THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔ HÌNH HÓA Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/07/21                Ngày hoàn thiện: 09/08/21                Ngày đăng: 09/08/21

Các tác giả

1. Ammone Phomphiban, Trường Trung học phổ thông PhaiLom, Viêng Chăn, Lào
2. Nguyễn Danh Nam Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết trình bày thực trạng dạy học mô hình hóa ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn và phương pháp chuyên gia trong thu thập số liệu. Các số liệu được phân tích bằng thống kê toán học với mục đích đánh giá thực trạng dạy học và năng lực mô hình hóa của học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình và sách giáo khoa của Lào còn hạn chế trong việc gắn kết kiến thức toán học nhà trường với các vấn đề thực tiễn. Ngoài ra, đa số giáo viên môn Toán chưa có khả năng vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học để đưa các bài toán thực tiễn vào kế hoạch giảng dạy. Nghiên cứu đã đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh phổ thông. Từ đó, bài viết đề xuất vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán như một quan điểm đổi mới phương pháp dạy học ở một số trường trung học phổ thông của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Từ khóa


Mô hình; Mô hình hóa; Quy trình mô hình hóa; Phương pháp mô hình hóa; Dạy học đại số; Toán thực tiễn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] W. Blum, P. L. Galbraith, H. Henn, and M. Niss, “Modelling and applications in mathematics education,” The 14th ICMI Study, New York, NY: Springer, 2007.

[2] H. Pollak, “How can we teach applications of mathematics?” Educational Studies in Mathematics, vol. 3, no. 2, pp. 393-404, 1969.

[3] W. Blum and M. Niss, “Applied mathematical problem solving, modeling, applications and links to other subjects: State, trends and issues,” Educational Studies in Mathematics, vol. 22, no. 1, pp. 37-68, 1991.

[4] R. Lesh, P. Galbraith, C. Haines, and A. Hurford, Modeling students’ mathematical modeling competences. Springer, 2010.

[5] P. Galbraith, “Models of modelling: genres, purposes or perspectives,” Journal of Mathematical Modeling and Application, vol. 1, no. 5, pp. 3-16, 2012.

[6] G. Stillman, “Implementing applications and modelling in secondary school: Issues for teaching and learning, in mathematical applications and modelling,” Association of Mathematics Educators, World Scientific, pp. 300-322, 2010.

[7] A. Ayla, “Mathematical modelling approach in mathematics education,” Universal Journal of Educational Research, vol. 3, no. 12, pp. 973-980, 2015.

[8] D. Edwards and M. Hamson, Guide to mathematical modeling, Palgrave, 2001.

[9] G. Kaiser, “Modelling and modelling competencies in school,” Mathematical modelling (ICTMA 12): Education, engineering and economics, 2007, pp. 110-119.

[10] D. N. Nguyen, “Mathematical modeling ability of high school students,” (in Vietnamese), Journal of Science, Hanoi National University of Education, vol. 60, no. 8, pp. 44-52, 2015.

[11] D. N. Nguyen, “Modeling process in teaching Mathematics in high schools,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Education Research, vol. 31, no. 3, pp. 01-10, 2015.

[12] V. Tran, “Using mathematization to enhance high school students' quantitative understanding,” (in Vietnamese), Journal of Educational Sciences, vol. 43, pp. 23-26, 2009.

[13] D. N. Nguyen and P. Ammone, “Modeling process in teaching algebra in high schools of the Lao People's Democratic Republic,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 209, no. 16, pp. 62-69, 2019.

[14] K. Sibouakham, “Exploiting teaching methods to actively study algebra and calculus 10 of high school students in Laos,” A Dissertation of Doctor of Science in Education, Hanoi National University of Education (in Vietnamese), 2010.

[15] B. Outhay, “Applying the activity perspective to teaching arithmetic and algebra in grade 6 in Lao high schools,” A Dissertation of Doctor of Science in Education, Hanoi National University of Education (in Vietnamese), 2013.

[16] J. Vongthavy, “Applying a number of teaching methods to actively engage students' learning activities in teaching Calculus at Lao Pedagogical Colleges,” A Dissertation of Doctor of Science in Education, Hanoi National University of Education (in Vietnamese), 2014.

[17] X. Linphitham, “Developing teaching capacity for mathematics pedagogical students at Lao National University through teaching specific content of mathematics,” A Dissertation of Doctor of Science in Education, Hanoi National University of Education (in Vietnamese), 2017.

[18] C. Her, “Organization of teaching practice in training high school mathematics teachers in Lao PDR,” A Dissertation of Doctor of Science in Education, Hanoi National University of Education (in Vietnamese), 2021.

[19] Education Science Institute (ESI), Mathematics 12. Education Publishing House, Vientiane, Lao PDR (in Laos), 2016.

[20] Education Science Institute (ESI), Mathematics 10. Education Publishing House, Vientiane, Lao PDR (in Laos), 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4732

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved