CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY QUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

Đoàn Thị Thanh Hiền Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cây quế ở tỉnh Thái Nguyên. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 240 hộ trồng quế tại tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu sử dụng mô hình cân bằng cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích. Kết quả phân tích cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bao gồm (1) thị trường, (2) điều kiện tự nhiên, (3) chính sách, (4) vốn, (5) khoa học công nghệ, (6) trình độ và kinh nghiệm. Nghiên cứu khuyến nghị để phát triển mạnh sản xuất quế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các cấp ban ngành của tỉnh Thái Nguyên cần quy hoạch các vùng sản xuất quế và có các giải pháp hữu hiệu trong việc thúc đẩy thị trường đầu ra cho sản phẩm quế và chú trọng việc đào tạo tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học cho nông dân trồng quế.


Từ khóa


Hiệu quả kinh tế; SEM; Yếu tố ảnh hưởng; Quế; Tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] People's Committee of Yen Bai province, Approving the project of developing cinnamon trees in Yen Bai province in the period of 2016 - 2020, Decision No. 1481/QD-UBND dated July 22, 2016 of the People's Committee of Yen Bai province, 2016.

[2] T. H. Vu, "Assessment in growth and economic efficiency of the cinnamon plantation model in Yen Cu commune, Cho Moi district, Bac Kan province," Journal of Forestry science and technology, no. 3, pp. 11-16, 2015.

[3] H. N. Doan and V. X. Do, “Factors affecting the farming efficiency of watermelon growing households in Can Tho city,” (in Vietnamese), Journal of Asian business and economic studies, vol. 27, no. 3, pp. 98-116, 2016.

[4] V. T. Pham and H. S. Nguyen, Cinnamon and planting techniques, Agricultural publishing, no. 667-2007/CXB/66-100 dated 21 August 2007, 2007.

[5] T. T. Duong, “Employment creation potential for ethnic minorities through value chain development of cinnamon products in the northern mountainous region of Vietnam - a case study of Van Yen district, Yen Bai province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 172, no. 12/2, pp. 69-74, 2017.

[6] People's Committee of Thai Nguyen province, Decision No. 139/QD-UBND dated January 19, 2021 of the People's Committee of Thai Nguyen province approving the project of developing key products of Thai Nguyen province in the period of 2021-2025, with orientation to 2030, 2021.

[7] V. D. Pham, K. C. Do et al, Agricultural Economics. Ha Noi Agricultural Publishing, 1997.

[8] V. T. Nguyen and L. T. Pham,“Analyzing economic efficiency of the lotus farms in Dong Thap Province,” Journal of Science, Can Tho University, no. 30, pp. 120-128, 2014.

[9] E. A. Dindi, “The Managerial Factors Influencing Sugarcane Production by Farmers of Mayoni Division, Mumias Sugar Company in Kenya,” Masters thesis, Department of Business Administration, Kenyatta University, 2013.

[10] D. H. Le and N. D. Le, “Factors influencing economic efficiency of marterial sugarcane productionof households in Van Loi commune, Quy Hop district, Nghe An province,” Journal of science and forestry technology, no. 6, pp. 201-208, 2016.

[11] T. T. X. Pham, “Economic efficiency and risks in pepper production in Quang Tri province,” Doctoral thesis, University of Economics - Hue University, 2015.

[12] T. D. H. Le, “Analysis of factors affecting the economic effects of pig farmers in Can Tho city,” Journal of Science, Can Tho University, no. 29, pp. 32-37, 2013.

[13] L. T. Pham, T. D. X. Huynh, and T. T. D. Tran, "Comparison of economic efficiency of summer-autumn and autumn-winter rice crops in the Mekong Delta," (in Vietnamese), Journal of Science, Can Tho University, vol. 18ª, pp. 267-276, 2011.

[14] J. F. Hair, C. B. William, B. J. Babin, and R. E. Anderson, Multivariate Data Analysis, Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall, 2010.

[15] J. Nunnally and I. H. P. Berstein, Schychometric Theory, 3rd ed., New York: McGraw-Hill, 1994.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5141

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved