SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI/ LEDS CHO CHIẾU SÁNG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG VÀ CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG | Nghiêm | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI/ LEDS CHO CHIẾU SÁNG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG VÀ CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/01/22                Ngày hoàn thiện: 25/03/22                Ngày đăng: 25/03/22

Các tác giả

1. Vũ Thị Nghiêm, Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Trần Quốc Tiến, Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Tống Quang Công, Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Nguyễn Mạnh Hiếu, Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Phạm Thị Hương Dịu, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
6. Khương Thị Thu Hương Email to author, Viện Công Nghệ Sinh học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Phạm Bích Ngọc, Viện Công Nghệ Sinh học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8. Đỗ Tiến Phát, Viện Công Nghệ Sinh học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
9. Vũ Ngọc Hải, Trường Đại học Phenikaa

Tóm tắt


Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật đã được sử dụng rộng rãi để nhân giống các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo ra các biến thể giao tử và thể giao tử. Kỹ thuật này làm giảm vật liệu, chi phí thời gian và không gian để nhân giống cây trồng có chất lượng cao và sạch bệnh. Thách thức chính của kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật so với các phương pháp nhân giống thông thường là tiêu tốn nhiều năng lượng. Ánh sáng cả số lượng và chất lượng không chỉ quan trọng đối với quá trình quang hợp mà còn đối với quá trình sinh quang hình thái, quang kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống nhân giống in vitro. Mục đích của công trình này là chế tạo hệ thống thu nhận, hội tụ và truyền dẫn ánh sáng mặt trời kết hợp với đèn LEDs cho chiếu sáng nhân giống cây trồng in vivo nhằm giảm thiểu năng lượng điện và cải thiện môi trường. Kết quả nghiên cứu ứng dụng trong nhân giống cây Lan Kim tuyến và Lan hồ điệp ban đầu cho thấy tiềm năng lớn của hệ thống này trong việc tiết kiệm năng lượng đầu vào, đồng thời tại ra môi trường ánh sáng chất lượng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tác động tích cực tới hệ sinh thái và môi trường.

Từ khóa


Nuôi cấy mô thực vật Lan hồ điệp Hệ thống ánh sáng ban ngày Ánh sáng mặt trời Tiết kiệm năng lượng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. S. Batista, S. H. S. Felipe, T. D. Silva, K. M. de Castro, T. C. Mamedes-Rodrigues, N. A. Miranda, and G. Torres-Silva, “Light quality in plant tissue culture: does it matter,” In vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, vol. 54, no. 3, pp. 195-215, 2018.

[2] K. Ausanka and B. Asiabanpour, “Evaluation of a passive optical fiber daylighting system for plant growth,” in 2019 IEEE Texas Power and Energy Conference, TPEC 2019. IEEE, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/TPEC.2019.8662176.

[3] A. Agarwal and S. D. Gupta, “Impact of light-emitting diodes (LEDs) and its potential on plant growth and development in controlled environment plant production system,” Curr. Biotechnol, vol. 5, pp. 28-43, 2016.

[4] J. J. Bello-Bello, J. A. Pérez-Sato, C. A. Cruz-Cruz, and E. Martínez-Estrada, “Light-emitting diodes: progress in plant micropropagation,” In: Jacob-Lopes E (ed) Chlorophyll InTech, 2017, doi: 10.5772/ 67913.

[5] M. R. Shukla, A. S. Singh, K. Piunno, P. K. Saxena, and A. M. P. Jones, “Application of 3D printing to prototype and develop novel plant tissue culture systems,” Plant Methods, vol. 13, pp. 6-15, 2017.

[6] S. D. Gupta and B. Jatothu, “Fundamentals and applications of light-emitting diodes (LEDs) in plant growth and morphogenesis,” Plant Biotechnology Reports, vol. 7, no. 3, pp. 211-220, 2013.

[7] N. Miler, D. Kulus, A. Woźny, D. Rymarz, M. Hajzer, K. Wierzbowski, and L. Szeffs, “Application of wide-spectrum light-emitting diodes in micropropagation of popular ornamental plant species: a study on plant quality and cost reduction,” In vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, vol. 55, no. 1, pp. 99-108, 2019.

[8] P. George and J. Manuel, “Low cost tissue culture technology for the regeneration of some economically important plants for developing countries,” International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology, vol. 6 (Special Issue), pp. 703-711, 2013.

[9] A. Kodym, S. Hollenthoner, and F. J.Zapata-Arias, “Cost reduction in the micropropagation of banana by using tubular skylights as source for natural lighting,” In vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, vol. 37, no. 2, pp. 237-242, 2001.

[10] A. Kodym and F. J. Zapata-Arias, “Natural light as an alternative light source for the culture of banana (Musa acuminata cv.‘Grande Naine’),” Plant Cell, Tissue and Organ Culture, vol. 55, no. 2, pp. 141-145, 1998.

[11] S. Rehana, F. Ahmed, N. Zeba, A. Husna, and F. Hossain, “Effect of sunlight and artificial light on micropropagation of potato (Solanum tuberosum L.) plantlets,” Archives of Agriculture and Environmental Science, vol. 3, no. 2, pp. 151-156, 2018.

[12] T. N. Vu, Q. T. Tran, Q. C. Tong, M. H. Nguyen, N. M. KieuN. H. Vu, H. Vuand S. Seoyong, “Development of a solar/LED lighting system for a plant tissue culture room,” Journal of Vietnamese Environment, vol. 12, no. 2, pp. 142-147, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5485

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved