NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA NHỰA ĐƯỜNG 60/70

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/10/21                Ngày hoàn thiện: 30/11/21                Ngày đăng: 30/11/21

Các tác giả

1. Đỗ Đình Trung Email to author, Viện Độ bền Nhiệt đới - Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga
2. Phạm Quang Thuần, Viện Hóa học-Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tóm tắt


Bài báo khảo sát ảnh hưởng của một số phụ gia đến tính chất cơ lý của nhựa đường 60/70. Các phụ gia được phân tán vào nhựa đường 60/70 bằng khấy trộn ở nhiệt độ 170oC. Độ kim lún, nhiệt độ chảy mềm và độ cứng lớp sơn được xác định lần lượt theo TCVN 7495:2005, TCVN 7497:2005 và TCVN 2098:2007. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, khi thêm từ 1% đến 3% khối lượng ống nanocarbon hoặc bột than thì tính chất cơ lý của nhựa đường thay đổi không nhiều. Tuy nhiên, khi thêm 3% ống nanocarbon biến tính hoặc 2% sản phẩm Elvaloy AM vào trong nhựa đường 60/70, tính chất cơ lý của nhựa đường 60/70 được cải thiện rõ rệt, độ kim lún giảm xuống 41 - 46oC, nhiệt độ chảy mềm tăng lên tới 70oC và độ cứng lớp sơn tăng đến giá trị 0,54.

Từ khóa


Nhựa đường 60/70; Ống nano carbon; Ống nano carbon biến tính; Bột than; Elvaloy AM

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Kuznetsov, “Tropical forests of the cardamom mountains: Species composition and vertical structure,” Journal of tropical Science and Technology, vol. 06, pp. 23-36, 2014.

[2] A. S. Yero and M. R. Hainin, “The effect of commercial wax on viscosity characteristics of modified asphalt,” International Journal of Recent Research and Applied Studies, vol. 8, no. 2, pp. 171-175, 2011.

[3] R. Muniandy, F. Jakarni, S. Hassim, and A. Oladimeji, “Effect of various additives on the low temperature performance of petroleum based asphalt binders,” Journal of traffic and transportation engineering, vol. 8, pp. 113-126, 2020.

[4] V. O. Bulatovic, V. Rek, and K. J. Markovic, “Effect of polymer modifiers on the properties of bitumen,” Journal of elastomers & plastics, vol. 46, no. 5, pp. 448-469, 2013.

[5] O. J. Oyedepo and S. D. Oluwajana, “Evaluation of properties of bitumen modified with waste type,” Nigerian Journal of Technology, vol. 33, no. 1, pp. 119-124, 2014.

[6] T. Geckil, P. Ahmedzale, and T. Alatas, “Effect of carbon black on the high and low temperature properties of bitumen,” International Journal of Civil Engineering, vol. 16, pp. 207-218, 2018.

[7] I. Amin, S. M. El-Badawy, T. Breakah, and M. H. Z. Ibrahim, “Laboratory evaluation of asphalt binder modified with carbon nanotubes for Egyptian climate,” Construction and building materials, vol. 121, pp. 361-372, 2016.

[8] A. A. Mamun and Md. Arifuzzaman, “Nano-scale moisture damage evaluation of carbon nanotube-modified asphalt,” Construction and building materials, vol. 193, pp. 268-275, 2018.

[9] T. Geckil and M. Seloglu, “Performance properties of asphalt modified with reactive terpolymer,” Construction and building materials, vol. 173, pp. 262-271, 2018.

[10] G. Polacco, J. Stastna, D. Biondi, F. Antonelli, Z. Vlachovicova, and L. Zanzotto, “Rheology of asphalts modified with glycidylmethacrylate functionalized polymers,” Journal of Colloid and Interface Science, vol. 280, pp. 366-373, 2004.

[11] B. H. Sellers, “Characterization and transitions of asphalt cement composite materials,” LSU Master’s Theses, University of North Carolina at Charlotte, 2009, pp. 8-10.[12] G. da S. Pereira and A. R. Morales, “Modification of thermal and rheological behavior of asphalt binder by the addition of an ethylene-methyl acrylate-glycidyl methacrylate terpolymer and polyphosphoric acid,” Polimeros, vol. 27, no. 4, pp. 298-308, 2017.

[13] TCVN 7495:2005, “Bitumen - Test method for penetration,” (in Vietnamese), Ministry of construction, 2005.

[14] TCVN 7497:2005, “Bitumen - Test method for softening point (ring-and-ball apparatus),” (in Vietnamese), Ministry of construction, 2005.

[15] TCVN 2098:2007, “Paints and varnishes - Pendulum damping test,” (in Vietnamese), Ministry of science and technology, 2007.

[16] S. Keyf, “Investigation of penetration and penetration index in bitumen modified with SBS and reactive terpolymer,” Sigma, vol. 28, pp. 26-34, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5178

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved