PHÂN TÍCH DẠNG HÓA HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BỞI Zn TRONG ĐẤT THẢI CỦA MỎ QUẶNG Pb/Zn LÀNG HÍCH, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/07/21                Ngày hoàn thiện: 27/08/21                Ngày đăng: 27/08/21

Các tác giả

1. Vương Trường Xuân Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Thuý, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các mẫu đất ở khu vực bãi thải của mỏ Chì/Kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã được thu thập và phân tích. Hàm lượng Zn tổng số trong các mẫu đất được xác định bằng phương pháp quang phổ khối plasma (ICP-MS). Quy trình chiết liên tục Tessier cải tiến được sử dụng để chiết và phân tích dạng hoá học của Zn trong các mẫu đất. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng tổng số của Zn trong các mẫu đất nằm trong khoảng từ 2305,4 ÷ 7479,1 mg/Kg, cao hơn từ 7,7 ÷ 24,9 lần so với quy chuẩn quốc gia về chất lượng đất (QCVN 03-MT: 2015/BTNMT). Kết quả phân tích dạng hoá học cho thấy, kẽm tồn tại chủ yếu ở dạng cặn dư (F5) hoặc liên kết với ôxit Fe/Mn (F3) và ít nhất ở dạng liên kết hữu cơ (F4). Thông qua chỉ số tích luỹ địa chất (Igeo) đã đánh giá được hàm lượng của Zn trong các mẫu đất ở khu vực bãi thải của mỏ chì/kẽm ở mức độ ô nhiễm cao và rất cao. Theo chỉ số đánh giá rủi ro (RAC) hàm lượng của Zn trong các mẫu đất bãi thải ở mức rủi ro môi trường trung bình và cao.


Từ khóa


Kim loại nặng; Hàm lượng kẽm; Quy trình chiết; Tessier cải tiến; Phân tích dạng; ICP-MS

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. Nguyen, H. N. T. Hoang, N. Q. Bien, L. H. Tuyen, and K. W. Kim, “Contamination of heavy metals in paddy soil in the vicinity of Nui Phao multi-metal mine, North Vietnam,” Environ. Geochem. Health, vol. 42, no. 12, pp. 4141-4158, 2020, doi: 10.1007/s10653-020-00611-5.

[2] P. Alam, M. Sharholy, and K. Ahmad, “A study on the landfill leachate and its impact on groundwater quality of Ghazipur area, New Delhi, India,” in Recent Developments in Waste Management, Springer, pp. 345-358, 2020.

[3] N. Gujre et al., “Speciation, contamination, ecological and human health risks assessment of heavy metals in soils dumped with municipal solid wastes,” Chemosphere, vol. 262, p. 128013, 2021, doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.128013.

[4] M. Wang, K. Hu, D. Zhang, and J. Lai, “Speciation and Spatial Distribution of Heavy Metals (cu and Zn) in Wetland Soils of Poyang Lake (China) in Wet Seasons,” Wetlands, vol. 39, no. December, pp. 89-98, 2019, doi: 10.1007/s13157-017-0917-1.

[5] V. M. Dang et al., “Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces,” Environmental Technology (United Kingdom), pp. 1-16, 2018.

[6] C. Han, W. Xie, C. Chen, and T. Cheng, “Health Risk Assessment of Heavy Metals in Soils before Rice Sowing and at Harvesting in Southern Jiangsu Province, China,” J. Chem., vol. 2020, 2020, doi: 10.1155/2020/7391934.

[7] T. T. H. Chu, “Survey on heavy metals contaminated soils in Thai Nguyen and Hung Yen provinces in Northern Vietnam,” J. Vietnamese Environ., vol. 1, no. 1, pp. 34-39, 2011, doi: 10.13141/jve.vol1.no1.pp34-39.

[8] A. Tessier, P. G. C. Campbell, and M. Bisson, “Sequential Extraction Procedure for the Speciation of Particulate Trace Metals,” Analytical Chemistry, vol. 51, no. 7. pp. 844-851, 1979, doi: 10.1021/ac50043a017.

[9] O. O. Okedeyi, S. Dube, O. R. Awofolu, and M. M. Nindi, “Assessing the enrichment of heavy metals in surface soil and plant (Digitaria eriantha) around coal-fired power plants in South Africa,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 21, no. 6, pp. 4686-4696, 2014, doi: 10.1007/s11356-013-2432-0.

[10] J. Marrugo-Negrete, J. Pinedo-Hernández, and S. Díez, “Assessment of heavy metal pollution, spatial distribution and origin in agricultural soils along the Sinú River Basin, Colombia,” Environ. Res., vol. 154, pp. 380-388, 2017, doi: 10.1016/j.envres.2017.01.021.

[11] S. K. Sundaray, B. B. Nayak, S. Lin, and D. Bhatta, “Geochemical speciation and risk assessment of heavy metals in the river estuarine sediments-A case study: Mahanadi basin, India,” Journal of Hazardous Materials, vol. 186, no. 2–3. pp. 1837-1846, 2011, doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.12.081.

[12] T. T. A. Duong and V. H. Cao, “Study on the distribution of heavy metals in the sediments of Cau river basin," (In Vietnamese), Journal of Analytical Sciences, vol. 20, no. 4, pp. 36-43, 2015.

[13] N.C. Pham et al., “Orechemical and Mineral Characteristics of Lead Zinc Mines in Hich village Area,” (In Vietnamese), Vietnam J. Earth Sci., vol. 33, no. 1, pp. 85-93, 2011, doi: 10.15625/0866-7187/33/1/281.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4809

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved