THIẾT CHẾ XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC NHÓM NGƯỜI HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/08/21                Ngày hoàn thiện: 01/12/21                Ngày đăng: 01/12/21

Các tác giả

Hà Triệu Huy Email to author, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Bài viết này tiếp cận lý thuyết về thiết chế xã hội để làm rõ tổ chức xã hội đương đại với trường hợp các dân tộc Hoa sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tác giả sử dụng bốn phương pháp nghiên cứu chính, đó là các lý thuyết về thể chế xã hội trong nhân học, phương pháp thực địa trong thu thập tài liệu và phỏng vấn, phương pháp sử học và các phương pháp liên ngành. Kết quả nghiên cứu cho thấy người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh có ba thiết chế xã hội, đó là nhóm đồng hương, nhóm thân tộc và nhóm bảo trợ. Các cơ chế này tương thích với chính quyền địa phương trong vai trò điều hành và quản lý. Đồng thời, bài viết này tập trung vào việc đề xuất các giải pháp thực tế nhằm ổn định và củng cố thể chế xã hội dân tộc Hoa trong bối cảnh hiện đại hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các dân tộc Hoa cần kết nối mạnh mẽ với hậu thế trong việc bảo tồn văn hóa và ổn định xã hội; bên cạnh đó, tăng cường tình đoàn kết trong các dân tộc Hoa để duy trì sự đoàn kết, góp phần đa dạng hóa bản sắc địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Từ khóa


Các dân tộc Hoa; Các thiết chế xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh; Việt Nam; Giải pháp

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] General Statistics Office of Ethnic Committee, Inspection and Information gathering's result about Socioeconomic situation of 53 ethnic minorities in 2019 in Vietnam. Statistical Publishing House, Hanoi, 2019.

[2] T. N. Dao, Hakka force. Nha Nam Publishing House, Ho Chi Minh City, 2017.

[3] T. T. Vuong, Chinese Merchants Who Are They?. Tre Publising House, Ho Chi Minh City, 2016.

[4] D. Mac, "The society of the Chinese in Ho Chi Minh City after 1975 - potential for development," Journal of Anthropology, vol. 10, no. 82, pp. 3-12, 1994.

[5] D. Nguyen, "Social organisation of Hoa ethnic people in southern Vietnam," Master Thesis, University of Social sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, 2008.

[6] A. Phan, Hoa people in the southern Vietnam. Social Sciences Publishing House, Ho Chi Minh City, 2005.

[7] Q. K. Do, "Hoa people's communities in Southeast Asia," The Journal of Open University, vol. 1, pp. 60-62, 2005.

[8] V. H. Duong, "Hoa ethnic groups in Gia Dinh during the 17th and 18th centuries," The Journal of Historical Studies, vol. 10, pp. 13-18, 2006.

[9] Q. H. Tong and V. H. Duong, "Social institution of Hoa people in Hoian," The Journal of Southeast Asia studies, vol. 1, pp. 36-47, 2010.

[10] Q. H. Tran, "Social structure of Ming Xiang people in Hoian," The Journal of Southeast Asia Studies, vol. 3, pp. 67-74, 2009.

[11] Q. D. Le, Miscellaneous Records of the Pacification of the Frontiers. Danang Publishing House, Danang, 2018.

[12] P. Levitt, "Immigration," in Handbook of Religion and Social Institution. Houston City, Springer, 2006, pp. 391-410.

[13] Nhi Phu Temple, "Regulations of Nhi Phu temple and club-house," Committee for Ethnic Minority Affairs (CEMA), Ho Chi Minh city, 2004.

[14] T. Li, Dang Trong and Socio-economical history of Vietnam in the 17th and 19th century. Tre Publishing House, Ho Chi Minh City, 1999.

[15] A.Radcliffe-Brown, "The Study of Kinship systems," The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 71, no. 1/2, pp. 1-18, 1941.

[16] P. A. Dykstra., "Kin relationships," in Encyclopedia of human relationships, H. T. Reis and S. Sprecher (Ed.s), Thousand Oaks, CA: Sage, 2009, pp. 951-954.

[17] Tran Family, "A copy of Tran family's Conventions," Committee for Ethnic Minority Affairs (CEMA), Ho Chi Minh City, 2004.

[18] Ho Chi Minh City Party Committee, "Report on 10-year implementation of Directive 62-CT/TW of the Party Central Committee's Secretariat "On strengthening the work of Chinese people in the new situation"," Ho Chi Minh City, 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4844

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved