HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/10/21                Ngày hoàn thiện: 09/11/21                Ngày đăng: 09/11/21

Các tác giả

1. Hoàng Văn Cầm, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
2. Nguyễn Văn Tâm Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Hà Thị Hòa, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Trần Thị Ngọc, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong huy động nguồn lực cộng đồng trên địa bàn xã Bộc Bố huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, thang đo likert cũng được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bộc Bố đã huy động được 70.000 m2 đất do nhân dân hiến; 216,93 tỷ đồng; 10.000 ngày công lao động. Kết quả khảo sát cho thấy 92,86% người được hỏi cho rằng hình thức huy động của chính quyền địa phương rất ảnh hưởng đến kết quả huy động nguồn lực cộng đồng. Nghiên cứu cũng chỉ ra được năm bài học kinh nghiệm trong huy động nguồn lực cộng đồng của xã Bộc Bố, gồm: Dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; vận dụng sáng tạo các hình thức huy động; người dân nhận thức được đầy đủ vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới; sử dụng hiệu quả các nguồn lực.


Từ khóa


Huy động nguồn lực; Nguồn lực cộng đồng; Xây dựng nông thôn mới; Bài học kinh nghiệm trong huy động nguồn lực; Xã Bộc Bố

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


 1. [1] General Secretary of the Communist Party of Vietnam (10th Tenure), Resolution No. 26-NQ/TW, dated August 5, 2008 on agriculture, farmers and rural areas, 2008.

  [2] The Prime Minister, Decision No. 800/QD-TTg dated June 4, 2010 of the Prime Minister approving the national target program on a new rural development during 2010-2020, Government of the Socialist Republic of Vietnam, 2010.

  [3] T. N. H. Tran, “Solutions in the collection and treatment of domestic waste to serve the process of building a new rural area in Binh Thuan commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 196, no. 3, pp. 57-62, 2019.

  [4] B. V. Le and T. A. Do, “Determining the factors affecting economic development in new rural construction towards urbanization in Pho Yen town, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 1, pp. 148-158, 2021.

  [5] B. V. Le and S. V. Duong, “Solutions for agricultural economic development in new rural construction towards urbanization in Pho Yen town, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 1, pp. 127-134, 2021.

  [6] B. Sukul, “Role of local resources in rural development,” International Journal of Business and Management Invention, vol. 6, no. 1, pp. 69-71, 2017.

  [7] J. A. Ukah, “Community mobilization awareness: Strategy for rural development in Nigeria,” American Journal of Social Science Research, vol. 4, no. 1, pp. 12-16, 2017.

  [8] T. V. Nguyen, H. T. Ha, and N. T. Tran, “Solutions to mobilize community resources for new rural development in Pac Nam district, Bac Kan province,” Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 8, no. 2, pp. 244-251, 2017.

  [9] C. C. Huynh, “Solutions to mobilize community resources for new rural development in Tien Giang province,” Can Tho University Journal of Science, vol. 46, no. 4, pp. 84-93, 2016.

  [10] C. D. Nguyen, P. D. Tran, T. T. V. Pham, and T. S. Le, “Assess and mobilize community resources for new rural development in Vinh Vien commune, Hau Giang,” Can Tho University Journal of Science, vol. 24, no. 4, pp. 199-209, 2016.

  [11] T. V. Nguyen, “Promoting people's participation and contributions to the new rural development: Lessons learned from the Thuy Huong pilot model,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 1, no. 1, pp. 111-117, 2012.

  [12] H. T. Doan, “Solutions to mobilize financial resources for new rural development in pilot model - Hoang Dieu commune, Gia Loc district, Hai Duong province,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 1, no. 1, pp. 96-102, 2017.

  [13] Chairman of Boc Bo commune People's Committee, Report summarizing 10 years of implementation of new rural development program in Boc Bo commune, Pac Nam district, Bac Kan province, 2021.

  [14] T. K. T. Tran and H. V. Do, Statistics in Market Research. National Economics University Publishing House, 2018.

  [15] N. X. P. Le and Y. T. T. Le, “The level of interest of students of Can Tho University about labor mobility in the ASEAN economic community,” Can Tho University Journal of Science, vol. 54, no. 1, pp. 224-232, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5198

Các bài báo tham chiếu

 • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved