PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/06/21                Ngày hoàn thiện: 09/08/21                Ngày đăng: 09/08/21

Các tác giả

Tạ Thị Thanh Huyền Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong những năm qua, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng đi trước một bước nhằm góp phần vào tăng trưởng và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự đồng bộ, chưa đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của xã hội... Bài viết đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh để làm rõ tầm quan trọng của kết cấu hạ tầng trong nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên, phân tích, đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, những hạn chế của hệ thống kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề xuất một số giải pháp về huy động và sử dụng vốn đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa


Kết cấu hạ tầng; Kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên; Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Phát triển kết cấu hạ tầng; Kết cấu hạ tầng cho tăng trưởng kinh tế

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. N. Dam, X. T. Nguyen, and C. Nguyen, Textbook of Local Development Management. National Political Publishing House - truth, Hanoi, 2015.

[2] B. A. Nguyen, Building a synchronous and modern infrastructure system to serve the cause of industrialization and modernization of the country in the 2011-2020 period. National Political Publishing House, Hanoi, 2012.

[3] D. T. Nguyen, “Development of socio-economic infrastructure in rural areas of Bac Ninh province - Experience and solutions,” Doctoral thesis, National Economics University, Hanoi, 2010.

[4] T. H. Pham, Policy on mobilizing financial resources for infrastructure development towards 2020, Ministerial-level scientific research project, Central Institute for Economic Management, 2015.

[5] D. C. Nguyen, “Public-private partnership in the field of clean water supply in Vietnam,” Doctoral thesis, National Economics University, Hanoi, 2017.

[6] T. H. Pham and X. T. A. Dao, “International experience on policy of mobilizing private capital for infrastructure development and policy implications for Vietnam,” Journal of Economic Management, no. 72, pp. 47-54, November 2015.

[7] N. P. To et al., “Public-private partnership in the health sector in Vietnam: Current situation and solutions,” Economic Management Journal, no. 85, pp. 55-65, November 12, 2017.

[8] T. B. M. Duong et al., “Analysis of capital mobilization of municipal bonds in Ho Chi Minh City and policy suggestions,” Economic Development Magazine, no. 273, pp. 1-16, July 2013.

[9] H. N. Pham, “Local government bonds, capital mobilization channel for investment and development of infrastructure in Thai Nguyen province,” Journal of Accounting and Finance Research, no. 04(177), pp. 61-63, 2018.

[10] H. N. Pham, “Using Explore Factor Analysis (EFA) method to Assess the Effects Impact on Mobilization of Investment Capital for Socio - Economic Struture Development in Thai Nguyen Province, Vietnam,” International Journal of Business and Management, vol. 8, no. 9, pp. 104-113, 2020.

[11] People's Committee of Thai Nguyen province, Building synchronous infrastructure to serve the goal of building Thai Nguyen province into an industrial province towards modernity before 2020, 2012.

[12] Thai Nguyen Statistical Office, Statistical yearbook, from 2010 to 2019.

[13] Thai Nguyen Provincial Department of Natural Resources and Environment, “Some issues of state management on environmental protection in Thai Nguyen,” 2019. [Online]. Available: https://monre.gov.vn/Pages/mot-so-van-de-quan-ly-nha-nuoc-ve-bvmt-tai-thai-nguyen.aspx?cm=M% C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng. [Accessed November 21, 2019].

[14] People's Committee of Thai Nguyen province, Directive No. 08/CT- UBND, dated May 28, 2019 of the People's Committee of Thai Nguyen province on continuing to implement Resolution No. 13NQ/TW dated January 16, 2012 of the Central Committee of the Party term XI on building synchronous infrastructure in order to basically turn our country into a modern industrialized country by 2020, 2019.

[15] The Standing Committee of the Provincial Party Committee of Thai Nguyen province, Plan No. 164-KH/TU, dated December 31, 2019 of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, promulgated on "Implementation of Resolution No. 52-NQ/TW, dated September 27, 2019 of the 12th Politburo on a a number of guidelines and policies to actively participate in the Fourth Industrial Revolution", 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4669

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved