HẤP PHỤ PHOTPHAT (PO43-) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG THAN SINH HỌC NGUỒN GỐC TỪ BÙN GIẤY | Phương | TNU Journal of Science and Technology

HẤP PHỤ PHOTPHAT (PO43-) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG THAN SINH HỌC NGUỒN GỐC TỪ BÙN GIẤY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/02/22                Ngày hoàn thiện: 19/04/22                Ngày đăng: 21/04/22

Các tác giả

Hoàng Lê Phương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu là tạo ra chất hấp phụ từ bùn giấy để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước, điều này có ý nghĩa môi trường lớn trong việc sử dụng chất thải để xử lý chất thải. Bùn giấy thải từ công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ được thu hồi và rửa nhiều lần với nước máy và nước cất. Sau đó, bùn giấy được làm khô và nghiền đạt kích thước từ 0.25 – 0.5 mm. Bột bùn giấy thu được được các bon hoá ở 600 oC trong 4 giờ để tạo vật liệu than sinh học (BP). Thí nghiệm theo mẻ đã được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình hấp phụ photphat (PO43-) của vật liệu BP. Kết quả cho thấy điều kiện thích hợp cho quá trình hấp phụ photphat ở pH dung dịch bằng 3, nồng độ photphat ban đầu 20 mg/L và dung lượng hấp phụ có thể đạt 3,04 mg/g với thời gian hấp phụ 120 phút. Than sinh học chế tạo từ bùn giấy đã thể hiện khả năng hấp phụ photphat trong dung dịch nước khả tốt và có thể trở thành chất hấp phụ đầy hứa hẹn để loại bỏ photphat trong nước thải.

Từ khóa


Hấp phụ; Hấp phụ photphat; Bùn giấy; Than sinh học; Photphat

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] K. Vikrant et al., “Engineered/designer biochar for the removal of phosphate in water and wastewater,” Sci. Total Environ., vol. 616-617, pp. 1242-1260, 2018, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.193.

[2] X. Zhang, X. Lin, Y. He, Y. Chen, J. Zhou, and X. Luo, “Adsorption of phosphorus from slaughterhouse wastewater by carboxymethyl konjac glucomannan loaded with lanthanum,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 119, pp. 105-115, 2018, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.07.140.

[3] Z. Ren, L. Shao, and G. Zhang, “Adsorption of phosphate from aqueous solution using an iron-zirconium binary oxide sorbent,” Water, Air, and Soil Pollution, vol. 223, no. 7. pp. 4221-4231, 2012, doi: 10.1007/s11270-012-1186-5.

[4] Q. Yin, H. Ren, R. Wang, and Z. Zhao, “Evaluation of nitrate and phosphate adsorption on Al-modified biochar: Influence of Al content,” Sci. Total Environ., vol. 631-632, pp. 895-903, 2018, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.091.

[5] Y. Su, W. Yang, W. Sun, Q. Li, and J. K. Shang, “Synthesis of mesoporous cerium–zirconium binary oxide nanoadsorbents by a solvothermal process and their effective adsorption of phosphate from water,” Chem. Eng. J., vol. 268, pp. 270-279, 2015, doi: 10.1016/j.cej.2015.01.070.

[6] D. S. Y.Wang, “Phosphate removal from aqueous solutions on fly ash with medium calcium content,” Korean J. Chem. Eng., vol. 32, no. 7, pp. 1323-1326, 2015.

[7] M. Lürling, G. Waajen, and F. van Oosterhout, “Humic substances interfere with phosphate removal by lanthanum modified clay in controlling eutrophication,” Water Res., vol. 54, pp. 78-88, 2014, doi: 10.1016/j.watres.2014.01.059.

[8] J. Liu, Q. Zhou, J. Chen, L. Zhang, and N. Chang, “Phosphate adsorption on hydroxyl–iron–lanthanum doped activated carbon fiber,” Chem. Eng. J., vol. 215-216, pp. 859-867, 2013, doi: 10.1016/j.cej.2012.11.067.

[9] J. Jack, T. M. Huggins, Y. Huang, Y. Fang, and Z. J. Ren, “Production of magnetic biochar from waste-derived fungal biomass for phosphorus removal and recovery,” J. Clean. Prod., vol. 224, pp. 100-106, 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.03.120.

[10] Q. Yin, M. Liu, and H. Ren, “Biochar produced from the co-pyrolysis of sewage sludge and walnut shell for ammonium and phosphate adsorption from water,” J. Environ. Manage., vol. 249, p. 109410, Nov. 2019, doi: 10.1016/j.jenvman.2019.109410.

[11] A. Yaras and H. Arslanoğlu, “Valorization of Paper Mill Sludge as Adsorbent in Adsorption Process of Copper (II) Ion from Synthetic Solution: Kinetic, Isotherm and Thermodynamic Studies,” Arab. J. Sci. Eng., vol. 43, no. 5, pp. 2393-2402, 2018, doi: 10.1007/s13369-017-2817-3.

[12] L. H. Nguyen et al., “Paper waste sludge-derived hydrochar modified by iron (III) chloride for enhancement of ammonium adsorption: An adsorption mechanism study,” Environ. Technol. Innov., vol. 21, , p. 101223, 2021, doi: 10.1016/j.eti.2020.101223.

[13] The Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam, National Environmental essessment report for 2016-2020, 2021.

[14] M. Alvarez-Silva, A. Uribe-Salas, M. Mirnezami, and J. A. Finch, “The point of zero charge of phyllosilicate minerals using the Mular-Roberts titration technique,” Minerals Engineering, vol. 23, no. 5. pp. 383-389, 2010, doi: 10.1016/j.mineng.2009.11.013.

[15] V. T. Trinh et al., “Phosphate Adsorption by Silver Nanoparticles-Loaded Activated Carbon derived from Tea Residue,” Scientific Reports, vol. 10, no. 1, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-60542-0.

[16] K. W. Jung, S. Lee, and Y. J. Lee, “Synthesis of novel magnesium ferrite (MgFe2O4)/biochar magnetic composites and its adsorption behavior for phosphate in aqueous solutions,” Bioresour. Technol., vol. 245, pp. 751-759, 2017.

[17] M. Akram, H. N. Bhatti, M. Iqbal, S. Noreen, and S. Sadaf, “Biocomposite efficiency for Cr(VI) adsorption: Kinetic, equilibrium and thermodynamics studies,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 5, no. 1, pp. 400-411, 2017, doi: 10.1016/j.jece.2016.12.002.

[18] L. Zhang et al., “Removal of phosphate from water using raw and activated laterite: batch and column studies,” Desalin. Water Treat., vol. 52, no. 4-6, pp. 778-783, 2014, doi: 10.1080/19443994.2013.826786.

[19] J. Xu et al., “Enhanced removal of Cr(VI) by biochar with Fe as electron shuttles,” J. Environ. Sci., vol. 78, pp. 109-117, 2019, doi: 10.1016/j.jes.2018.07.009.

[20] H. Mittal and S. B. Mishra, “Gum ghatti and Fe3O4 magnetic nanoparticles based nanocomposites for the effective adsorption of rhodamine B,” Carbohydr. Polym., vol. 101, pp. 1255-1264, 2014, doi: 10.1016/j.carbpol.2013.09.045.

[21] L. P. Hoang et al., “Removal of Cr(vi) from aqueous solution using magnetic modified biochar derived from raw corncob,” New J. Chem., vol. 43, no. 47, pp. 18663-18672, 2019, doi: 10.1039/C9NJ02661D.

[22] T. A. Khan, S. Dahiya, and I. Ali, “Use of kaolinite as adsorbent: Equilibrium, dynamics and thermodynamic studies on the adsorption of Rhodamine B from aqueous solution,” Appl. Clay Sci., vol. 69, pp. 58-66, 2012, doi: 10.1016/j.clay.2012.09.001.

[23] F. A. Adekola, S. B. Ayodele, and A. A. Inyinbor, “Activated biochar prepared from plaintain peels: Characterization and Rhodamine B adsorption data set,” Chem. Data Collect., vol. 19, p. 100170, 2019, doi: 10.1016/j.cdc.2018.11.012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5508

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved