HIỆU QUẢ KĨ THUẬT VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÔNG HỘ TRỒNG XOÀI TẠI SƠN LA, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Hồ Văn Bắc Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Xuân Luận, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Xoài là cây trồng có giá trị kinh tế cao và đang gia tăng nhanh về diện tích cũng như sản lượng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm là yêu cầu tất yếu trong sản xuất hàng hóa của nông hộ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường mức độ tiết giảm chi phí sản xuất của hộ thông qua ước lượng hiệu quả kĩ thuật ứng dụng mô hình màng bao dữ liệu. Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả sản xuất được xác định bằng việc ứng dụng mô hình hồi quy Tobit. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ có thể cải thiện được khả năng cạnh tranh của mình bằng việc cải thiện hiệu quả kĩ thuật hoặc giảm chi phí sản xuất gần 20% mà không làm ảnh hưởng tới sản lượng đầu ra hiện tại. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra sự phi hiệu quả kĩ thuật của nông hộ chủ yếu do cách thức tổ chức quản lý sản xuất của hộ. Các chính sách hỗ trợ cần hướng tới việc phát huy hiệu quả hoạt động khuyến nông và huy động nguồn lực nhằm tiếp tục cải thiện hệ thống tưới tiêu cho sản xuất trên địa bàn nghiên cứu.

Từ khóa


Hiệu quả kĩ thuật; Màng bao dữ liệu; Hồi quy Tobit; Nông hộ trồng xoài; Sơn La Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] General Statistics Office of Vietnam (GSO), Statistical yearbook, The Statistics Publishing, Vietnam, Hanoi, 2019.

[2] Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), A report of Department of Crop Production on situation of fruit production, 2019. [Online]. Available: http://www.cuctrongtrot.gov.vn/ TinTuc/Index/4319. [Accessed March 22, 2021].

[3] A. Abdulai and W. E. Huffman, “Structural adjustment and efficiency of rice farmers in northern Ghana,” Economic Development and Cultural Change, vol. 48, pp. 503-521, 2000.

[4] H. V. Khai and M. Yabe, “Technical efficiency analysis of rice production in Vietnam,” Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, vol. 17, pp. 135-146, 2011.

[5] N. T. M. Hien, T. Kawaguchi, and N. Suzuki, “A study on technical efficiency of rice production in the Mekong river delta of Vietnam by stochastic frontier analysis,” Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, vol. 48, pp. 325-357, 2003.

[6] P. V. Hung, “The economics of land fragmentation in the North of Vietnam,” The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, vol. 51, pp. 195-211, 2007.

[7] H. Bac, T. Nanseki, and S. Takeuchi, “Technical efficiency of rice production in Northern upland area of Vietnam using stochastic frontier approach,” Japanese Journal of Farm Management, vol. 50, pp. 91-96, 2011.

[8] Statistical Office of Son La, Summary report of fruit production in Son La province in 2019, 2019. [Online]. Available: https://sonla.gov.vn/4/469/63804/545755/thong-tin-ve-nong-san/nam-2019-tong-dien -tich-nong-san-cay-an-qua-chinh-cua-tinh-dat-147-272-ha. [Accessed March 19, 2021].

[9] H. Nooreha, A. Mokhtar, and K. Suresh, “Evaluating public sector efficiency with data envelopment analysis: A case study in road transport department, Selagor, Malaysia,” Total Quality Management, vol. 11, no. 4, pp. 830-836, 2000.

[10] B. Peter and O. Lars, Benchmarking with DEA, SFA, and R, Springer, New York, p. 143, 2011.

[11] M. J. Farrell, “The measurement of productive efficiency,” Journal of the Royal Statistical Society, vol. 120, pp. 253-290, 1957.

[12] A. Charnes, W. Cooper, and E. Rhodes, “Measuring the efficiency of decision making units,” European Journal of Operational Research, vol. 2, pp. 429-444, 1978.

[13] D. Aigner and C. Lovell, “Formulation and estimation of stochastic frontier production function modeks,” Journal of Econometrics, vol. 6, pp. 21-37, 1977.

[14] T. J. Coelli, D. S. Prasada Rao, J. O. Christopher, and E. B. George, An introduction to efficiency and productivity analysis. (2nd edition), Springer Press, New York, pp. 161-181, 2005.

[15] D. N. Gujarati and B. Handelshoyskolen, Econometrics by Example. Palgrave Macmillan Hamphire, UK, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5126

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved