. Tran, “Major experiences in Party building and rectification over 35 years of national renewal,” Communist magazine, January 01, 2021. [Online]. Available: https://www.tapchicongsan.org.vn /media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/nhung-kinh-nghiem-chu-yeu-ve-xay-dung-chinh-don-dang-qua-35-nam-doi-moi-dat-nuoc. [Accessed March 20, 2021].

[6] T. T. H. Tran and T. M. C. Nguyen, “The Party's ability to lead, rule and fight - The decisive factor for the success of the renovation cause,” June 11, 2021. [Online]. Available: http://lyluanchinhtri.vn /home/index.php/component/k2/item/3557-nang-luc-lanh-dao-cam-quyen-va-suc-chien-dau-cua-dang-nhan-to-quyet-dinh-thanh-cong-su-nghiep-doi-moi.html. [Accessed June 12, 2021].

[7] Communist Party of Vietnam, Documents of the 13th National Congress of Deputies, episode 1, National Political Publishing House, Hanoi, pp. 41-42, 2021.

[8] The party committee of Thai Nguyen University, Political Report of the 1st Party Congress of Thai Nguyen University, term 1996 - 2000, March 1996.

[9] The party committee of Thai Nguyen University, Political Report of the 2st Party Congress of Thai Nguyen University, term 2000 – 2005, December 2000 .

[10] The party committee of Thai Nguyen University, Political Report of the 3st Party Congress of Thai Nguyen University, term 2005 – 2010, November 2005.

[11] The party committee of Thai Nguyen University, Political Report of the 4st Party Congress of Thai Nguyen University, term 2010 – 2015, October 2010.

[12] The party committee of Thai Nguyen University, Political Report of the 5st Party Congress of Thai Nguyen University, term 2015 – 2020, August 2015.

[13] The party committee of Thai Nguyen University, Political Report of the 6st Party Congress of Thai Nguyen University, term 2020 – 2025, August 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4641

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved