ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/07/21                Ngày hoàn thiện: 06/09/21                Ngày đăng: 06/09/21

Các tác giả

Nguyễn Thị Nhâm Tuất Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống như phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp, phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu nhằm đánh giá thực trạng sản xuất các thiết bị công nghiệp môi trường, hiện trạng phát triển các doanh nghiệp dịch vụ công nghiệp môi trường, những khó khăn và thách thức của ngành công nghiệp môi trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Việt Nam có khoảng 928 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực của ngành công nghiệp môi trường, thu hút khoảng 82.406 nhân lực. Đáng chú ý là số doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm đại đa số. Ngành công nghiệp môi trường Việt Nam mới chỉ đáp ứng được 5% tổng nhu cầu xử lý nước thải đô thị và công nghiệp; khoảng 15% nhu cầu xử lý chất thải rắn và 14% nhu cầu xử lý chất thải nguy hại. Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt trên 20%/năm. Nguyên nhân chính là do năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam, các doanh nghiệp cần nâng cao khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng với giá thành cạnh tranh; cần có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành có liên quan.

Từ khóa


Công nghiệp môi trường; Nước thải; Chất thải rắn; Chất thải nguy hại; Xử lý nước thải đô thị

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. H. Nguyen, T. P. T. Nguyen, and T. T. Vu, “The Relationship between Environment and Economic Growth in Asia - Pacific Countries,” VNU Journal of Science, vol. 33, no. 3, pp. 1-10, 2017.[2] T. T. Nguyen, H. H. Hoang, T. P. A. Duong, and N. T. Nguyen, “Solid waste: The outstanding problem of Vietnam's environment,” Vietnam Joural of Science and Technology, no. 6A, pp. 51-53, 2019.[3] H. C. The, “Current status of in wastewater treatment technology toward sustainable development,” Vietnam Joural of Science and Technology, vol. 61, no. 1, pp. 50-57, 2019.[4] J. R. Jambeck, A. Andrady, R. Eyer, R. Narayan, M. Perryman, T. Siegler, C. Wilcox, and K. L. Law, “Plastic waste inputs from land into the ocean,” Research Joural, vol. 347, no. 6223, pp. 768-771, February 13, 2015. [Online]. Available: https://slacc.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/10.-Jambeck2015.pdf. [Accessed January 10, 2021].[5] H. H. Nguyen, ''In 2025, Vietnam's environmental industry basically meets demand for environmental protection,” Vietnam Environment Administration Magazine, no. 3, pp. 12-13, 2017.

[6] A. Le, “Development trend of environmental industry in EU and North American countries,” December 30, 2020. [Online]. Available: https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=50939. [Accessed July 30, 2021].

[7] K. Huy, “Prioritizing the development of the environmental industry,” July 15, 2017. [Online]. Available: https://nhandan.com.vn/vi-moi-truong-xanh/uu-tien-phat-trien-nganh-cong-nghiep-moi-truong-298282/. [Accessed August 6, 2020].

[8] T. H. Huynh and D. Q. Nguyen, “Some experiences on environmental industry development in the world,” Vietnam Environment Administration Magazine, no. 10, pp. 33-36, 2014.

[9] T. M. P. Chu, T. H. Nguyen, and T. A. Tu, “Developing Environmental Services in Vietnam,” VNU Journal of Science, vol. 35, no. 2, pp. 74-83, 2019.

[10] Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, Decision No. 192/QD-TTg, February 13, 2017 of the Prime Minister, Approving the "Project on development of Vietnam's environmental industry to 2025", 2017.

[11] T. C. Nguyen, "Development of environmental industry in Vietnam in the context of the Fourth Industrial Revolution," September 2, 2020. [Online]. Available: https://www.tapchicongsan.org.vn/ web/guest/kinh-te/-/2018/817224/phat-trien-cong-nghiep-moi-truong-o-viet-nam-trong-dieu-kien-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu.aspx. [Accessed January 10, 2021].

[12] National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law on Environmental Protection 2014, 2014.

[13] S. T. Pham, “Status and policy for developing environmental industry in Viet Nam,” Vietnam Environment Administration Magazine, no. 10, pp. 33-36, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4820

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved