TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA TRUNG ĐỘI CỨU QUỐC QUÂN 2 (1941-1945)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/07/21                Ngày hoàn thiện: 09/08/21                Ngày đăng: 09/08/21

Các tác giả

Bùi Thị Thu Thủy Email to author, Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tóm tắt


Trung đội Cứu quốc quân 2 là một trong những đơn vị lực lượng vũ trang đầu tiên do Đảng lãnh đạo và tổ chức để chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Trong quá trình hoạt động, Cứu quốc quân 2 đã đóng góp vai trò quan trọng vào việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Đặc biệt là chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng... Bài viết nhằm làm rõ vai trò, đóng góp của trung đội Cứu quốc quân 2 trong quá trình hoạt động (1941-1945). Thông qua phương pháp nghiên cứu lịch sử, logic, phân tích, đánh giá... bài viết làm rõ hoàn cảnh ra đời, những hoạt động tiêu biểu và vai trò, đóng góp của Cứu quốc quân 2 trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.


Từ khóa


Cứu quốc quân; Trung đội; Vũ trang; Thái Nguyên; Cách mạng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. L. Ngo, “Influence and impact of eight months of guerrilla struggle against the terrorist enemy on the Bac Son - Vo Nhai base on the Vietnamese revolution,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 79, no. 3, pp. 29-34, 2011.

[2] V. D. Dang, “Uprising to seize power in Thai Nguyen during the August Revolution of 1945,” Military History Journal, no. 332, pp. 62-65, 2019.

[3] N. L. Ngo, “Lessons learned from eight months of guerrilla struggle on the Bac Son - Vo Nhai base (July 1941 - February 1942),” TNU Journal of Science and Technology, vol. 79, no. 3, pp. 171-176, 2012.

[4] T. T. T. Bui, “From Bac Son uprising to Bac Son base - Vo Nhai,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 201, no. 8, pp. 125-141, 2019.

[5] Q. V. Vu and V. D. Nguyen, “Building political forces - A decisive factor in the victory of the August Revolution in 1945,” Journal of Political Theory, no. 8, pp. 41-46, 2015.

[6] Thai Nguyen Provincial Party Committee, Summary of the bases - Viet Bac war zone - the main fighting base of all periods of our people's armed and revolutionary struggle, 1996.

[7] Tuyen Quang Provincial Party Committee, History of the Party Committee of Tuyen Quang Province (1940-1975). National Political Publishing House, Hanoi, 2000.

[8] Ministry of National Defense, Institute of Military History of Vietnam, History of the predecessor armies of the Vietnamese People's Army. People's Army Publishing House, Hanoi, 2004.

[9] B. D. Tran (editor), Some topics on Vietnamese history. Hanoi National University Publishing House, Hanoi, 2009, p. 241.

[10] D. Le, Under the glorious flag of the Party, for independence, freedom, for socialism to advance to gain new victories. Truth Publishing House, Hanoi, 1970, p. 48.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4796

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved