MẶT TRẬN VIỆT MINH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1941 - 1951 | Thơ | TNU Journal of Science and Technology

MẶT TRẬN VIỆT MINH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1941 - 1951

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/08/21                Ngày hoàn thiện: 06/09/21                Ngày đăng: 06/09/21

Các tác giả

Thái Văn Thơ Email to author, Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Mặt trận Việt Minh ra đời là một sáng tạo vĩ đại của Đảng mà đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động cách mạng giải phóng dân tộc. Kể từ khi được thành lập, Mặt trận Việt Minh giữ một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát huy sức mạnh của toàn dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Thông qua các phương pháp lịch sử và phương pháp logic, phân tích, đánh giá tài liệu..., kết quả nghiên cứu chỉ rõ trong những năm 1941 - 1951, Mặt trận Việt Minh tích cực vận động, tập hợp, xây dựng và phát triển lực lượng để đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Những thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ sau Cách mạng Tháng Tám và trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại nổi bật lên vai trò cùng những đóng góp lớn của Mặt trận Việt Minh. Sự hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả của Mặt trận Việt Minh là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố và phát huy những thắng lợi của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm đầu kháng Pháp. Mặt trận Việt Minh không ngừng phát triển mở rộng, đóng góp lớn vào quá trình xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, góp phần quan trọng chuyển cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn mới với những tiền đề tích cực.


Từ khóa


Hồ Chí Minh; Mặt trận Việt Minh; Phát triển lực lượng cách mạng; Xây dựng lực lượng cách mạng; Sáng tạo

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. Pham, “Further studies more about the Viet Minh Front,” (in Vietnamese), Journal of Historical Studies, no. 2, pp. 3-11, 2000.

[2] T. H. Pham, “Further studies on the role of the Viet Minh during the August Revolution,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science, no. 26, pp. 203-212, 2010.

[3] H. T. Doan, “The Southern Vietnam Regional Committee led the building of the Viet Minh Front in the Southern Vietnam during the early years of resistance against the French invasion (1945 - 1951),” (in Vietnamese), Journal of Front, no. 121-122, pp. 86-90, 2013.

[4] T. M. T. Tran, “Ho Chi Minh's role in the Viet Minh Front,” (in Vietnamese), Journal of Vietnam Academy of Social Sciences, vol. 6, no. 103, pp. 70-78, 2016.

[5] P. T. Nguyen, “Ho Chi Minh with the birth of the Viet Minh Front and policies for the nation and the people,” (in Vietnamese), Journal of Political Theory, no. 4, pp. 74-79, 2016.

[6] Communist Party of Vietnam, The Complete Party Document, volume 7. National Political Publishing House, Hanoi, 2000b.

[7] Communist Party of Vietnam, The Complete Party Document, volume 6. National Political Publishing House, Hanoi, 2000a.

[8] A. Vu,Uncle Ho’s return to the country. Cao Bang Literature and Art Association, 1986.

[9] T. V. Tran, The end of the 30-year war. People's Army Publishing House, Hanoi, 2005.

[10] G. N. Vo, General memoirs of General Vo Nguyen Giap. People's Army Publishing House, Hanoi, 2010.

[11] Ho Chi Minh Complete episode, episode 3. National Political Publishing House, Hanoi, 2011a.

[12] Council for compiling the history of the South Central Vietnam resistance war, The South Central Vietnam resistance war (1945 - 1975). National Political Publishing House, Hanoi, 1995.

[13] Ho Chi Minh Complete episode, episode 4. National Political Publishing House, 2011b.

[14] Communist Party of Vietnam, The Complete Party Document, volume 8. National Political Publishing House, Hanoi, 2000c.

[15] Ho Chi Minh Complete episode, episode 5. National Political Publishing House, Hanoi, 2011c.

[16] Ho Chi Minh Complete episode, episode 7. National Political Publishing House, Hanoi, 2011d.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4822

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved