CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM (HÀ NỘI, VIỆT NAM) - THỰC TRẠNG, BẢO TỒN, VÀ PHÁT TRIỂN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/11/21                Ngày hoàn thiện: 09/03/22                Ngày đăng: 09/03/22

Các tác giả

Hà Triệu Huy Email to author, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Bài viết này nghiên cứu hai giá trị văn hóa lớn của Làng cổ Đường Lâm bao gồm văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Tác giả đã cung cấp các kết quả điều tra thực địa và dựa trên các kỹ thuật của phương pháp định tính, bao gồm quan sát tham dự, phỏng vấn sâu và thu thập dữ liệu để chỉ ra thực trạng về di sản văn hóa Làng cổ Đường Lâm. Cùng với đó, tác giả đề xuất 4 giải pháp chính nhằm phát huy mọi giá trị văn hóa của di sản văn hóa này. Trước tiên, người dân cần phải nâng cao ý thức tự giác bảo vệ mọi phong tục, nghi lễ truyền thống nhằm phát huy văn hóa gia đình, văn hóa xóm làng ở Đường Lâm. Thứ hai, chất lượng của di sản vật thể cần được cải thiện dựa trên sự hợp tác của chính quyền địa phương. Thứ ba, người dân nên kết hợp kinh tế dựa vào nông nghiệp với du lịch để quảng bá di sản Đường Lâm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Cuối cùng, các quy ước mới được ban hành để quản lý di sản Đường Lâm hiệu quả hơn trong tương lai.

Từ khóa


Làng cổ Đường Lâm; Giá trị văn hóa; Hà Nội; Di sản văn hóa; Bảo tồn và Phát triển

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] B. Dang and L. Le, Cultural heritage in Duong Lam. Hanoi: The Gioi Publishing House, 2018.

[2] People Commitee of Ha Tay Province and Vietnam Academy of Social science, Preserve, revamp, and construct historical and cultural area of Duong Lam. Hanoi: Social Science Publishing House, 2005.

[3] B. Dang, "Duong Lam Ancient Village – a perspective of cultural heritage," The Journal of Cultural Heritage, vol. 4, no. 13, pp. 109-111, 2005.

[4] V. T. Phung, "Ancient Vietnamese village: Duong Lam - tradition and modernity," The Journal of Cultural Heritage, vol. 2, no. 15, pp. 54-57, 2006.

[5] V. T. Dang, "Preservation and Cultural Heritage development of ancient village in Duong Lam," The Journal of Cultural Heritage, vol. 2, no. 15, pp. 21-24, 2006.

[6] D. Can and V. Ngo, "Building "creative tourism" in Duong Lam ancient village," International Journal of Management and Applied Science, vol. 3, no. 17, pp. 79-83, 2017.

[7] T. P. A. Nguyen, "Cultural resource and economic development in ancient Vietnamese village: Duong Lam- Hanoi," In International Conference in Researching and Teaching Vietnamese language and Vietnamese studies, Hanoi, 2019.

[8] X. D. Bui, "Characteristics of architectural space in traditional Vietnamese village in the north of Vietnam," The Journal of Hanoi Open University, vol. 2, no. 64, pp. 21-28, 2020.

[9] N. T. Nguyen and T. P. L. Ngo, "Continuity and transformation of rural communal temples in Vietnam: A case study of Tân Chánh village, Long An province," International Journal of Asia Pacific Studies, vol. 17, no. 2, pp. 249-282, 2021.

[10] N. K. Vu, Village culture in Vietnam, Ho Chi Minh City: Ethnic Culture Publishing House, 2018.

[11] E. Durkheim, "The Functionalist Perspective on Religion," 13 July 2018. [Online]. Available: https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/the-functionalist-perspective-on-religion/. [Accessed Nov.18, 2021].

[12] D. B. Nguyen, "Traditional commune organization of Mong Phu village - Duong Lam," The Vietnamese Journal of Anthropology, vol. 1999, no. 4, pp. 3-29, 1999.

[13] T. J. Dallen and N. P. Gyan, Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A regional perspective. New York: Routledge Publishing House, 2009.

[14] T. T. H. Pham, “Solutions for public tourism in Duong Lam Ancient Village,” Bachelor Graduation Thesis, Hai Phong: Private University of Hai Phong, 2018.

[15] The Online Newspaper of Tourism, "Many cultural events, performing art programs in Duong Lam Ancient Village on the occasion of Reunification and Labor Day," 27 April 2021. [Online]. Available: http://vtr.org.vn/nhieu-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-tai-lang-co-duong-lam-dip-30/4-1/5.html. [Accessed Dec. 03, 2021].

[16] K. Kristin, "Changes in folk culture and folklore ensembles," Folklore: Electronic Journal of Folklore, vol. 6, no. 1, pp. 20-31, 1998.

[17] I. Chakravarti, "Heritage tourism and community participation: a case study of the Sindhudurg Fort, India," In Cultural and Heritage Tourism in Asia and the Pacific. London, Routledge Publishing House, 2008, pp. 189-202.

[18] N. Giang and A. Mai, "Solving problems in preserving Duong Lam ancient village," Nhan Dan Online newspaper, 18 May 2018. [Online]. Available: https://nhandan.vn/di-san/thao-go-vuong-mac-trong-bao-ton-lang-co-duong-lam-324515/. [Accessed Nov. 21, 2021].

[19] F. Henson, "Historical development and attendant problems of cultural resource management in the Philippines," In Archaeological heritage management in the modern world, London, Unwin Hyman, 1989, pp. 109-117.

[20] L. Sophia, Unesco, Cultural heritage, and outstanding universal value: Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions, Plymouth. United Kingdom: AltaMira Press, 2013.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5279

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved