CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BẢN SẮC CỦA GIÁO SINH CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH | My | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BẢN SẮC CỦA GIÁO SINH CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/11/21                Ngày hoàn thiện: 09/03/22                Ngày đăng: 09/03/22

Các tác giả

1. Lê Đình Hà My, Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, Việt Nam
2. Trần Quốc Thao Email to author, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Việt Nam

Tóm tắt


Sự phát triển bản sắc giáo viên ngôn ngữ đóng một phần quan trọng trong sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bản sắc giáo viên của sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh chưa được quan tâm nhiều. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bản sắc của sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nghiên cứu bao gồm 100 sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tham gia trả lời bảng câu hỏi. Kết quả của nghiên cứu cho thấy ba yếu tố gồm có yếu tố liên quan đến giáo sinh, yếu tố liên quan đến giáo viên hướng dẫn và các yếu tố liên quan đến bối cảnh học tập đều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển bản sắc của sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh. Trong đó yếu tố giáo sinh có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Những kết quả này hy vọng sẽ góp phần hiểu rõ hơn nhận thức của sinh viên chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh về sự phát triển bản sắc của họ.

Từ khóa


Bản sắc giáo viên; Giáo sinh; Bản sắc cá nhân; Bản sắc chuyên môn; Yếu tố ảnh hưởng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. C. Richards and D. Nunan (eds.), Second language teacher education, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[2] J. Crandall, “Language teacher education,” Annual Review of Applied Linguistics, vol. 20, pp. 34-55, 2000.

[3] H. Bedir, “Pre-service ELT teachers’ beliefs and perceptions on 21st century learning and innovation skills (4Cs).,” Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 15, no. 1, pp. 231-246, 2019.

[4] F. Islahi, “Exploring Teacher Attitude towards Information Technology with a Gender Perspective,” Contemporary Educational Technology, vol. 10, pp. 37-54, 2019.

[5] B. Norton, “Language, identity, and the ownership of English,” TESOL Quarterly, vol. 31, pp. 409-429, 1997.

[6] Y. Kanno and C. Stuart, “Learning to become a second language teacher: Identities‐in‐practice,” Modern Language Journal, vol. 95, no. 2, pp. 236-252, 2011.

[7] C. Dede, D. J. Ketelhut, P. Whitehouse, L. Breit, and E. M. McCloskey, “A research agenda for online teacher professional development,” Journal of Teacher Education, vol. 60, pp. 8-19, 2009.

[8] T. Q. Tran and A. T. Huynh, “Factors affecting EFL student teachers’ development of Engish teaching competence during teaching practicum,” (In Vietnamese), The Vietnam National Institutte of Educational Sciencences, vol. 33, pp. 24-29, 2020.

[9] M. Izadinia, “A closer look at the role of mentor teachers in shaping preservice teachers' professional identity,” Teaching and Teacher Education, vol. 52, pp. 10-13, 2015.

[10] J. Pascarelli, “A four-stage mentoring model that works,” In S. Goodlad (Ed.), Students as mentors and tutors, London: Kogan Page, 1998, pp. 231-243.

[11] B. Olsen, “How reasons for entry into the profession illuminate teacher identity development,” Teacher Education Quarterly, vol. 35, pp. 23-40, 2008.

[12] J. Coldron and R. Smith, “Active location in teachers’ construction of their professional identities,” Journal of Curriculum Studies, vol. 31, no. 6, pp. 711-726, 1999.

[13] P. Smagorinsky, L. Cook, C. Moore, A. Jackson, and P. Fry, “Tensions in learning to teach: Accommodation and the development of a teaching identity,” Journal of Teacher Education, vol. 55, no. 1, pp. 8-24, 2004.

[14] M. A. Flores and C. Day, “Contexts which shape and reshape new teachers’ identities: A multi-perspective study,” Teaching and Teacher Education, vol. 22, no. 2, pp. 219-232, 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5265

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved