CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DỊCH VỤ CÔNG TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN: ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI DÂN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/08/21                Ngày hoàn thiện: 09/09/21                Ngày đăng: 09/09/21

Các tác giả

1. Phạm Thị Tuấn Linh Email to author, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
2. Hà Trọng Quỳnh, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên
3. Phạm Quang Hiếu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt


Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến là bước đi cụ thể trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, hướng đến chính phủ điện tử. Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, người dân tại tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự hiểu và mạnh dạn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Để triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, từ đó xây dựng nền hành chính phục vụ và hướng đến mục tiêu xây dựng chính phủ số, cần có những nghiên cứu nhằm nâng cao ý thức và mức độ sử dụng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến. Dựa trên các thông tin báo cáo liên quan và quá trình phỏng vấn người dân địa phương, nghiên cứu này đưa ra những đánh giá ban đầu về hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bộ thang đo. Nghiên cứu tương lai có thể tiếp tục đánh giá định tính và định lượng về hoạt động sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, từ đó đưa ra kết quả đánh giá chuyên sâu và các giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thái Nguyên.


Từ khóa


Chuyển đổi số; Dịch vụ công trực tuyến; Người dân; Phỏng vấn; Mô hình nghiên cứu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. Matt, T. Hess, and A. Benlian, “Digital transformation strategies,” Business and Information Systems Engineering, vol. 57, no. 5, pp. 339-343, 2015.

[2] Vietnam Ministry of Information and Communication, “Handbook for Digital Transformation,” (in Vietnamese), 2020. [Online], Available: https://dx.mic.gov.vn/doc-truc-tuyen/cam-nang-chuyen-doi-so/pdf/cam-nang-chuyen-doi-so.pdf. [Accessed Aug. 15, 2021].

[3] K. Sandkuhl and H. Lehmann, “Digital transformation in higher education – The role of enterprise
architectures and portals,” in Digital Enterprise Computing, A. Rossmann and A. Zimmermann, eds.,
Gesellschaft für Informatik, Bonn, 2017, pp. 49-60. [Online]. Available: https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/119. [Accessed Aug. 10, 2021].

[4] P. T. Nguyen, “Conception and practice of public service in Vietnam,” (in Vietnamese), Journal of Legislative Studies, vol. 9, pp. 23-30, 2003. [Online]. Available: http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/ tinchitiet.aspx?tintucid=209062. [Accessed Aug. 14, 2021].

[5] Vietnam Government, “Decree No. 43/2011/ND-CP dated June 13, 2011 of the Government on provision of online information and public services on websites or web portals of state agencies,” 2011. [Online]. Available: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id =1&mode=detail&document_id=101050. [Accessed Aug. 14, 2021].

[6] G. Hu, W. Zhong, and S. Mei, “Electronic public service (EPS) and its implementation in Chinese local governments,” International Journal of Electronic Governance, vol. 1, no. 2, pp. 118-138, 2008.

[7] D. M. Aritonang, “The impact of e-government system on public service quality in Indonesia,” European Scientific Journal, vol. 13, no. 35, pp. 99-111, 2017.

[8] J. Becker, B. Niehaves, P. Bergener, and M. Räckers, “Inclusive Electronic Public Service Delivery–A Quantitative Analysis,” Electronic Markets, vol. 18, no. 4, 315-323, 2008.

[9] Vietnam Government, “Resolution No. 17/NQ-CP dated March 7, 2019 of the Government regarding certain key tasks and measures of development of the Electronic Government for the Period 2019 – 2020 with vision towards 2025”, 2019. [Online]. Available: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/nghi-quyet-cua-chinh-phu/nghi-quyet-so-17nq-cp-ngay-0732019-cua-chinh-phu-ve-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-giai-5243. [Accessed Aug. 12, 2021].

[10] H. Gia and A. Hoang, “National public service portal: Effective channel for administrative formalities modernization,” (in Vietnamese). [Online]. Available: http://egov.chinhphu.vn/cong-dich-vu-cong-quoc-gia-kenh-huu-hieu-hien-dai-hoa-tthc-a-NewsDetails-37899-14-186.html. [Accessed Aug. 12, 2021].

[11] Thai Nguyen province, “Thai Nguyen province e-public service portal,” (in Vietnamese). [Online]. Available: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/. [Accessed Aug. 14, 2021].

[12] Thai Nguyen News, “Introduction about Thai Nguyen province,” (in Vietnamese). [Online]. Available: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/gioi-thieu-chung/gioi-thieu-chung-ve-tinh-thai-nguyen-277235-154.html. [Accessed Aug. 14, 2021].

[13] Thai Nguyen News, “Digital citizens for succesgul digital transformation,” (in Vietnamese). [Online]. Available: http://sotttt.thainguyen.gov.vn/chuyen-doi-so/-/asset_publisher/LgMJqmfcY8Ds/content/ chuyen-oi-so-thanh-cong-khi-co-cong-dan-ien-tu-?redirect=%2Fchuyen-doi-so&inheritRedirect=true. [Accessed Aug. 14, 2021].

[14] I. Ajzen, “The theory of planned behavior,” Organizational behavior and human decision processes, vol. 50, no. 2, pp. 179-211, 1991.

[15] F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, vol. 4, no. 4, pp. 319-340, 1989.

[16] E. M. Rogers, “A prospective and retrospective look at the diffusion model,” Journal of Health Communication, vol. 9, no. 1, pp. 13-19, 2004.

[17] R. L. Thompson, C. A. Higgins, and J. M. Howell, “Personal computing: Toward a conceptual model of utilization,” MIS Quarterly, vol. 15, no. 1, pp. 125-143, 1991.

[18] A. Bandura, “The assessment and predictive generality of self-percepts of efficacy,” Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, vol. 13, no. 3, pp. 195-199, 1982.

[19] M. Al-Shboul, O. Rababah, R. Ghnemat, and S. Al-Saqqa, “Challenges and factors affecting the implementation of e-government in Jordan,” Journal of Software Engineering and Applications, vol. 7, no. 13, Article 1111, 2014.

[20] J. F. Hair, W. C. Black, B. J. Babin, and R. E. Anderson, Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.

[21] W. D. Salisbury, R. A. Pearson, A. W. Pearson, and D. W. Miller, “Perceived security and World Wide Web purchase intention,” Industrial Management and Data Systems, vol. 101, no. 4, pp. 165-177, 2001.

[22] D. R. Compeau and C. A. Higgins, “Application of social cognitive theory to training for computer skills,” Information Systems Research, vol. 6, no. 2, pp. 118-143, 1995.

[23] S. Teng, K. W. Khong, W. W. Goh, and A. Y. L. Chong, “Examining the antecedents of persuasive eWOM messages in social media,” Online Information Review, vol. 38, no. 6, pp. 746-768, 2014.

[24] J. Lu, C. S. Yu, and C. Liu, “Facilitating conditions, wireless trust and adoption intention,” Journal of Computer Information Systems, vol. 46, no. 1, pp. 17-24, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4900

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved