ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BA KÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ QUY MÔ VƯỜN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/10/21                Ngày hoàn thiện: 02/11/21                Ngày đăng: 02/11/21

Các tác giả

1. Dương Hoài An Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Việt Dũng, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng số liệu phỏng vấn trực tiếp với 45 nhà vườn trồng Ba Kích tại ba xã có diện tích lớn nhất trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh để đánh giá hiệu quả kinh tế của từng nhà vườn và theo từng nhóm quy mô (lớn, vừa và nhỏ) cũng như nghiên cứu tác động của quy mô và các yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế. Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích được áp dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế. Phương pháp hồi quy Tobit được dùng để đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế của các vườn trồng Ba Kích. Kết quả từ các mô hình phi tham số cho thấy, nhóm vườn quy mô vừa có các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên mỗi đồng vốn, mỗi ha và trên mỗi đồng chi phí lao động cao nhất, kế đến là nhóm vườn có quy mô lớn và đứng cuối cùng là nhóm vườn có quy mô nhỏ. Kết quả từ các mô hình tham số cho thấy tác động của qui mô vườn đến hiệu quả kinh tế trong cả 8 mô hình là tiêu cực (âm) và đều có mức ý nghĩa 99%. Bên cạnh đó, tác động của tổng chi phí đến hiệu quả kinh tế là tích cực (dương), nhưng chỉ có ý nghĩa thống kê (ở mức 99%) cho các mô hình 1, 2, 3 và 4. Ngoài ra, chuyên môn của chủ vườn có ảnh hưởng tích cực (dương) đến hiệu quả kinh tế vườn, nhưng chỉ có ý nghĩa ở mức 90%.

Từ khóa


Hiệu quả; Ba Kích; Phân tích chi phí – lợi ích; Hồi quy Tobit; Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. Choi, K.-T. Lee, M.-Y. Choi, J.-H. Nam, H.-J. Jung, S.-K. Park, and H.-J. Park, “Antinociceptive Anti-inflammatory Effect of Monotropein Isolated from The Root of Morinda Officinalis,” Biological and Pharmaceutical Bulletin, vol. 28, no. 10, pp. 1915-1918, 2005.

[2] Y. Soon and B. Tan, “Evaluation of the Yypoglycemic and Anti-oxidant Activities of Morinda Officinalis in Streptozotocin-induced Diabetic Rats,” Singapore Medical Journal, vol. 43, no. 2, pp. 077-085, 2002.

[3] J.-H. Zhang, H.-L, Xin, Y.-M. Xu, Y. Shen, Y.-Q. He, B. Lin, and Q.-Y. Zhang, “Morinda Officinalis How.–A Comprehensive Review of Traditional Uses, Phytochemistry and Pharmacology,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 213, no. 3, pp. 230-255, 2018.

[4] Z. Hai-Long et al, "Chemical Constituents from The Roots of Morinda Officinalis," University of Macau, vol. 8, no. 3, pp. 192-195, 2010.

[5] Y.-B. Wu et al, "Antiosteoporotic Activity of Anthraquinones from Morinda Officinalis on Osteoblasts And Osteoclasts," Molecules, vol. 14, no. 1, pp. 573-583, 2009.

[6] H.-L. Zhang et al, "Structural Characterization And Anti-Fatigue Activity of Polysaccharides from The Roots of Morinda Officinalis," International Journal of Biological Macromolecules, vol. 44, no. 3, pp. 257-261, 2009.

[7] C. H. Nguyen, L. T. B. H. Tran, T. P. O. Nguyen, T. K. O. Le, T. N. Duong, and T. N. H. Nguyen, “Effects of different plant densities and fertilizers on root rot disease of indian mulberry (Morinda officinalis how.) in Thai Nguyen,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 202, no. 09, pp. 199-204, 2019.

[8] T. T. H. Nguyen, T. M. Hoang, and P. D. Le, “Research morphological characteristics, anatomy (Morinda officinalis how.) growing in Thai Nguyen,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 177, no. 01, pp. 147-151, 2018.

[9] Ba Che DARD, "General Plan on Development of Pharmaceutical Materials in Ba Che District," 2021. [Online]. Available: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/huyenbache/Trang/ChiTietBVGioiThieu. aspx?bvid=126. [Accessed July 2021].

[10] Vietnamese Government, "An Approval of General Plan on Development of Pharmaceutical Materials till 2020 and Orientations to 2030," 2013. [Online]. Available: http://www2.chinhphu.vn/portal/page/ portal/chinhphu/noidungquyhoachnganh?docid=2276&substract=&strutsAction=ViewDetailAction.do. [Accessed July 2021].

[11] Quang Ninh DARD, "General Plan on Development of Pharmaceutical Materials in Quang Ninh Province," 2021. [Online]. Available: https://www.quangninh.gov.vn/So/sonongnghiepptnt/Trang/ default.aspx. [Accessed July 2021].

[12] P. R. G. Layard, Cost-Benefit Analysis. UK, Cambridge University Press, 1994.

[13] E. J. Mishan and E. Quah, Cost-Benefit Analysis. London, UK, Routledge, 2020.

[14] D. Pearce, G. Atkinson, and S. Mourato, Cost-Benefit Analysis and The Environment: Recent Developments, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006.

[15] J. Wooldridge, Introductory Econometrics: A modern Approach. US, Michigan State University, 2012.

[16] A. A. Adesina and M. M. Zinnah, “Technology Characteristics, Farmers' Perceptions And Adoption Decisions: A Tobit Model Application In Sierra Leone,” Agricultural Economics, vol. 9, no. 4, pp. 297-311, 1993.

[17] T. Amemiya, “The Estimation of A Simultaneous-Equation Tobit Model,” International Economic Review, vol. 20, no. 1, pp. 169-181, 1979.

[18] R. Blundell and C. Meghir, “Bivariate Alternatives to The Tobit model,” Journal of Econometrics, vol. 34, no. 1-2, pp. 179-200, 1987.

[19] R. J. Smith and R. W. Blundell, “An Exogeneity Test for A Simultaneous Equation Tobit Model with An Application to Labor Supply,” Econometrica Journal of the Econometric Society, vol. 54, no. 3, pp. 679-685, 1986.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5125

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved