ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/12/21                Ngày hoàn thiện: 09/03/22                Ngày đăng: 09/03/22

Các tác giả

1. Vũ Văn Tuấn Email to author, Trường Đại học Luật Hà Nội
2. Bế Hoài Anh, Trường Đại học Luật Hà Nội

Tóm tắt


Cơ chế tự chủ trường học có tác động sâu sắc đến việc chuyển đổi mô hình trường đại học từ cơ chế chủ quản sang tự chủ hoàn toàn. Như vậy, sự tái thiết tổ chức có thể gây ảnh hưởng đến sự thoả mãn công việc và cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Nghiên cứu này sẽ xem xét những nhân tố tác động đến sự thoả mãn công việc và cam kết gắn bó của nhân viên đối với nơi làm việc, với sự tham gia của 175 giảng viên trả lời phiếu điều tra do người nghiên cứu xây dựng, thông qua biểu mẫu Google. Kết quả cho thấy rằng các nhân tố nội tại của giảng viên quan trọng hơn các yếu tố bên ngoài. Sự quan tâm và hỗ trợ của tổ chức đối với sự phát triển nghề nghiệp của giảng viên sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi, cạnh tranh, hợp tác cho giảng viên cống hiến sự nghiệp của mình. Hơn nữa, kết quả cũng khẳng định rằng tâm, tầm, tài năng của lãnh đạo trường học có tính chất quyết định đối với sự phát triển bền vững của nhà trường, và cam kết gắn bó, cống hiến của giảng viên. Nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị trường học đầu tư hơn nữa vào đội ngũ giảng viên và quản trị nhà trường. Ngoài ra, cơ sở vật chất trường học cần phải cải tổ và trang bị thường xuyên đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện đại ngày nay.

Từ khóa


Thoả mãn công việc; Đội ngũ giảng viên; Giáo dục đại học; Nơi làm việc; Gắn kết

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] S. Abraham, "Job satisfaction as an antecedent to employee engagement," SIES Journal of Management, vol. 8, no. 2, pp. 27-36, Sep. 2012. [Online]. Available: https://docplayer.net/31817988-Job-satisfaction-as-an-antecedent-to-employee-engagement.html. [Accessed Dec. 8, 2021].

[2] E. Bellani, S. R. Ramadhani, and M. Tamar, “Job satisfaction as predictor of employee engagement,” in 8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017), Atlantis Press, Aug. 2017, pp. 15-19. [Online]. Available: https://doi.org/10.2991/icaaip-17.2018.4. [Accessed Dec. 8, 2021].

[3] M. Q. Duong and T. P. T. Ha, "Factors Influencing Job Satisfaction of Higher Education Faculty Member,” (in Vietnamese), Dong Nai University - Journal of Science, vol. 11, pp. 1-9, 2018. [Online]. Available: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2018/So%2011-2018/1.%20 Duong%20Minh%20Quang_1-9.pdf. [Accessed Dec. 8, 2021].

[4] T. P. T. Nguyen and V. V. Vo, "Factors Affecting Lecturers’ Teaching Effectiveness," (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Education Research (JS: ER), vol. 33, no. 2, pp. 14-22, 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4066. [Accessed Dec. 8, 2021].

[5] R. Tepayakul and I. Rinthaisong, “Job Satisfaction and Employee Engagement among Human Resources Staff of Thai Private Higher Education Institutions,” The Journal of Behavioral Science, vol. 13, no. 2, pp. 68-81, Jul. 2018. [Online]. Available: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/ article/view/109260. [Accessed Dec. 8, 2021].

[6] G. Delina, “A study on the interrelationships between employee engagement, employee engagement initiatives and job satisfaction,” International Journal of Business Excellence, vol. 20, no. 2, pp. 242-268, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1504/IJBEX.2020.105355. [Accessed Dec. 8, 2021].

[7] D. Freeman, “Second language teacher education,” in R. Carter and D. Nunan, (Eds.), The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp. 72-79. [Online]. Available: https://doi.org/10.1017/CBO9780511667206.011. [Accessed Dec. 4, 2021].

[8] K. Schwab, "The Fourth Industrial Revolution," World Economic Forum, Geneva, Switzerland. New York: Crown Business, 2016.

[9] A. Vorina, M. Simonič, and M. Vlasova, "An Analysis of the Relationship between Job Satisfaction and Employee Engagement," Economic Themes, vol. 22, no. 2, pp. 243-262, Apr. 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.1515/ethemes-2017-0014. [Accessed Dec. 8, 2021].

[10] W. R. Pieters, "Assessing organisational justice as a predictor of job satisfaction and employee engagement in Windhoek," SA Journal of Human Resource Management, vol. 16, no. 1, pp. 1-11, m Aug. 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v16i0.928. [Accessed Dec. 8, 2021].

[11] K. Nimon, B. Shuck, and D. Zigarmi, “Construct overlap between employee engagement and job satisfaction: A function of semantic equivalence?,” Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, vol. 17, no. 3, pp. 1149–1171, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10902-015-9636-6. [Accessed Dec. 8, 2021].

[12] A. H. Maslow, Toward a psychology of being. Princeton: D. Van Nostrand Company, 1962.

[13] Z. Dornyei and T. Taguchi., Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration and Processing, (2nd ed.), New York: Routledge, 2010, p. 5.

[14] L. J. Cronbach, “Coefficient alpha and the internal structure of tests,” Psychometrika, vol. 16, pp. 297–334, 1951. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/BF02310555. [Accessed Dec. 4, 2021].

[15] M. Farzaneh and Ö. Yonca, “Exploring Experienced and Novice Teachers’ Perceptions about Professional Development Activities,” Social and Behavioral Sciences, vol. 199, no. 1, pp. 57-64, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.487. [Accessed Dec. 8, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5373

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved