VỀ TẬP NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BÙ TỰA THUẦN NHẤT TỔNG QUÁT | Chi | TNU Journal of Science and Technology

VỀ TẬP NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BÙ TỰA THUẦN NHẤT TỔNG QUÁT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/12/21                Ngày hoàn thiện: 19/04/22                Ngày đăng: 21/04/22

Các tác giả

1. Hoàng Kim Chi Email to author, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2. Vũ Tuấn Anh, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
3. Hoàng Văn Hùng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tóm tắt


Bài báo này nghiên cứu tính chất tập nghiệm của bài toán bù tựa thuần nhất tổng quát. Các tác giả giới thiệu khái niệm ánh xạ tựa thuần nhất bậc p với p >0.  Dùng các khái niệm cặp ánh xạ thuần nhất dương chính quy ngoại trừ đối với nón K, dãy ngoại trừ đối với bài toán bù tổng quát và tính chất của các ánh xạ tựa thuần nhất bậc p>0, các tác giả đã chứng minh một điều kiện đủ cho tính khác rỗng và tính compact của tập nghiệm đối với bài toán bù tựa thuần nhất tổng quát. Lớp các ánh xạ tựa thuần nhất bậc p >0 chứa lớp các ánh xạ đa thức như một lớp con thực sự. Do đó, kết quả thu được tổng quát hơn một kết quả của L.Ling, C.Ling, H.He [Pac. J. Optim, 16(1) 155-174, 2020] về tính chất của tập nghiệm đối với bài toán bù đa thức tổng quát.

Từ khóa


Bài toán bù tổng quát; Ánh xạ tựa thuần nhất bậc p; Bài toán bù tựa thuần nhất tổng quát; Cặp ánh xạ thuần nhất dương chính quy ngoại trừ đối với nón K; Dãy ngoại trừ đối với bài toán bù tổng quát

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. C. Billups and K. G. Murty, “Complementarity problems,” J. Computational and Applied Mathematics, vol. 124, pp. 303-318, 2000.

[2] L. Ling, C. Ling, and H. He, “Properties of the solution set of generalized polynomial complementarity problems,” Pac. J.Optim., vol. 16, pp. 155-174, 2020.

[3] L. Ling, H. He, and C. Ling, “On error bounds of polynomial complementarity problems with structured tensors,” Optimization, vol. 67, pp. 341-358, 2018.

[4] M. S. Gowda, “Polynomial complementarity problems,” Pac.J.Optim., vol. 13, pp. 227-241, 2017.

[5] G. Isac, V. Bulavski, and V. Kalashnikov, “Exceptional families, topological degree and complementarity problems,” J.Global Optim., vol. 10, pp. 207-225, 1997.

[6] G. Isac and A. Carbone, “Exceptional families of elements for continuous functions: some applications to complimentarity theory,” J.Global Optim., vol. 15, pp. 181-196, 1999.

[7] V. V. Kalashnicov and G. Isac, “Solvability of implicit complementarity problems,” Ann. Oper. Res., vol. 116, pp. 199-221, 2002.

[8] X. L. Bai, Z. H. Huang, and Y. Wang, “Global uniqueness and solvability for tensor complementarity problems,” J. Optim. Theory Appl., vol. 170, pp. 72-84, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5337

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved