HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Lù Anh Dũng, UBND phường Chiềng Cơ thành phố Sơn La
2. Hồ Lương Xinh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Hồ Lương Nhật Vinh, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
4. Lê Thanh Liêm, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục đích (1) Đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển du lịch tại thành phố Sơn La; (2) Đề xuất mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Sơn La; từ đó đưa ra (3) Một số giải pháp để mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Sơn La hoạt động hiệu quả. Dữ liệu được thu thập qua các số liệu thứ cấp và phân tích tài liệu hiện có. Nghiên cứu cũng tổ chức các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu các bên liên quan tham gia vào du lịch cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng lớn để phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Sơn La bởi sự ưu đãi của điều kiện tự nhiên, bề dày lịch sử và đa dạng trong văn hoá bản địa của các dân tộc và đề xuất mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng phù hợp dựa vào các bên liên quan nhằm mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Từ khóa


Mô hình; Quản lý; Du lịch cộng đồng; Phát triển bền vững; Thành phố Sơn La

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. T. Chu et al, “Proposing a model of community – based tourism development in the world heritage sites of Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 109, no. 9, pp. 161-166, 2020.

[2] H. Goodwin and R. Santilli, “Community based tourism: a success?” IRCT Occasional, UK, vol. 37, no. 1, p. 11, 2009.

[3] T. H. Y. Bui, Community based tourism. Education Publishing House, 2012.

[4] A. T. Do et al, Study on linkage models of community-based tourism towards improving incomes for local households in the Western districts of Ha Giang province, Provincial Scientific Projects, 2019.

[5] T. K. T. Tran et al, “Development of community-based tourism products in Phong Dien district of Can Tho province,” Journal of Scientific Research and Economic Development of Tay Do University, special issue, pp. 155-164, 2019.

[6] Q. H. Nguyen, “Community-based tourism development in the West of Ha Giang: Potentials, Opportunity and Threats,” Journal of Economics and Business Administration, vol. 13, pp. 63-69, 2020.

[7] N. Phuong, “Community-based tourism: Creating “incentives” for development,” Journal of Information and Communication, vol. 332, pp. 32-34, 2020.

[8] T. L. Pham et al, Study on community participation in tourism environment protection towards contribution of sustainable tourism development in Cat Ba island – Hai Phong city, Ministry of Culture, Sport and Tourism, Hanoi, 2020.

[9] Committee of Son La city, Report on results of tourism activities in 2020 and its mission in 2021, 2020.

[10] Committee of Son La city, Implementing 07th project (07-DA/TU issued on 20th Aug 2020) on tourism development in 2021 – 2025 periods, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5153

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved