THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/09/21                Ngày hoàn thiện: 02/11/21                Ngày đăng: 02/11/21

Các tác giả

Nguyễn Đức Quang Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng của các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất giải pháp phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian tới. Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn 90 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và sử dụng phần mềm STATA để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng các hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới và số thành viên tăng lên qua các năm. Vốn điều lệ của các hợp tác xã nông nghiệp còn rất hạn chế, tuy nhiên người dân đã tin tưởng vào cơ chế vận hành và hiệu quả mà các hợp tác xã nông nghiệp mang lại nên các thành viên đã đóng góp nhiều hơn qua các năm. Các thành viên hợp tác xã nông nghiệp dành 100% đất canh tác nông nghiệp phục vụ hợp tác xã nông nghiệp. Các hợp tác xã nông nghiệp có thêm dịch vụ hoạt động có hiệu quả hơn các hợp tác xã nông nghiệp không có dịch vụ. Hiệu quả tài chính của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có sự cải thiện qua các năm. Từ những thực trạng trên, nghiên cứu đã đưa ra 5 giải pháp chính để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động, thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp phát triển hơn.

Từ khóa


Hợp tác xã nông nghiệp; Phát triển; Thái Nguyên; Thực trạng; Giải pháp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Thai Nguyen Provincial Rural Development Department, Report on the operation status of the cooperatives, 2021.

[2] T. T. P. Do, “Current status of business operation of cooperatives in Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 118, no. 04, pp. 115-121, 2014.

[3] People’s Committee of Thai Nguyen, Decision approving the collective economic development project of Thai Nguyen province in the period of 2021-2025, 2021.

[4] H. T. Vo and T. T. Nguyen, “Analyzing the performance of agricultural cooperatives in Vinh Long province,” Journal of Science, Can Tho University, vol. 56, no. 6D, pp. 313-321, 2020.

[5] B. Le, “The current status and solutions for the development of the cooperative in Vietnam,” Journal of science and economic, University of Economy - Da Nang University, vol. 4, no. 08, pp. 1-9, 2014.

[6] N. T. Duong, C. T. Nguyen, and T. T. H. Ha, “Evaluation of factors affecting performance of agricultural cooperatives in An Giang province,” Can Tho Journal of Science, vol. 54, no. 4D, pp. 212-219, 2018.

[7] T. H. H. Do,”Situation of business activities of agricultural cooperatives in Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 188, no. 12/3, pp. 27-32, 2018.

[8] T. L. A. Nguyen and T. H. Dao, “The experience of building model for new social agricultural cooperation in Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 191, no. 15, pp. 47-50, 2018.

[9] R. J. Sexton and J. Iskow, "Factors Critical to the Success or Failure of Emerging Agricultural Cooperatives," Giannini Foundation Information Series, vol. 88, no. 3, pp. 34-41, June 1988.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5063

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved