GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN CẤP BỐN VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC PHIẾM HÀM TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ | Trung | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHI TUYẾN CẤP BỐN VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC PHIẾM HÀM TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/01/22                Ngày hoàn thiện: 28/02/22                Ngày đăng: 28/02/22

Các tác giả

1. Lại Văn Trung, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Quách Thị Mai Liên Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Những năm gần đây, các bài toán về phương trình vi phân phi tuyến bậc cao được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu. Đã có nhiều hướng tiếp cận và giải quyết các bài toán này, một trong số đó phải kể đến cách xây dựng toán tử và sử dụng ánh xạ co. Trong các bài toán này, lớp các bài toán phương trình vi phân cấp cao có hệ số phụ thuộc phiếm hàm tích phân có ý nghĩa rất quan trọng trong cơ học. Việc tìm nghiệm giải tích của lớp các bài toán này là khó khăn nên vấn đề giải số cho lớp các bài toán này là rất cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày việc giải phương trình vi phân cấp bốn với hệ số phụ thuộc phiếm hàm tích phân bằng phương pháp số. Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra so sánh tốc độ hội tụ của phương pháp lặp này với các phương pháp trước đó để thấy được sự hiệu quả của phương pháp.


Từ khóa


Phương trình vi phân cấp cao; Phương pháp số; Phiếm hàm tích phân; Sơ đồ lặp; Thuật toán lặp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. A. Dang and T. K. Q. Ngo, “Existence results and iterative method for solving the cantilever beamequation with fully nonlinear term,” Nonlinear Anal. Real World Appl., vol. 36, pp. 56-68, 2017.

[2] Q. A. Dang and T. L. Vu, “Iterative method for solving a nonlinear fourth order boundary valueproblem,” Comput. Math. Appl., vol. 60, pp. 112-121, 2010.

[3] T. F. Ma and A. L. M. Martinez, “Positive solutions for a fourth order equation with nonlinear boundary conditions,” Math. Comput. Simul., vol. 80, pp. 2177-2184, 2010.

[4] Q. A. Dang and T. H. Nguyen, “The Unique Solvability and Approximation of BVP for a Nonlinear Fourth Order Kirchhoff Type Equation,” East Asian Journal on Applied Mathematics, vol. 8, no. 2, pp. 323-335, 2018.

[5] V. Q. Vu and V. T. Lai, “Interative method for solving higher oder differential equations with coefficients dependent on integral functions,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 200, no. 07, pp. 41-47, 2019.

[6] T. F. Ma and A. L. M. Martinez, “Positive solution for a fourth order equation with nonlinear buondary conditions,” Mathematics and Coputers in Simulation, vol. 80, pp. 2177-2184, 2010.

[7] Q. A. Dang and T. L. Vu, “Iterative method for solving a nonlinear fourth order boundary value problem,” Computers and Mathematics with Applications, vol. 60, pp. 112-121, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5414

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved