NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI TUYẾN OSPF ĐA VÙNG TRÊN IPV4 SO VỚI IPV6 | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI TUYẾN OSPF ĐA VÙNG TRÊN IPV4 SO VỚI IPV6

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/12/21                Ngày hoàn thiện: 19/04/22                Ngày đăng: 21/04/22

Các tác giả

1. Lê Hoàng Hiệp Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Duy Minh, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này tập trung nghiên cứu hiệu suất hoạt động của quá trình phân phối tuyến sử dụng giao thức OSPF (Open Shortest Path First) đa vùng trên nền hạ tầng mạng IPv4 so với trên IPv6. Nghiên cứu được thực hiện thông qua thí nghiệm mô phỏng với dữ liệu đầu vào cụ thể như sử dụng mẫu sơ đồ mạng giống nhau, số lượng node mạng bằng nhau và cách triển khai giao thức OSPF đa vùng tương tự trên cả hai hạ tầng mạng để tìm được định lượng thông tin kết quả đầu ra. Kết quả của nghiên cứu cho thấy hiệu suất quá trình phân phối tuyến trong môi trường chạy OSPF đa vùng trên IPv6 tối ưu hơn trên IPv4 như: Độ trễ của các gói tin IPv4 luôn cao hơn IPv6 từ 1,2 đến 1,6 lần. Trong trường hợp có một đoạn mạng bị mất kết nối thì cả IPv4 và IPv6 đều mất từ 7 đến 9 gói tin, tỉ lệ mất gói tương đương nhau hoặc đôi khi tỉ lệ mất gói của IPv6 nhỉnh hơn IPv4 một chút. Độ tin cậy của cả IPv4 và IPv6 đều như nhau là 100%, có nghĩa là không có lỗi đầu vào cũng như lỗi đầu ra. Thời gian truyền dữ liệu trên IPv6 nhanh hơn IPv4 gấp gần 28 đến gần 34 lần.


Từ khóa


Hiệu suất định tuyến; Thuật toán định tuyến; Định tuyến; OSPF đa vùng; Triển khai OSPF

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Thomas, OSPF Network Design Solutions, Cisco Press, 2010.

[2] N. Z. Rashid and M. R. Moghal, Loop Problem Solving in Route Redist.of Routg.Proto.EGRIP,OSPF UsgGNS3, LAP LAMBERT, 2017.

[3] N. Kocharians, CCIE Routing and Switching v5.1 Foundations: Bridging the Gap Between CCNP and CCIE, Pearson India, 2018.

[4] M. Haddad, OSPF on Huawei with LABS: Master OSPF Routing Protocol on Huawei products by covering topics from Entry to Advanced level, Kindle Edition, 2021.

[5] S. T. Chandel and S. Sharma, “Performance Evaluation of IPv4 and IPv6 Routing Protocols on Wired, Wireless and Hybrid Networks,” International Journal of Computer Networks and Applications, vol. 3, no. 3, pp. 57-62, 2016.

[6] H. H. Le et al., “Study the impacts of route summarization on the performance of OSPFv3 and EIGRPv6 in hybrid IPV4-IPV6 network,” Dalat University Journal of Science, vol. 6, pp. 77-89, 2019.

[7] H. H. Le et al., “Network design of IPv6 safety based on analysis, feature assessment of IPv6 protocol,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 188, no. 12, pp. 85-91, 2018.

[8] H. H. Le et al., "Study the impacts of Bandwidth and delay to performance of EIGRP in IPv4 and IPv6 network," TNU Journal of Science and Technology, vol. 204, no. 11, pp. 31-38, 2019.

[9] D. Chauhan and S. Sharma, “Performance Evaluation of Different Routing Protocols in IPv4 and IPv6 Networks on the basis of Packet Sizes,” Procedia computer science, vol. 46, pp. 1072-1078, 2015.

[10] H. H. Le et al., "Study the method of implementation of Border Gateway Protocol on IPv4 and IPv6 infrastructure by analysis and evaluate of some properties affecting protocol performance," TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 11, pp. 149-157, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5238

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved