ĐÁNH GIÁ CỦA NÔNG DÂN VỀ VIỆC THỰC THI CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN THÚC ĐẨY HỘ NÔNG DÂN NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẠI MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/08/21                Ngày hoàn thiện: 09/09/21                Ngày đăng: 09/09/21

Các tác giả

1. Đinh Ngọc Lan Email to author, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Đức Quang, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Đoàn Thị Thanh Hiền, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng bộ câu hỏi để thu thập số liệu từ 480 hộ nông dân và phỏng vấn PRA 12 nhóm hộ nông dân tại 6 tỉnh đại diện cho miền núi phía Bắc về việc tiếp cận và thực thi các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra việc tiếp cận và sự hiểu biết về các nhóm chính sách liên quan đến nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các hộ nông dân chưa cao. Việc triển khai cũng như tác động của các chính sách được đánh giá chủ yếu ở mức trung bình. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết khuyến nghị các cấp chính quyền cần phổ triển chính sách theo nhiều hình thức đa dạng. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn cần cụ thể, đơn giản và ngắn gọn hơn để người nông dân dễ nắm bắt nội dung chính của chính sách để áp dụng vào sản xuất giúp cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn.

Từ khóa


Hộ nông dân; Chính sách; Đánh giá; Miền núi phía Bắc; Sản xuất hàng hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Agriculture and Rural Development, Preliminary report 02 years implementation of Decree No. 52/2018/ND-CP of the Government on rural industry development, Hanoi, (in Vietnamese), 11/ 2020.

[2] N. L. Dinh, T. T. H. Doan, and T. V. Duong, “Analysis of factors affecting production and consumption of vermicelli in Nguyen Binh district, Cao Bang province,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 172, no. 12/2, pp. 155-160, 2017.

[3] Central Steering Committee for National Target Programs on New Rural areas, Summary report ten years implementation of the National Target Program on building new rural areas period 2010-2020, (in Vietnamese), Hanoi, October 2019.

[4] K. S. Dang, “Centralization of production, accumulation of land for agricultural development in Vietnam,” (in Vietnamese), Journal of Sociology, no.4, pp. 21-32, 2017.

[5] D. K. Luu, Strengthen the market participation capacity of farm households through the value chain of agricultural products. National Political Publishing House, (in Vietnamese), p. 180, 2010.

[6] T. Q. Chu and D. K. Luu, The household economy in rural Vietnam: Current situation and solutions. National Political Publishing House (in Vietnamese), p. 267, 2009.

[7] Q. H. Ho, “Factors affecting the economic efficiency of farm households in agricultural production in Vietnam,” Economic and Development Review – National Economics University, no. 270, pp. 51-62, 2019.

[8] D. A. T. Nguyen, “Promoting sustainable agricultural product exports in the context of international integration,” (in Vietnamese), Communist Magazine, no. 937, pp. 55-59, 2020.

[9] D. A. T. Nguyen and T. T. Nguyen, “Assessing the impact of the policy of land accumulation for large-scale commodity production in agriculture,” (in Vietnamese), Economic Research Journal, no. 6, pp. 48-56, 2019.

[10] Department of Cooperatives and Rural Development, Report No. 10/BC-KTHT-HTTT issued on February 19, 2020 on the report on the results of 2 years of implementing the policy to encourage the development of integrated production. with the consumption of agricultural products according to Decree No. 98/2018/ND-CP dated August 5, 2018 of the Government, (in Vietnamese), 2020.

[11] Q. H. Tran, Report on the results of a provincial scientific research project "Study on some policies to support production and business development for farm households in Thai Nguyen province”, (in Vietnamese), 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4920

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved