TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BIÊN NGẪU NHIÊN (SFA) VÀ PHÂN TÍCH MÀNG BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/10/21                Ngày hoàn thiện: 10/11/21                Ngày đăng: 10/11/21

Các tác giả

1. Vũ Thị Hiền Email to author, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Mạnh Thắng, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Đặng Thị Bích Huệ, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Bùi Thị Thanh Tâm, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phân tích hiệu quả môi trường trong sản xuất nông nghiệp đang là một trong những chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu ở các quốc gia trên thế giới quan tâm vì mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững. Hiện nay, có hai phương pháp phổ biến được áp dụng để đo lường hiệu quả môi trường trong sản xuất nông nghiệp, đó là DEA và SFA. Nghiên cứu này nhằm hệ thống, khái quát các nghiên cứu liên quan đến việc ứng dụng phương pháp DEA và SFA vào đo lường hiệu quả môi trường, đồng thời đánh giá khái quát những điểm thuận lợi và hạn chế của việc ứng dụng DEA hay SFA vào các nghiên cứu liên quan đến đánh giá hiệu quả môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp cho các nhà nghiên cứu trong tương lai có cái nhìn khái quát nhất để lựa chọn DEA hay SFA vào đo lường mức độ hiệu quả môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Nói chung, nghiên cứu đã chỉ ra được những điểm mạnh và hạn chế khi sử dụng phương pháp DEA hay SFA, hầu hết các điểm hạn chế liên quan đến việc cung cấp các dữ liệu đầu ra không mong muốn (DEA) và yêu cầu đối với các dữ liệu đầu vào với SFA.

Từ khóa


DEA; SFA; Hiệu quả; Môi trường; Sản xuất nông nghiệp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Ritchie and M. Roser, Environmental impacts of food production in 2020-20212: Our World Data, 2021.

[2] J. M. Balogh and A. Jámbor, “The environmental impacts of agricultural trade: A systematic literature review,” Sustainability, vol. 12, no. 3, pp. 1152, 2020.

[3] S. Reinhard, C. K. Lovell, and G. J. Thijssen, “Environmental efficiency with multiple environmentally detrimental variables; estimated with SFA and DEA,” European Journal of Operational Research, vol. 121, no. 2, pp. 287-303, 2000.

[4] A. M. Theodoridis and M. M. Anwar, “A comparison of DEA and SFA methods: a case study of farm households in Bangladesh,” The Journal of Developing Areas, vol. 45, pp. 95-110, 2011.

[5] T. -L. Le, N. Huynh, and R. H. Chung, “Environmental efficiency of rice production in Vietnam: An application of SBM-DEA with undesirable output,” Biodiversitas Journal of Biological Diversity, vol. 21, no. 6, pp. 2710-2715, 2020.

[6] T. H. Vu, K. -C. Peng, and R. H. Chung, “Evaluation of Environmental Efficiency of Edible Canna Production in Vietnam,” Agriculture, vol. 9, no. 11, p. 242, 2019.

[7] H. T. Vo, et al., “Environmental efficiency of ecologically engineered rice production in the Mekong Delta of Vietnam,” Journal of Faculty of Agriculture, Kyushu University, vol. 60, no. 2, pp. 493-500, 2015.

[8] H. T. Vu, K. -C. Peng, and R. H. Chung, “Efficiency measurement of edible canna production in Vietnam,” AIMS Agriculture and Food, vol. 5, no. 3, pp. 466-479, 2020.

[9] Coelli, RAO, DSP; BATTESE, GE An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston: KAP, 1998.

[10] P. Zhou, B. W. Ang, and K. -L. Poh, “A survey of data envelopment analysis in energy and environmental studies,” European journal of operational research, vol. 189, no. 1, pp. 1-18, 2008.

[11] R. Ramanathan, An introduction to data envelopment analysis: a tool for performance measurement. India: Sage Publications, 2003.

[12] W. W. Cooper, L. M. Seiford, and J. Zhu, Handbook on data envelopment analysis, vol. 164, Springer Science & Business Media, 2011.

[13] Coelli, et al., An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer Science & Business Media, 2005.

[14] L. Ogunniyi, et al., “Production Efficiency of Rice Production in Kwara State, Nigeria,” International Journal of Agriculture and Crop Sciences, vol. 8, no. 3, p. 339, 2015.

[15] K. B. Watkins, et al., “Measurement of technical, allocative, economic, and scale efficiency of rice production in Arkansas using data envelopment analysis,” Journal of Agricultural and Applied Economics, vol. 46, no. 1, pp. 89-106, 2014.

[16] H. A. Musa, Z. Lemma, and G. Endrias, “Measuring technical, economic and allocative efficiency of maize production in subsistence farming: Evidence from the Central Rift Valley of Ethiopia”. [Abstract]: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, vol. 9(1033-2016-84288), pp. 63-74, 2015.

[17] B. Koc, M. Gul, and O. Parlakay, “Determination of technical efficiency in second crop maize growing farms in Turkey: A case study for the East Mediterranean in Turkey,” Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 6, no. 5, pp. 488-498, 2011.

[18] A. Karimov, B. A. Awotide, and T. T. Amos, “Production and scale efficiency of maize farming households in South-Western Nigeria,” International Journal of Social Economics, vol. 41, no. 11, pp. 1087-1100, 2014.

[19] D. S. Murthy, et al., “Technical Efficiency and its Determinants in Tomato Production in Karnataka, India: Data Envelopment Analysis (DEA) Approach,” Agricultural Economics Research Review, vol. 22, no. 2, pp. 215-224, 2009.

[20] T. T. Nguyen, V. N. Hoang, and B. Seo, “Cost and environmental efficiency of rice farms in South Korea,” Agricultural Economics, vol. 43, no. 4, pp. 369-378, 2012.

[21] K. Tone, “A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis,” European journal of operational research, vol. 130, no. 3, pp. 498-509, 2001.

[22] N. Zhang and Y. Choi, “Environmental energy efficiency of China's regional economies: A non-oriented slacks-based measure analysis,” The Social Science Journal, vol. 50, no. 2, pp. 225-234, 2013.

[23] T. L. Le, et al., “Evaluation of total factor productivity and environmental efficiency of agriculture in nine East Asian countries,” Agricultural Economics/Zemedelska Ekonomika, vol. 65, no. 6, pp. 249-258, 2019.

[24] K. K. Gatimbu, M. J. Ogada, and N. L. Budambula, “Environmental efficiency of small-scale tea processors in Kenya: an inverse data envelopment analysis (DEA) approach,” Environment, Development and Sustainability, vol. 22, pp. 3333-3345, 2020.

[25] L. Cecchini, et al., “Environmental efficiency analysis and estimation of CO2 abatement costs in dairy cattle farms in Umbria (Italy): A SBM-DEA model with undesirable output,” Journal of Cleaner Production, vol. 197, pp. 895-907, 2018.

[26] A. A. El-Rasoul, et al., “Total Factor Productivity and Environmental Efficiency of the Most Important Cereals Crops in Egypt,” Asian Journal of Economics, Business and Accounting, vol. 15, no. 4, pp. 1-17, 2020.

[27] K. Rahman, M. Mia, and M. Bhuiyan, “A stochastic frontier approach to model technical efficiency of rice farmers in Bangladesh: An empirical analysis,” The Agriculturists, vol. 10, no. 2, pp. 9-19, 2012.

[28] S. Piya, A. Kiminami, and H. Yagi, “Comparing the technical efficiency of rice farms in urban and rural areas: A case study from Nepal,” Trends in Agricultural Economics, vol. 5, no. 2, pp. 48-60, 2012.

[29] N. T. M. Hien, T. Kawaguchi, and N. Suzuki, “A study on technical efficiency of rice production in the Mekong Delta, Vietnam by stochastic frontier analysis,” Journal of the Faculty of Agriculture, vol. 48, no. 2003, pp. 325-357, 2003.

[30] H. V. Khai and M. Yabe, “Technical efficiency analysis of rice production in Vietnam,” Journal of ISSAAS, vol. 17, no. 1, pp. 135-146, 2011.

[31] M. Bozoğlu and V. Ceyhan, “Measuring the technical efficiency and exploring the inefficiency determinants of vegetable farms in Samsun province, Turkey,” Agricultural Systems, vol. 94, no. 3, pp. 649-656, 2007.

[32] R. B. Shrestha, et al., “Efficiency of small scale vegetable farms: policy implications for the rural poverty reduction in Nepal,” Agricultural Economics (Zemědělská Ekonomika), vol. 62, no. 4, pp. 181-195, 2016.

[33] N. B. Hong and M. Yabe, “Resource use efficiency of tea production in Vietnam: Using translog SFA model,” Journal of Agricultural Science, vol. 7, no. 9, pp. 160-172, 2015.

[34] S. G. Attipoe, et al., The Determinants of Technical Efficiency of Cocoa Production in Ghana: An Analysis of the Role of Rural and Community Banks. Sustainable Production and Consumption, 2020.

[35] T. Zhang and B. D. Xue, “Environmental efficiency analysis of China’s vegetable production,” Biomedical and Environmental Sciences, vol. 18, no. 1, pp. 21-30, 2005.

[36] T. A. Sheikh, A. Hasseeb, and S. Kouser, “Environmental efficiency in Vegetable production in Pakistan's Punjab: Implications for sustainable agriculture,” Pakistan Journal of Applied Economics, vol. 22, no. ½, pp. 77-99, 2012.

[37] S. Kouser and K. Mushtaq, “Environmental efficiency analysis of basmati rice production in Punjab, Pakistan: Implications for sustainable agricultural development,” The Pakistan Development Review, vol. 49, no. 1, pp. 57-72, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5133

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved