PHƯƠNG THỨC CHO VAY UỶ THÁC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Phạm Thị Huệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
2. Đỗ Xuân Luận Email to author, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phương thức cho vay ủy thác tín dụng ngân hàng chính sách xã hội thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo, điều tra hộ gia đình và phỏng vấn sâu với cán bộ quản lý Hội Liên hiệp Phụ nữ. Kết quả cho thấy, phương thức cho vay ủy thác đã tăng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cho các hộ gia đình với chi phí giao dịch và rủi ro thấp hơn. Phương thức cho vay này thành công trong việc khai thác kiến thức địa phương để khắc phục vấn đề bất cân xứng thông tin ở thị trường tín dụng nông thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ ngân hàng sàng lọc khách hàng, giải ngân vốn vay và tư vấn cho các hộ thành viên trong tổ tiết kiệm và vay vốn sử dụng vốn tín dụng. Ngoài ra, các hoạt động đào tạo giúp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho hộ vay để sử dụng tín dụng hiệu quả hơn. Kết quả cho thấy việc mở rộng phương thức cho vay ủy thác là cần thiết để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và đầu tư cho phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn.

Từ khóa


Cho vay uỷ thác; Hội liên hiệp phụ nữ; Ngân hàng chính sách xã hội; Ba Chẽ; Quảng Ninh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] X. L. Do and T. L. A. Nguyen, "Poverty targeting and income impact of subsidised credit on accessed
households in the Northern Mountainous Region of Vietnam," Journal of Agriculture and Rural
Development in the Tropics and Subtropics,
vol. 116, pp. 173-186, 2015.

[2] R. E. Isoto, A. G. Sam, and D. S. Kraybill, "Uninsured Health Shocks and Agricultural Productivity
among Rural Households: The Mitigating Role of Micro-credit," The Journal of Development Studies, vol. 53, pp. 2050-2066, 2017.

[3] C. Bai, B. Shi, F. Liu, and J. Sarkis, "Banking credit worthiness: Evaluating the complex relationships," Omega (The International Journal of Management Science), vol. 83, pp. 26-38, 2018.

[4] J. E. Stiglitz and A. Weiss, “Asymmetric information in credit markets and its implications for macro-economics,” Oxford Economic Papers, vol. 44, pp. 694-724, 1992.

[5] D. K. Phan, C. Gan, G. V. Nartea, and D. A. Cohen, "Formal and informal rural credit in the Mekong River Delta of Vietnam: Interaction and accessibility," Journal of Asian Economics, vol. 26, pp. 1-13, 2013.

[6] T. L. Nguyen, P. H. A. Nguyen, S. Van Passel, H. Azadi, and P. Lebailly, "Access to Preferential Loans for Poverty Reduction and Rural Development: Evidence from Vietnam," Journal of Economic Issues, vol. 52, pp. 246-269, 2018.

[7] X. L. Do, “Does the method of entrusted lending via farmer-based unions facilitate low-income households’ access to bank credit? Evidence from northwestern vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 03, pp. 11-19, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5136

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved