ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIỀM NĂNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Bùi Xuân Hồng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Quang Trung, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá một số sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Các thông tin thu thập về sản phẩm được phân tích, đánh giá theo các tiêu chí của Chương trình OCOP dựa trên ba phần: (1) Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; (2) Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị; (3) Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của các sản phẩm. Đối với các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng có 61% sản phẩm đạt từ 18 điểm trở lên. Đối với tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị có 38,46% sản phẩm đạt từ 13 điểm trở lên. Đối với tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm thì số điểm khá thấp, chưa có sản phẩm nào đạt 50% số điểm của tiêu chí này. Kết quả nghiên cứu là căn cứ để đưa ra những chính sách, giải pháp phù hợp để phát triển các sản phẩm OCOP thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Từ khóa


Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Thành phố Chí Linh; Sản phẩm tiềm năng; Đánh giá; Phân loại

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. C. Nguyen, “Current situtation assement of implementing the One commune, One product (OCOP) in Quang Ninh Provice,” (in Vietnamsese), Master thesis, Thai Nguyen University of economic and business administration, Thai Nguyen University, 2016.

[2] K. Iguta, The problem of the regianal revitalization in Asia and One Village One Product-adatability of Oita model to Asian countries, Insitute of development Economies (IDE), Chiba, Japan, 2006.

[3] K. Kurokawa, “Effectiveness and limitations of the One Village One Product (OVOP) approach as a gomernment-led development policy: Evidence from Thai One Tambon One Product (OTOP),” Stud. Reg. Sci., vol. 39, pp. 977-989, 2009.

[4] P. Tanwathana, “Human Development as Social Capital for Community Development: A Chronology Study of Rural Community Development in Oita Prefecture, Japan,” Japanese studies Journal, vol. 26, pp. 119-141, 2010.

[5] J. Knight, “Rural revitalization in Japan: Spirit of the village and taste of the country,” Asian Suru, vol. 34, pp. 634-646, 1994.

[6] Y. Claymone and W. Jaiborisudhi, “A study on one Village one products (OVOP) in Japan and Thailand as an alternative of community development in Indonesia,” The Intenational Journal of East Asian Studies, vol. 16, no. 1, pp. 51-62, 2011.

[7] T. B. H. Dang, X. H. Bui, and T. M. Doan, “Stituation of some potential products for participation in the clasification of OCOP products in Cao Bang Province,” Journal of Vietnam Agricultural science and technology – Vietnam Academy of Agricultural Sciences, vol. 01 (special thematic), pp. 138-144, 2020.

[8] Prime Minister, “Decision No.490/QD-TTg May 7, 2018 of the Prime Minister approving the One Commune One Product Program from 2018-2020,” 2018. [Online]. Available: http://nongthonmoi.gov.vn/VanBan/Pages/490-qd-ttg.aspx. [Accessed April 27, 2021].

[9] Prime Minister, “Decision No.1048/QD-TTg August 21, 2019 promulgating a set of criteria for product evaluation and classification OCOP program,” 2019. [Online]. Available: http://ocop.gov.vn/quyet-dinh-so-1048-qd-ttg-ngay-21-8-2019-ve-viec-ban-hanh-bo.html. [Accessed April 27, 2021].

[10] Prime Minister, “Decision No.781/QD-TTg June 8, 2020, Amendments and supplements some appendixs to Decision No.1048/QD-TTg August, 21, 2019,” 2020. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-781-qd-ttg-2020-sua-doi-quyet-dinh-1048-qd-ttg-tieu-chi-danh-gia-san-pham-444441.aspx?v=d. [Accessed April 27, 2021].

[11] Web portal of Chi Linh City, “Generality of the Chi Linh City,” 2021. [Online]. Available: https://chilinh.haiduong.gov.vn/ViewDetail/HqgUJo3SJ0o@/t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-ch%C3%AD-linh.html. [Accessed April 27, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5154

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved