ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Phạm Thị Thanh Thủy Email to author, Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tóm tắt


Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả (SCM) đã trở thành một cách có giá trị tiềm năng để đảm bảo lợi thế cạnh tranh (CA) và cải thiện hiệu suất tổ chức (OP) vì cạnh tranh không còn giữa tổ chức, mà là giữa các chuỗi cung ứng. Nghiên cứu này khái niệm hóa và phát triển bảy nhân tố của quản trị SCM (Quản lý quan hệ khách hàng, Thực hiện đơn hàng, Quản trị trả lại, Quy trình quản lý nhu cầu, Quản lý tương đối vật tư, Quản lý luồn sản xuất, Phát triển sản phẩm và thương mại) và kiểm tra mối quan hệ giữa SCM và lợi thế cạnh tranh và hiệu suất tổ chức. Kết quả nghiên cứu được thu thập từ 339 doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các mối quan hệ được đề xuất trong khuôn khổ được thử thực nghiệp bằng cách sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả cho thấy mức độ thực hiện SCM tốt hơn, có thể dẫn đến lợi thế cạnh tranh nâng cao và cải thiện hiệu suất tổ chức. Ngoài ra, lợi thế cạnh tranh có thể tác động trực tiếp, tích cực đến hiệu suất tổ chức.


Từ khóa


Quản lý chuỗi cung ứng (SCM); Hiệu suất (OP); Lợi thế cạnhtranh (CA);Quản lý quan hệ khách hàng; Quản lý trả lại.

Tài liệu tham khảo


1. Ahmad Khan, JC., Yan Liang., Sumaira Shahzad (2015), “The Effect of Buyer-supplier Partnership and Information Integration on Supply Chain Performance: An Experience from Chinese Manufacturing Industry”, International Journey of Supply Chain management, 4(2), pp. 20-34.

2. Feyzi, K., Hadavand, M., (2012), “the impact of components of supply chain on competitive advantage”, Modiriatsanati, number 12, pp. 9-32.

3. Gilaninia, S,. et al. (2011), “Comparative Study of Lean and Agile Supply Chain Management Along with The Optimal Model Presentation of Agil Supply Chain Management”, Journal of Business and Management, vol 1(4), pp. 46-56.

4. Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S., &SubbaRao, S. (2006), The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance, Omega, 34(2), pp. 107-124

5. John F. Perry II, (2012), The Impact of Supply Chain Management Business Processes on Competitive Advantage and Organizational Performance, In: Thesis, Department of the Air Force Air University, Air Force Institute of Technology, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved