CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/01/22                Ngày hoàn thiện: 09/03/22                Ngày đăng: 09/03/22

Các tác giả

Nguyễn Văn Cảnh Email to author, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt


Đào tạo sinh viên tốt nghiệp có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi được tuyển dụng là một vấn đề quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học. Mục đích của bài viết này nhằm xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Đồng Tháp. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là phản hồi của 201 nhà sử dụng lao động đang là cán bộ quản lý tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Kết quả phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính đã chỉ ra 03 nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp. Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của các nhà sử dụng lao động lần lượt là thái độ làm việc, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của sinh viên tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để Trường Đại học Đồng Tháp cập nhật và phát triển các chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội.

Từ khóa


Sinh viên tốt nghiệp; Đáp ứng yêu cầu công việc; Kỹ năng mềm; Kỹ năng chuyên môn; Thái độ làm việc

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] The World Bank, "Putting higher education to work, skills and research for growth in East Asia," World Bank East Asia and Pacific Regional Report, 2012.

[2] M. Osmani, V. Weerakkody, N. Hindi, and T. Eldabi, "Graduates employability skills: A review of literature against market demand," Journal of Education for Business, vol. 94, no. 7, pp. 423-432, 2019.

[3] M. D. Nguyen, "Building a skill training and self-training model for Vietnamese students to meet enterprises’ demands," (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Economics and Business, vol. 34, no. 1, pp. 42-50, 2018.

[4] Y. F. Barnard, G. J. Veldhuis, and J. C. van Rooij, "Evaluation in practice: Identifying factors for improving transfer of training in technical domains," Studies in Educational Evaluation, vol. 27, no. 3, pp. 269-290, 2001.

[5] Q. V. Pham and Q. K. Tran, "Employment adaptation of Humanities and Social Sciences alumni," (in Vietnamese), Journal of Psychology Vietnam Academy of Social Sciences, no. 5, pp. 11-21, 2016.

[6] Q. V. Pham, "Level of employment satisfaction of Humanities and social sciences graduates," (in Vietnamese), VNU Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 3, no. 3, pp. 342-350, 2017.

[7] M. Low, V. Botes, D. De La Rue, and J. Allen, "Accounting employers' expectations-the ideal accounting graduates," E-Journal of Business Education & Scholarship of Teaching, vol. 10, no. 1, pp. 36-57, 2016.

[8] W. Archer and J. Davison, Graduate employability: What do employers think and want? London: The Council for Industry and Higher Education, 2008.

[9] C. Orr, B. Sherony, and C. Steinhaus, "Employer perceptions of student informational interviewing skills and behaviors," American Journal of Business Education, vol. 4, no. 12, pp. 23-32, 2011.

[10] K. Lowden, S. Hall, D. Elliot, and J. Lewin, Employers’ perceptions of the employability skills of new graduates. London: Edge Foundation, 2011.

[11] D. J. Finch, L. K. Hamilton, R. Baldwin, and M. Zehner, "An exploratory study of factors affecting undergraduate employability," Education + Training, vol. 55, no. 7, pp. 681-704, 2013.

[12] L. H. Nguyen and H. M. Nguyen, "Employers' Assessment on Quality of Higher Education: A Study of Graduates in Engineering and Technology," (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Education Research, vol. 31, no. 2, pp. 1-14, 2015.

[13] K. Dunbar, G. Laing, and M. Wynder, "A content analysis of accounting job advertisements: skill requirements for graduates," E-Journal of Business Education & Scholarship of Teaching, vol. 10, no. 1, pp. 58-72, 2016.

[14] S. V. Trinh and T. P. Pham, "Education quality: Interprises’ evaluation about graduates of Hue College of economics – Hue University," (in Vietnamese), Hue University Journal of Science Economics and Development, vol. 18, no. 4, pp. 191-202, 2016.

[15] S. Murray and H. Robinson, "Graduates into sales-employer, student and university perspective," Education + Training, vol. 43, no. 4, pp. 184-193, 2001.

[16] T. T. T. Tran, L. T. Tran, and L. H. T. Tran, "Assessing the satisfaction on career adaptability of graduates in Accounting major at Hanoi University of Industry," (in Vietnamese), Journal of Science and Technology, Hanoi University of Industry, vol. 46, no. 17-23, 2018.

[17] T. T. Huynh, "Factors affecting employer satisfaction on the quality of Information Science graduates in Can Tho University," (in Vietnamese), Can Tho University Journal of Science: Social Sciences, Humanities and Education, vol. 55, no. 1C, pp. 89-99, 2019.

[18] L. B. Dang, T. T. Nguyen, T. M. Do, and A. X. Nguyen, "The evaluation of employer on the competence of graduates from Non - Public Universities," (in Vietnamese), Vietnam Journal of Educational Sciences, no. 21, pp. 18-22, 2019.

[19] A. T. Trinh and H. Q. Dang, "Evaluating the level of meeting the job requirements of graduates in Bachelor of Preschool Education from University of Education - The University of Da Nang," (in Vietnamese), UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education, vol. 3, no. 1, pp. 78-84, 2013.

[20] H. C. Ngo and N. D. Bui, "Assessing in the abilities to meet working requirements of Hanoi Metropolitan University pedagogic students according to employers' opinions," (in Vietnamese), Science Journal of Hanoi Metropolitan University, no. 23, pp. 79-95, 2018.

[21] A. B. Aquino, C. O. Del Mundo, and G. R.Quizon, "Employers’ feedbacks on the performance of teacher education graduates," Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, vol. 3, no. 4, pp. 67-73, 2015.

[22] S. McMurray, M. Dutton, R. McQuaid, and A. Richard, "Employer demands from business graduates," Education + Training, vol. 58, no. 1, pp. 112-132, 2016.

[23] J. Hair, W. Black, B. Babin, and R. Anderson, Multivariate Data Analysis. New Jersey: Pearson Educational, 2014.

[24] T. Hoang and N. M. N. Chu, Analyze research data with SPSS. Hanoi: Hong Duc Publishing House, 2008.

[25] J. Nunnally, Psycometric Theory. New York: McGraw-Hill, 1978.

[26] S. F. Slater, "Issues in conducting marketing strategy research," Journal of strategic Marketing, vol. 3, no. 4, pp. 257-270, 1995.

[27] J. Hair, R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black, Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice-Hall, 1995.

[28]B. G. Tabachnick and L. S. Fidell, Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education, 2007.

115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:

minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:

AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5422

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved