CÂU HỎI “ĐIỂM LIỆT” SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ: CHỈ ĐỂ TĂNG THÊM RỦI RO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/08/21                Ngày hoàn thiện: 17/09/21                Ngày đăng: 17/09/21

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Trung Email to author, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
2. Dương Văn Lập, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Tóm tắt


Từ tháng 8 năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử đào tạo lái xe, bài sát hạch lý thuyết có một câu hỏi tính “điểm liệt” từ “60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng”. Để đánh giá, những câu hỏi này được đem khảo sát với học sinh lớp 11, những người chưa từng được đào tạo lái xe. Kết quả, về độ khó câu hỏi, có 81,6% phù hợp, còn lại là quá khó, nhưng cũng không có câu hỏi nào là hoàn toàn không trả lời được. Có 55% câu hỏi có vấn đề về phương án nhiễu, nghĩa là chưa đảm bảo chất lượng. Về nội dung, không có câu hỏi nào là tình huống thực sự, những vấn đề hỏi không có gì nghiêm trọng hơn câu hỏi bình thường khác và 20% chỉ hỏi về lái xe mô tô. Do vậy, có thể nói rằng những câu hỏi “điểm liệt” này không có tác dụng đánh giá, đo lường năng lực người học mà chỉ gây ra những rủi ro không cần thiết và cả sự mất công bằng trong sát hạch lý thuyết lái xe.

Từ khóa


“Điểm liệt”; Sát hạch lý thuyết lái xe; Học sinh lớp 11; Rủi ro; Đo lường

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Transport, Circular No. 20/VBHN-BGTVT dated November 12, 2019 regulations on driver training, driving tests and issuance of driving licenses for road motor vehicles, 2019.

[2] Directorate for Roads of Vietnam, Instructional documents on training, testing and licensing management. Transport Publishing House, Hanoi, 2020.

[3] Ministry of Transport, 600 questions for driving test and license. Transport Publishing House, Hanoi, 2020.

[4] X. Xu, S. Kauer, and S. Tupy, “Multiple-Choice Questions: Tips for Optimizing Assessment In-Seat and Online,” Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, vol. 2, no. 2, pp. 147-158, 2016.

[5] M. T. Haladyna, M. S. Downing, and C. M. Rodriguez, “A Review of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment,” Applied Measurement in Education, vol. 15, no. 3, pp. 309-334, 2002.

[6] J. R. Boland, A. N. Lester, and E. Williams, “Writing Multiple-Choice Questions,” Academic Psychiatry, vol. 34, no. 4, pp. 310-316, 2010.

[7] Ministry of Transport, 450 questions for driving test and license. Transport Publishing House, Hanoi, 2013.

[8] X. T. Nguyen, “Some problems about multiple choices questions for riding and driving tests,” Journal of Education and Society, vol. 37, no. 98, pp. 46-48. 2013.

[9] X. T. Nguyen, “Are level A1 motorcycle driving theory tests easy or difficult?,” The University of Danang - Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 117, pp. 23-25, 2017.

[10] T. Manh, “The set of driving test questions: Only 1 correct choice left,” Traffic, 2016. [Online]. Available: https://www.baogiaothong.vn/bo-cau-hoi-sat-hach-lai-xe-chi-con-1-dap-an-dung-d157855.html. [Accessed May 30, 2021].

[11] Q. T. Lam, Objective tests and application. Scientific and Technical Publishing House, Hanoi, 2008.

[12] Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs, Circular No. 45/2015/TT-BLĐTBXH dated November 11, 2015 regulations on elementary vocational training, 2015.

[13] N. Y. Nguyen, Grand Vietnamese Dictionary. Cultural and Information Publishing House, Hanoi, 1998.

[14] M. A. McDaniel, F. P. Morgeson, E. B. Finnegan, M. A. Campion, and E. P. Braverman, “Use of situational judgment tests to predict job performance: A clarification of the literature,” Journal of Applied Psychology, vol. 86, no. 4, pp. 730-740, 2001.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4911

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved