NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI VÀ DIỄN GIẢI MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP GÓP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | Nga | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI VÀ DIỄN GIẢI MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP GÓP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/01/22                Ngày hoàn thiện: 25/02/22                Ngày đăng: 28/02/22

Các tác giả

1. Tạ Tuyết Nga, Trường Đại học Lâm nghiệp
2. Phùng Thị Tuyến, Trường Đại học Lâm nghiệp
3. Phùng Thị Thanh Hải, Trường Đại học Lâm nghiệp
4. Lưu Quang Vinh Email to author, Trường Đại học Lâm nghiệp

Tóm tắt


Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục và diễn giải môi trường và cải thiện điều kiện sống của cộng đồng địa phương. Với những lợi thế về khuôn viên rộng, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đặc biệt là khu rừng thực nghiệm có diện tích trên 130 ha mang giá trị đa dạng sinh học cao, trường Đại học Lâm nghiệp được đánh giá là một địa điểm thích hợp cho diễn giải môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Các phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp, phỏng vấn và điều tra thực địa đã được áp dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất thành lập một tuyến du lịch sinh thái tại trường Đại học Lâm nghiệp có tổng chiều dài 5,26 km với 7 điểm diễn giải môi trường chính. Kết quả phỏng vấn cũng chỉ ra rằng thành lập tuyến du lịch sinh thái là thực sự cần thiết nhằm giúp cho sinh viên và du khách khám phá giá trị tài nguyên đa dạng sinh học tại khu rừng thực nghiệm núi Luốt và các hoạt động diễn giải môi trường. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp hỗ trợ hoạt động và điều hành tuyến du lịch sinh thái được xây dựng bao gồm: giải pháp về nhân sự, giải pháp về kỹ thuật và giải pháp về truyền thông.

Từ khóa


Đa dạng sinh học; Du lịch sinh thái; Diễn giải môi trường; Phát triển bền vững; Đại học Lâm nghiệp

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. S. Manhas, L. A. Manrai, and A. K. Manrai “Role of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model” Journal of Economics, Finance and Administrative Science, no. 21 (2016), pp. 25-29, 2016.

[2] L. Zeng, R. Y. M. Li, J. Nuttapong, J. Sun and Y. Mao “Economic Development and Mountain Tourism Research from 2010 to 2020: Bibliometric Analysis and Science Mapping Approach” Sustainability, vol. 14, no. 562, pp. 1-27, 2022.

[3] D. Getz and S. J. Page, “Progress and prospects for event tourism research” Tourism Management, no. 52(2016), pp. 593-631, 2016.

[4] L. T. Pham, Q. H. Hoang, K. N. Nguyen, L. V. Nguyen, and T. Q. Do, Ecotourism and theoretical and practical issues of development in Vietnam. Education publisher, 2002.

[5] B. H. Le and N. T. Le, Ecotourism. Scientific and technical publisher, 2002.

[6] VNUF, Synthesis table of construction area of works at the training institution – Headquarters, Report of Vietnam National University of Forestry, 2017.

[7] H. D. Vuong, D. T. Bui, T. X. Le, H. N. Tran, and P. V. Phung, Assessment of forest status at Luot mountain at Vietnam National University of Forestry for the construction of Vietnam National Botanical Garden, Report of Vietnam National University of Forestry, 2017.

[8] V. Q. Luu and T. V. Pham, “Composition of reptiles and amphibians recorded at Luot mountain, Vietnam National University of Forestry, Hanoi,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 1, no. 6, pp. 141-148, 2018.

[9] T. B. Le and B. V Bui, “Insect composition in the area of Luot mountain, Xuan Mai, Chuong My, Hanoi,” Journal of Forestry Science and Technology, no. 3, pp. 78-84, 2015.

[10] MOST (Ministry of Science and Technology Vietnam), Vietnam Red Data Book, Part I: Animals, Publishing House. Ha Noi, Vietnam: Natural Science and Technology, 2007.

[11] C. Nguyen, K. T. Le, and P. Karen, Bird of Vietnam. Social Labor Publishing House, 2000.

[12] Vietnam Forestry Law. Law on Forestry: 16/2017/QH14, 2017

[13] H. T. B. Nguyen, Environmental education and communication in ecotourism, Training document from Vietnam National University of Forestry, 2018.

[14] H. T. M. Nguyen, “Ecotourism with environmental education for high school students in Ho Chi Minh City,” Master Thesis in Geography, Ho Chi Minh City University of Education, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5437

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved