ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/06/21                Ngày hoàn thiện: 27/08/21                Ngày đăng: 30/08/21

Các tác giả

1. Nguyễn Nhạc Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Từ Quang Trung, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trên cơ sở nâng cao chất lượng đổi mới trong chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành đánh giá chất lượng đổi mới chương trình giảng dạy bằng phương pháp điều tra, phỏng vấn đồng thời đánh giá thể lực cho sinh viên hai khóa K50 và K55 của các Khoa Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học và Ngữ văn. Từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục thể chất để mang lại hiệu quả tốt nhất cho giáo viên và học sinh. Kết quả đánh giá chất lượng đổi mới chương trình giảng dạy các học phần giáo dục thể chất cho sinh viên khối không chuyên tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên cho thấy việc đổi mới chương trình giảng dạy các học phần giáo dục thể chất cho khối không chuyên là cần thiết và quan trọng và cần được tiến hành thường xuyên sau mỗi một năm học nhằm mang lại hiệu quả cho chất lượng giáo dục. Qua quátrình nghiên cứu, chúng tôi đề xuất 7 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.


Từ khóa


Chất lượng giảng dạy; Chương trình giáo dục; Đổi mới giáo dục; Giáo dục thể chất; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. K. T. Tran, “Mophorlogical and Physical Characters of First-Year Students (School Year 2016 - 2017) in Namdinh University of Nursing,” (in Vietnamese), Journal of Military Pharmaco - medicine, Nunber of morphological topics, pp. 27-34, 2017.

[2] V. D. Pham, “Some solutions to improve the quality of physical education in high schools in the North Central region,” (in Vietnamese), Jounal of Education, Special number of May, pp. 89-91, 2017.

[3] T. H. Bui, “The general physical condition of female students of the first-year Kindergarten pedagogyfaculty of Hong Duc University,” (in Vietnamese), Jounal of Education, Special number of June, pp. 232-234, 2018.

[4] Q. T. Tu, M. D. Ngo, and P. H. Hoang, “Assessment of physical strength of students of faculty of physical education- thai nguyen university of education,” (in Vietnamese), Proceedingsof the 8th National Conference of Young Officers of National Pedagogical Universities, 2020, pp. 738-745.

[5] T. T. Nguyen, V. C. Nguyen, and T. D. Pham, “The status of fitness of small specialist students science of physical education hue university,” (in Vietnamese), Hue University Journal of Science,vol. 126, no. 6B, pp. 123-132, 2017.

[6] V. H. Nguyen, “Physical status of students at Can Tho University,” (in Vietnamese), Journal Science of Sports Training and Coaching, Bac Ninh University of Sport, special issue, pp. 356-359, 2016.

[7] V. T. Dong and A. T. Le, Theory and methods of physical education in schools. Sports Publishing House (in Vietnamese), 2000.

[8] K. L. Pham, Some measures to improve the quality of physical education work at Banking Academy - City Branch Ho Chi Minh. Collection of scientific research on physical and health education in schools at all levels (III), Sports Publishing House (in Vietnamese), 2001.

[9] T. P. T. Nguyen, “A number of measures to improve the quality of teaching Physical Education at Trade Union University,” (in Vietnamese), Jounal of Education, september special issue, pp. 196-201, 2018.

[10] V. D. Nguyen and N. A. Dao, “Physical status of non-specialized students at Thai Nguyen University of Education,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 183, no. 7, pp. 85-89, 2018.

[11] N. H. Nguyen and T. T. Nguyen, “Assessment of physical condition of students at Thai Nguyen university,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 179, no. 3, pp. 127-131, 2018.

[12] V. D. Nguyen and V. H. Le, “Some measures to help students select optional subjects in the physical education (pe) programs for students not specialzing in pe at university of education – Thai Nguyen university,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 167, no. 7, pp. 125-130, 2017.

[13] V. D. Nguyen and M. K. Tran, “Reality and proposed solutions to increase preschooleducation students’ interest in physical education lessonsat the university of education – Thai Nguyen university,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 8, pp. 371-377, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4663

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved