CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/07/21                Ngày hoàn thiện: 09/08/21                Ngày đăng: 09/08/21

Các tác giả

1. Hồ Thị Phương Thảo, Bảo hiểm Xã hội huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
2. Lê Na, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nguyễn Ngọc Thùy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Kết quả cho thấy người dân tại địa phương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa nhiều, các đối tượng tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, số lượng tham gia tăng dần qua các năm. Từ số liệu điều tra 171 người lao động trong đó có 87 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 84 người chưa tham gia BHXHTN cho thấy có sự khác nhau có ý nghĩa ở trình độ và thu nhập của các nhóm. Mô hình logit chỉ ra các yếu tố giới tính, trình độ học vấn, thu nhập của người dân, khu vực sinh sống, nhận thức về an sinh xã hội của bảo hiểm xã hội tự nguyện, hiểu biết của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, sự tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và gia đình – xã hội có ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân.

Từ khóa


Bảo hiểm xã hội; Tự nguyện; An sinh xã hội; Ninh Hải; Ninh Thuận

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. A. Mac, “General overview of social insurance,” Social Security Magazine, vol. 6, pp. 25-29, 2005.

[2] P. Panda, I. Dror, T. P. Koehlmoos, S. A. S. Hossain, D. John, J. A. M. Khan, and D. Dror, What factors affect take up of voluntary and community-based health insurance programmes in low- and middle- income countries? A systematic review (Protocol), Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London, 2013.

[3] A. C. Urean, “Influence of Demographic and Social Factors over Voluntary Pension and Life Insurance in Romania,” Journal of Public Administration, Finance and Law, vol. 10, no. 10, pp. 192-202, 2016.

[4] G. Amlan and K. Shrutikeerti, “Factors Influencing the Participation in Defined Contribution Pension Scheme by the Urban Unorganized Sector in India,” Journal of Global Economics, vol. 4, no. 1, pp. 1-6, 2016.

[5] X. C. Nguyen, X. T. Nguyen, and H. T. Ho, “Factors affecting the interest in participating in voluntary social insurance of small traders in Nghe An province,” VNU Journal of Science: Economics and Business, vol. 30, no. 1, pp. 36-45, 2014.

[6] T. P. Truong and T. H. Nguyen, “The factors affecting the intent to participate voluntarysocial insurance of workers in unofficial sector at Phu Yen province,” Journal of Fisheries Science and Technology, no. 2, pp. 181-186, 2013.

[7] T. T. Hoang and H. M. T. Bui, “Factors affecting the intention to participate farmers' voluntary social insurance: The case of Phu Yen province,” Science and Technology Development Journal: Economics – Law and Management, vol. 2, no. 4, pp. 54-62, 2018.

[8] T. B. H. Hoang, T. H. Mai, and T. H. To, “Factors affecting the participation in social insurance of workers in the informal sector,” Social Security Magazine, no. 3, pp. 47-51, 2017.

[9] S. T. Bui and M. H. Do, “Social Security in the informal sector: It is necessary to identify social insurance as an important net,” Magazine of Labour and Social Affairs, no. 6, pp. 21-23, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4797

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved